Vlaggen

De Hoge Raad van Adel adviseert overheidsorganisaties over een te voeren vlag.

Vlaggen van publiekrechtelijke lichamen worden door de besturen van deze lichamen vastgesteld. De minister van Binnenlandse Zaken verzocht bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen om daarbij advies in te winnen bij de Hoge Raad van Adel:

  • voor de provinciale vlaggen bij circulaire van 30 april 1948, afdeling B.B., nummer 2503;
  • voor vlaggen van gemeenten bij circulaire van 29 juni 1957, afdeling B.B., nummer 20836;
  • voor vlaggen van waterschappen bij circulaire van 12 april 1961, afdeling B.B., nummer B61/836.

Een ministerieel schrijven aan de colleges van Gedeputeerde Staten, d.d. 16 juli 1970 (Afd. B.B., nr. B70/1717) deed een dringend beroep om gemeenten en waterschappen te verzoeken hun vlaggendocumentatie aan de Raad ter beschikking te stellen. De inventarisatie, die hiervan het gevolg was, resulteerde in een index op de vlaggen der publiekrechtelijke lichamen.

Advies over de vlag aan overheidsorganisaties

Nadat een gemeentewapen of waterschapswapen is vastgesteld  bestaat bij het bestuur dikwijls de wens ook een vlag vast te stellen. Het vaststellen van de vlag gebeurt door dat bestuur zelf. Wel verdient het aanbeveling van de kennis van de Hoge Raad van Adel op het gebied van de vlaggenkunde gebruik te maken.

Het advies van de Raad wordt echter alleen na vaststelling en op basis van het wapen uitgebracht. Het gemeentebestuur, dat de vlag vaststelt, dient dan een adviesaanvraag bij de Hoge Raad van Adel in en kan desgewenst ook het ontwerp aan de Raad overlaten.

De Hoge Raad van Adel houdt een vlaggenregister bij, waarin behalve de beschrijving en de ingekleurde tekening van de vlag ook een afschrift van het bestuursbesluit is opgenomen.

Verder lezen

  • T. van der Laars, Wapens, vlaggen en zegels van Nederland (Amsterdam, 1913);
  • [O. Schutte], Wapens, vlaggen en onderscheidingsvlaggen, in: De Nederlandsche Leeuw 99 (1982), kolommen 468-474.
  • Egbert Wolleswinkel, 'De inhuldiging van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Enkele heraldische en juridische aspecten van de troonswisseling', De Nederlandsche Leeuw 130 (2013), p. 59-80 (paragraaf 'Koninklijke standaard en andere onderscheidingsvlaggen', p. 66-68).