Inventaris van het familiearchief Van Brienen van Ramerus

Algemeen

1. Genealogie van de familie over 990-1819 en 1827-1877; 1808-1817, met tafel, concepten en uittreksel, zonder jaar. – 3 delen en 1 omslag 

2. Genealogie van de familie over 1298-1742, opgesteld door Andreas Franciscus Josephus Jaerens, 1752; met bijlagen, 1752, en begeleidende schrijvens, 1752 en zonder jaar. – 5 stukken 

3. Tekening van het wapen van de familie, zonder jaar. – 1 stuk 

4. Attestatie van J.H. Cazius, secretaris van de Ridderlijke Duitse orde, balije van Utrecht, betreffende het wapen van de familie in de jaren 1703-1767, zonder jaar; met begeleidend schrijven, 1808. – 2 stukken 

5. Attestaties en andere bewijsstukken van de aanwezigheid van leden van de familie Van Brienen bij het bestuur van Gelderland en bij vergaderingen van de Ridderschap aldaar en die van Overijssel, 1251-1670. – 1 omslag 

6. Aantekeningen van de hand van G. van Hasselt en anderen betreffende de familie en de familie Van Leefdaal en hun kwartieren over 1333-1776, zonder jaar. – 1 katern 

7. Stukken betreffende ‘de familie’ in Frankrijk en Limburg, 1216-1819 en zonder jaar. – 1 omslag 

8. Brief van Charles van Brienen aan (Gijsbert van Brienen), zijn neef betreffende opzending van de stamboom van de familie, 1758. – 1 stuk 

Bijzonder

I. Cornelis van Brienen (overleden circa 1639) en Anna van Stralen 

Zoon van Johan van Brienen en Nalekin Canis. Hij huwde vóór 1630 Anna van Stralen.

9. Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap en die van Anna van Stralen, zijn echtgenote, 1661; met bijlage, 1563. – 1 stuk

10. Akte van scheiding en deling van haar nalatenschap, 1665. – 1 stuk

II. Gijsbert van Brienen (overleden tussen 1671 en 1681)

Zoon van Cornelis van Brienen (I) en Anna van Stralen. Hij huwde in 1657 Geertruida Vonck van Lienden (overleden 1668) en in tweede echt in 1670 Wijnanda van Rijswijck.

11. Akten van huwelijksvoorwaarden van hem met Geertruida Vonck van Lienden,1657. – 2 stukken

12. Akte van huwelijksvoorwaarden van hem met Wijnanda van Rijswijck, 1670. – 1 stuk

13. Attestatie van J.Ph. Scheidius van de onmogelijkheid van onderzoek naar hem en Geertruida Vonck van Lienden op verzoek van Gijsbert van Brienen, hoofdschout en burgemeester van Rhenen, naar de doop van Dirk en Cornelis van Brienen aldaar, wegens vermissing van de doopboeken na de inval van de Fransen, 1752. – 1 stuk

III. Gerard van Brienen (overleden 1707)

Zoon van Cornelis van Brienen (II) en Anna van Stralen. Hij huwde in 1651 Wijnanda Junius (overleden 1675).

14. Attestatie van burgemeesters en schepenen van Wageningen van zijn goede gedrag, 1650. – 1 stuk

IV. Dirk van Brienen (overleden 1726) 

Zoon van Gijsbert van Brienen (II) en Geertruida Vonck van Lienden. Hij huwde in 1690 Anna Margaretha de Ruyter (overleden 1703) en in tweede echt in 1708 Maria van Brederode (overleden 1725).

15. Akte van huwelijksvoorwaarden van hem met Anna Margaretha de Ruyter, 1690. – 2 katernen

N.B. In tweevoud. 

16. Akte van huwelijksvoorwaarden van hem met Maria van Brederode, 1708. – 1 katern 

17. Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap en die van Anna Margaretha de Ruyter, zijn echtgenote, 1726; met bijlage, 1727. – 1 katern 

18. Attestatie van Johanna Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, betreffende zijn wettige afstamming van Gijsbert van Brienen, 1752. – 1 stuk 

V. Gijsbert van Brienen (1691-1756) 

Zoon van Dirk van Brienen (IV) en Anna Margaretha de Ruyter. Hij huwde in 1722 Margaretha Keyser (overleden 1731) en in tweede echt in 1733 Elisabeth Menso (1686-1745).

19. Akte van huwelijksvoorwaarden van hem met Margaretha Keyser, 1722. – 2 katernen 

N.B. In tweevoud. 

20. Akte van bevestiging door de Staten van Utrecht van hem in de beschikkingen over zijn goed, 1765(!). – 1 charter 

VI. Johan van Brienen (1728-1782) 

Zoon van Gijsbert van Brienen (V) en Margaretha Keyser. Hij huwde in 1762 Armgarda Helena Keyser. 

21. Attestatie van zijn doop in 1728 te Rhenen, 1809; met bijlagen, 1809. – 3 stukken 

22. Attestatie van zijn huwelijk met Armgarda Helena Keyser te Wijk bij Duurstede in 1762, 1814. – 2 stukken 

N.B. In tweevoud. 

VII. Gijsbertina van Brienen (1763-1798) en Josua Leijtsman 

Dochter van Johan van Brienen (VI) en Margaretha Keyser. Zij huwde Josua Leijtsman (overleden 1806). 

23. Akte van inbewaringgeving door haar van haar obligaties, 1792. – 1 stuk 

24. Testament van haar en Josua Leijtsman, 1796; afschrift, 1799. – 2 stukken aaneengehecht 

25. Attestatie van haar overlijden te Batavia in 1798, 1820. – 1 stuk 

26. Stukken betreffende haar nalatenschap, 1820 en zonder jaar 7 stukken 

Stukken, afkomstig van Josua Leijtsman, haar echtgenoot 

27. Attestatie van zijn overlijden te Batavia in 1806, 1820. – 1 stuk 

VIII. Carolina Theodora van Brienen van Ramerus (1768) 

Dochter van Johan van Brienen (VI) en Margaretha Keyser. Zij stierf ongehuwd. 

28. Testamenten, 1838-1848; met afschrift, zonder jaar, en bijlage, 1854. – 1 katern en 3 stukken 

IX. Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (1771-1821) en Geertruida Elisabeth de Graeff (1776-1857) 

Zoon van Johan van Brienen (VI) en Margaretha Keyser. Hij huwde in 1799 Geertruida Elisabeth de Graeff . 

29. Attestatie van zijn doop te Amersfoort in 1771, 1808. – 1 stuk 

30. Stukken betreffende zijn huwelijk met Geertruida Elisabeth de Graeff, 1799-1822. 6 stukken 

31. Memories betreffende hem, zijn gezin en hun portretten, 1771-1886 en zonder jaar. – 2 stukken 

32. Akte van poorterschap van Amsterdam voor hem, 1803. – 1 stuk 

33. Akte van toekenning door koning Lodewijk Napoleon van de orde van de Unie aan hem, 1809. – 1 stuk 

34. Akte van opname door koning Willem I van hem in de Nederlandse adel, 1817; afschrift, zonder jaar. – 1 stuk 

35. Stukken betreffende zijn aanvraag van adeldom, 1814-1832 en zonder jaar  1 charter en 1 omslag 

36. Stukken betreffende zijn loopbaan in het leger, 1795-1821. – 2 stukken 

37. Uitnodigingen van hem wegens festiviteiten der Franse autoriteiten, 1809-1812. 7 stukken 

38. Uitnodigingen van hem wegens festiviteiten van het hof te Brussel, 1817. – 2 stukken 

39. Memorie van de hand van Dirk Willem van Brienen van Ramerus betreffende de alteratie van Amsterdam en zijn rol daarin, 1813; met brieven betreffende het overlijden van diens moeder, 1858. – 1 katern 

40. Rekening courant van hem met A. Avenhuysen betreffende zijn huizen in Amsterdam, 1816-1817. – 1 stuk 

41. Akte van bevestiging door stadhouder Willem V van hem in de beschikkingen over zijn goed, 1793. – 1 charter 

42. Stukken betreffende zijn overlijden, 1821-1843. – 3 stukken 

43. Akkoord betreffende zijn nalatenschap, 1821. – 1 stuk 

Stukken, afkomstig van Geertruida Elisabeth de Graeff, zijn echtgenote 

44. Attestatie van haar doop te Amsterdam in 1776, 1831. – 1 stuk 

45. Brief van A(rnold Willem) van Brienen betreffende de herkomst van de genealogie van de familie, 1822. – 1 stuk 

46. Brief van J. van Schoonhoven, inspecteur bij het Nederlandse leger in Indië, betreffende de verdrinking van Gerard van Brienen van Ramerus, haar zoon, in de rivier de Mampawa op Borneo, 1826. – 1 stuk 

47. Uitnodiging door de hofmaarschalk des konings van haar voor het bal in het paleis te Amsterdam, 1840. – 1 stuk 

48. Stukken betreffende de toekenning van pensioenen aan haar, 1821-1822. – 1 omslag 

49. Stukken betreffende haar overlijden, 1857-1858. 8 stukken 

N.B. Zie ook: inventarisnummer 39. 

X. Gerard van Brienen van Ramerus (1799-1826) 

Zoon van Gijsbert Carel Rutger van Brienen (IX) en Geertruida Elisabeth de Graeff. Hij stierf ongehuwd. 

50. Attestatie van zijn doop te Amsterdam in 1799, 1819. – 1 stuk 

51. Memorie van zijn carrière in het leger over 1817-1818, zonder jaar. – 1 stuk 

52. Brief van hem aan zijn zusters, 1823. – 1 stuk 

XI. Jan Anne van Brienen van Ramerus (1800-1854) 

Zoon van Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (IX) en Geertruida Elisabeth de Graeff. Hij maakte carrière in het leger, waar hij ingenieur bij de directie der fortificaties was. Hij huwde in 1827 Anna Maria Henriëtta Georgina van Essen (1804-1853) en stierf kinderloos. 

53. Attestatie van zijn doop te Amsterdam in 1800, 1819. – 1 stuk 

54. Staat van dienst, 1836. – 1 stuk 

55. Memorie betreffende fortificaties, zonder jaar; met staten van inboedels, 1785-1888 en zonder jaar. – 1 deel 

56. Annonces van zijn overlijden, 1854; gedrukt. – 2 stukken 

57. Stukken betreffende zijn nalatenschap, 1854-1855.  1 katern en 2 stukken 

XII. Carolina Gijsbertina van Brienen van Ramerus (1804-1852) 

Dochter van Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (IX) en Geertruida Elisabeth de Graeff. Zij stierf ongehuwd. 

58. Attestatie van haar doop te Amsterdam in 1804, 1821. – 1 stuk 

59. Brieven van Jan Anne van Brienen van Ramerus, haar broer, ook aan haar zusters, 1848-1854. – 2 stukken 

60. Annonce van haar overlijden, 1852; gedrukt. – 2 stukken 

XIII. Emilia Henrietta Gerarda van Brienen van Ramerus (1806-1877)

Dochter van Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (IX) en Geertruida Elisabeth de Graeff. Zij stierf ongehuwd.

61. Gedicht van N.N. van ’s-Gravenweert voor haar en haar zuster, 1867. – 1 stuk

62. Brief van H. Menso aan haar en haar zuster onder meer betreffende het huis te Oosterbeek en de portretten, 1868. – 1 stuk

63. Memorie van het legaat van ƒ 250.- van Hendrik van Veeren aan haar en haar drie zusters, 1870.  – 1 stuk 

64. Begeleidend schrijven van executeurs-testamentair van Cornelia Maria de Graeff aan haar en haar zusters wegens zending van een uittreksel uit het testament van Cornelia, 1877; met bijlage, 1877. – 2 stukken 

65. Testament, 1868. – 1 stuk 

66. Memorie van haar nalatenschap, 1877. – 1 stuk

XIV. Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (1807-1871)

Zoon van Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (IX) en Geertruida Elisabeth de Graeff. Hij huwde in 1843 Jacoba Johanna Phaff (1818-1896).

67. Attestatie van zijn doop te Amsterdam in 1807, 1821. – 2 stukken

N.B. In tweevoud. 

68. Kwitantie van de Brand-Waarborg-Maatschappij te Loenen van zijn premie, 1871. – 1 stuk

69. Testament, 1871; uittreksel, zonder jaar. – 1 stuk

70. Annonce van zijn overlijden, 1871; met bijlage, zonder jaar. – 2 stukken

XV. Maria Anna Wilhelmina van Brienen van Ramerus (1809-1886)

Dochter van Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (IX) en Geertruida Elisabeth de Graeff. Zij stierf ongehuwd.

71. Brief van Cornelia Maria Agatha Hulft, 1861. – 1 stuk

72. Stukken betreffende haar nalatenschap, 1884. – 2 stukken

XVI. Anna Martha van Brienen van Ramerus (1811-1889) 

Dochter van Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (IX) en Geertruida Elisabeth de Graeff. Zij stierf ongehuwd.

73. Brief van Geertruida Elisabeth de Graeff, haar moeder, 1832. – 1 stuk

74. Brieven betreffende overlijdens in de families Vaillant, Hulft en Phaff, 1852-1872. – 3 stukken

75. Attestatie van haar lidmaatschap van de Nederlandse Hervormde gemeente van Amsterdam, 1858.  – 1 stuk

76. Circulaire van het voorgenomen huwelijk van G(ustaaf) A(dolf) Croockewit met C(arolina) F(rederica) C(hristina) de Graeff, 1859. – 1 stuk

77. Brief van C.E. Schimmelpenninck betreffende verwantschap van Eugène van Brienen te Stockholm met de familie Van Brienen van Ramerus, 1864. – 1 stuk

78. Verjaarskaart voor haar van mevrouw Kneppelhout, zonder jaar. – 1 stuk

79. Prospectussen van de waarschijnlijk door haar bezochte hotels in Ahrweiler, Bad Godesberg en Bonn, zonder jaar. – 3 stukken

80. Memorie van haar pillegift aan Gijsbert Carel Rutger Reinier de Graeff, zonder jaar. – 1 stuk

81. Brieven betreffende haar schenking van het portret van Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen (van Ramerus) en gezin door Adriaan de Lelie aan het Rijksmuseum, 1887. – 6 stukken

82. Testamenten, 1854 en 1878. – 1 katern en 1 stuk

XVII. Dirk Willem van Brienen van Ramerus (1813-1870) 

Zoon van Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (IX) en Geertruida Elisabeth de Graeff. Hij huwde in 1861 Gesina Ellegonda Koch (1824-1909) en stierf kinderloos.

83. Attestatie van zijn geboorte te Amsterdam in 1813, 1819. – 1 stuk

84. Stichtelijk gedicht van A. Gildemeester, zijn 'zuster', zonder jaar; afschrift van zijn hand, 1865. – 1 stuk

XVIII. Geertruida Elisabeth van Brienen van Ramerus (1819-1877) 

Dochter van Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (IX) en Geertruida Elisabeth de Graeff. Zij stierf ongehuwd.

85. Attestatie van haar geboorte te Amsterdam, 1819. – 1 stuk

86. Testament, 1868. – 1 stuk 

Aanverwante families

Van Stralen 

De familie Van Stralen was verwant aan de familie Van Brienen door huwelijk circa 1630 (I).

XIX. Bertout van Stralen 

Hij huwde Geertruida van Workum.

87. Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap en die van Geertruida van Workum, zijn vrouw, betreffende het deel van de kinderen van Cornelis van Brienen en Anna van Stralen, 1639; met bijlage, zonder jaar – 1 stuk

Vonck van Lienden

De familie Vonck van Lienden was verwant aan de familie Van Brienen door huwelijk in 1657 (II).

XX. Maria Vonck van Lienden

Zuster van Hubert Vonck van Lienden, heer van Tollenburg. Zij huwde N.N. van de Velde. 

88. Akte van scheiding en deling van haar nalatenschap, 1694; met bijlage, 1694. – 1 stuk

Keyser

De familie Keyser was verwant aan de familie Van Brienen door huwelijken in 1722 (V) en 1762 (VI).

XXI. Abraham Willem Constantinus Keyser

89. Holografisch testament, 1813; afschrift, zonder jaar – 1 stuk

De Graeff

De familie De Graeff was verwant aan de familie Van Brienen van Ramerus door huwelijk in 1799 (VIII).

90. Genealogieën van de familie over 1359-1814, zonder jaar; met begeleidend schrijven, 1819 en aantekeningen, 1818-1820. – 1 deel, 1 katern en 1 omslag

91. Memorie betreffende de familie over 1542-1668 van de hand van Pieter de Graeff, zonder jaar – 2 katernen en 2 stukken

92. Staten van afstammelingen van Gillis Helmer alias Bicker, Willem Hooft, Nikolaas Overlander, Jan Boel, Pieck, Jan Brasman, Rempt Riddersma alias Tjassens, Jan Lons, Jacob Smit, Coert Grebber alias Grebber van Pers ijn en Wabbe Luersma over1383-1686 van de hand van Pieter de Graeff, zonder jaar – 1 omslag

XXII. Andries de Graeff (1611-1678)

Zoon van Jacob de Graeff en Aaltje Boelens. Hij huwde in 1646 Elisabeth Bicker van Swieten (1623-1656).

93. Akte van verheffing door keizer Leopold I van hem in de adelstand, 1677; afschrift, zonder jaar – 1 katern

XXIII. Gerrit de Graeff (1741-1811) en Christina van Herzeele (1748-1798)

Zoon van Gerrit de Graeff en Maria Elisabeth Sautijn. Hij huwde in 1765 Christina van Herzeele.

94. Testamenten, 1800-1811; afschriften, 1812. – 2 stukken

95. Stukken betreffende zijn nalatenschap, 1815-1819. – 2 stukken

96. Akkoord betreffende haar nalatenschap, 1799. – 1 katern

XXIV. Gerrit de Graeff (1766-1814)

Zoon van Gerrit de Graeff (XXIII) en Christina van Herzeele. Hij huwde in 1794 Amelia Henriëtta Stadlander (1766-1826). 

97. Staat van hun kinderen over 1795-1800, zonder jaar – 1 stuk

98. Akte van scheiding en deling van het fideïcommissaire deel van de nalatenschap van Pieter de Graeff en Jacoba Bicker, 1766; uittreksel betreffende zijn deel, 1817, en bijlagen, 1816. – 2 katernen en 2 stukken 

99. Memorie van zijn begrafenis, 1814; gedrukt. – 2 stukken 

N.B. In tweevoud. 

100. Stukken betreffende de scheiding en deling van zijn nalatenschap, 1815-1816. – 2 stukken

Eigendommen 

Amsterdam 

101. Akten van overdracht van graven in de Oude kerk te Amsterdam aan Geertruida Elisabeth de Graeff, 1817-1820; met retroacta, 1770-1801. – 8 stukken

102. Kopergravure van het grafmonument van de familie De Graeff in de Oude kerk te Amsterdam, zonder jaar  – 1 stuk

Hilversum

103. Memorie betreffende het graf van Geertruida Johanna de Graeff (overl. 1801), weduwe van Frans Jacob van de Wall en eerder van Isaac Ernst de Petersen, in Hilversum, zonder jaar – 1 stuk

Ommeren 

104. Stukken betreffende koop en verhuur door Carolina Theodora van Brienen (van Ramerus) van een weide in Ommeren, genaamd Lieskamp, 1843-1844. – 2 stukken

Rhenen

105. Akte van overdracht door Hendrik Breunisz. en Steventje Cornelis, echtelieden, van 2 morgen in Rhenen op Achterberg in de Dijckse Eng aan Johan Georg Redligh en Maria van Brederode, echtelieden, 1698. – 1 charter

106. Akte van verkoop door erven Jan van Ogten van 1 morgen in Rhenen op de Berg aan Herman van Brienen, 1764; met bijlagen, 1764. – 1 katern en 1 stuk aaneengehecht

107. Akte van overdracht door Herman en Dirk Willem van Brienen van een pakhuis alsmede een deel van het erf in Rhenen aan Hendrik Vorck en Herman Cazijn Suurmondt, 1767. – 1 charter 

108. Akte van overdracht door Jan van Brienen van 20 morgen in Rhenen met bewaarhuis, hof en erf in de Koningskampen op Achterberg aan Herman van Brienen, 1786; met retroacta, 1761-1779. – 5 charters en 3 stukken

109. Akte van hypotheek door Jan de Bruijn en Wilhelmina Wijnen, echtelieden, ten behoeve van Arnold Palmers en Arendina van den Doorslag, echtelieden, gevestigd op een stuk tabaksland genaamd Tollenkamp of anders vanouds de Haasenkamp, in Rhenen, 1741; met bijlagen, 1760. – 1 charter

N.B. De inventarisnummers 106-109 zijn blijkbaar bij een latere gelegenheid in handen van de familie gekomen. 

Zorg voor het archief

110. Staat van stukken van het archief over 1639-1817, zonder jaar; met memories, zonder jaar 7 stukken

111. Stukken betreffende de verwerving van het archief door en overbrenging ervan naar de Hoge Raad van Adel van Carolina Albertina Azora Cosmolitana de Graeff, 1916-1917 en zonder jaar - 9 stukken 

Verzamelde stukken 

112. Akte van machtiging door de executeurs-testamentair van Cornelis Bam en Cornelis van der Hooch tot inning van ƒ 550.- van Cornelis Vervelst wegens koop van de heerlijkheid Rijnhuizen, 1658. - 1 stuk 

113. Gewassen pentekening van het dorp Meliskerke door C. Pronk, 1746 (1753). - 1 stuk 

114. Aandeel aan toonder in de fabriek voor ijzer- en aluinwerk 'Beata Christina' in Zweden, 1776; met bijlagen, 1777-1786. - 1 stuk 

115-116. Rekeningen van Hieronymus van der Burch van Spieringshoek van het legaat van Nikolaas Woutersz. van der Burch, gevestigd 1599 voor arme relaties, 1824-1849; met bijlagen, 1824-1849. - 2 katernen en 2 omslagen 

115. 1824-1830; met bijlagen, 1824-1835. - 1 katern en 1 omslag 

116. 1836-1849; met bijlagen, 1836-1849. - 1 katern en 1 omslag 

117. Rekest van Johan Louis van der Haar aan de Staten van Utrecht om betaling van zijn lijfrente, zonder jaar; met gunstig appointement, 1676, en bijlage, 1677. - 2 stukken 

118. Overijsselsche Courant, 1835. - 1 stuk 

119. Gelegenheidsgedichten, 1847-1901 en zonder jaar 6 stukken 

120. Akten van royement van hypothecaire inschrijvingen op percelen in Oosterbeek, 1854-1864. - 2 stukken 

121. Testamenten van Catharina Geertruida König, weduwe van Adolf Gerrit Winkler Vieweg te Almkerk, Werkendam en Gorinchem, 1887-1892; met codicillen, zonder jaar, afschrift, 1892. - 1 katern 

122. Portretlitho van T.A. Jorritsma, zonder jaar - 1 stuk