Bijlage I. Overgedragen stukken

Lijst van stukken uit het Familiearchief Van Spaen die in 1970 zijn overgebracht naar het Rijksarchief in Gelderland (Gelders Archief) te Arnhem.

3. Stamboom van het geslacht Van Spaen, aanvangende bij Johan Spaen tot Spaensweerd, omvattende 8 generaties. Op perkament met gekleurde wapens.

6. Aantekeningen door Wolter Spaen, heer van Cruisfoort, over de jaren 1612-1625 aangaande zijn gezin en zijn militaire loopbaan van 1599-1615. - 1 omslag

7. Aantekeningen betreffende zijn gezin van de hand van Alexander Rijksvrijheer van Spaen, gehouden over de jaren 1654-1671. - 1 omslag

8. Familie-aantekeningen van de hand van Frederik Willem Rijksvrijheer van Spaen over de jaren 1671-1692. - 1 stuk

27. Aantekening van de onkosten, gemaakt bij de opbouw van de kerk van Cranenburg, en van de som gelds, door Gerrit Spaen, drossaard van Kranenburg, daartoe voorgeschoten, 1445. - 1 stuk

30. Missive van de hertog van Kleef aan de gebroeders Willem, Gerrit en Otto Spaen, bevelende zich met paard en harnas gereed te houden, 26 december 1539. - 1 stuk

32. Missiven van de hertog van Kleef aan Otto Spaen, inhoudende oproep tot het bijwonen van de Kleefse landdag, 1585 en 1587.- 2 stukken

33. Missive van de hertog van Kleef aan Bernt Spaen, inhoudende oproep tot het bijwonen van de Kleefse landdag, 1586. - 1 stuk

34. Paspoort, afgegeven door Bernhard Spaen, hopman van een vaandel Duitse voetknechten ten dienste van de Staten-Generaal, ten behoeve van Peter Jorien van Spenaell, 12 september 1590. - 1 stuk

35. Akkoord tussen Bernhard Spaen, heer van Cruiswijk, en Floris Spaen, heer van Holthuizen en Winkel, betreffende de nalatenschap van hun grootouders Johan Spaen en Christina van Angenendt en hun kinderen Willem, Adolf, Johanna en Sophia Spaen, 29 november 1595. - 1 charter
Regest. 1595 november 29. Floris Spaen, zoon van wijlen Otto Spaen, verklaart, dat hij, om een einde te maken aan de twisten naar aanleiding van zekere boedelscheiding tussen Otto Spaen en Lucia van Elderen, huisvrouw van Gerrit Spaen, aan Berndt Spaen cederen en opdragen zal een rentebrief, groot vierhonderd daalder, jaarlijks opbrengende twintig daalders, gevestigd op een hofstede te Heze, toebehorende aan Adolph van Meverden, en dat zij beiden afzien van de goederen, door hen gebruikt, welke hun waren toegevallen van Johan Spaen en Christina Angeneyndt en derzelver kinderen Willem, Adolph, Johanna en Sophia Spaen. Oorspronkelijk. Met het uithangend geschonden zegel in groene was van Sybert Ripperbant, 4 andere zegels ontbreken.

36. Missiven van de hertog van Kleef aan Floris Spaen, inhoudende oproep tot het bijwonen van de Kleefse landdag, 1587 en 1595. - 2 stukken

37. Kwitantie van burgemeester, schepenen en raad van Cranenburg ten behoeve van Wolter Spaen voor de betaling van twee mud en een schepel rogge jaarlijkse rente aan de huisarmen aldaar, 9 augustus 1589. - 1 stuk

38. Missiven van de hertogen van Kleef en de keurvorst van Brandenburg aan Wolter Spaen, voor het merendeel oproepingen tot het bijwonen van de Kleefse landdag, 1600-1620. - 1 omslag

39. Verklaringen van de Ridderschap van Veluwe en van de magistraten van Harderwijk en Hattem betreffende de aanstelling van Wolter Spaen tot kapitein in de compagnie van wijlen kapitein Christiaen van Berfelt, 1615. -  3 stukken in een omslag

40. Brief van Wolter Spaen aan de heer Van Elst te Zevenaar betreffende een aan laatstgenoemde toekomend bedrag wegens pacht van de Amerweyse tienden, 9 januari 1620,- 1 stuk

41. Missiven van Maurits, Prins van Oranje, ingekomen bij Wolter Spaen, kapitein, commandeur te Gennep, betreffende aldaar uit te voeren werken, 1622 en 1623. - 2 stukken in een omslag

42. Missive van Wolter Spaen aan het Hof van Gelderland betreffende een tegen hem ingebrachte aanklacht over het wegvoeren van hout uit de bossen in het ambt Gennep, 11 augustus 1625. Minuut. - 1 stuk

43. Huwelijksvoorwaarden, opgemaakt tussen Wolter Spaen en Agnes Schimmelpennine k van der Oye, 10 november 1611. - 1 charter en 1 stuk

44. Boedelscheiding tussen Wolter Spaen, zijn zuster en zusterskinderen betreffende de nalatenschap van hun vader Bernard Spaen, heer van Cruiswijk, 6 juli 1617. Met kwitantie ten behoeve van Wolter Spaen voor het toegedeelde uit de boedel door zijn zuster Emmerentia en de kinderen van zijn zuster Maria, 11 mei 1621. - 1 stuk

45. Brieven en kopiebrief van Wolter Spaen aan zijn vrouw en kinderen, 1615-1624. - 3 stukken

46. Aantekening, gehouden door Agnes Schimmelpenninck van der Oije, weduwe van Wolter Spaen, aangaande het overlijden van haar echtgenoot op 14 september 1625 op het huis te Gennep, 1625. - 1 stuk

47. Brieven van Johan Quadt, drost van Gennep, aan Agnes Schimmelpenninck van der Oye, weduwe van Wolter Spaen, inzake uitkering van gelden door de keurvorst van Brandenburg, 1626. - 2 stukken

48. Acte van scheiding tussen Jacob, Herman, Agnes en Reinier Schimmelpenninck van der Oye inzake de nalatenschap van hun vader Jacob Schimmelpenninck van der Oye, 7 april 1612. - 1 charter

49. Overeenkomst tussen Jacob en Herman Schimmelpenninck van der Oye, Agnes Schimmelpenninck van der Oye, weduwe van Wolter Spaen, en Hendrica van Goltstein, weduwe van Paul van Arnhem, broeders en zusters van Reinier Schimmelpenninck van der Oye, tot verdeling van diens goederen wegens langdurige en onveranderde innocentie, 11 december 1630. - 2 stukken

51. Missiven van de Keurvorst van Brandenburg aan Bernhard van Spaen; voor het merendeel oproepen tot het bijwonen van de Kleefse Landdag, 1632-1666. - 1 omslag

52. Verklaring in zake de riddermatigheid in het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen der kwartieren van moederszijde van Bernhard van Spaen tot Cruyswijk, 25 februari 1634. - 1 stuk

55. Acte van aanstelling door de Staten van Friesland tot ritmeester over een compagnie arcquebusiers [haakbusschutters] te paard voor Jacob van Spaen, luitenant in die compagnie, 6 februari 1647. – 1 charter

56. Rekeningen betreffende de nalatenschap van Jacob van Spaen, overste en landdrost, zonder datum (circa 1655). - 2 stukken in een omslag

58. Gedicht op het overlijden van Jacob en Walraven van Spaen. Kopie, 1656. - 1 stuk

59. Akkoord tussen Gerrit Spaen, majoor van een regiment en kapitein van een compagnie voetknechten in dienst van de republiek Venetië, en kapitein Johan van Weerden inzake de vaandrigsplaats in die compagnie, bestemd voor Nicolaes van Weerden, 16 april 1646. - 1 stuk

60. Verklaringen betreffende de riddermatigheid van de kwartieren van Alexander van Spaen in het hertogdom Kleef en het graafschap Mark, 1652 en 1654. - 2 stukken in een omslag

61. Missiven van de keurvorst van Brandenburg aan Alexander vrijheer van Spaen, voor het merendeel oproepen tot het bijwonen van de Kleefse landdag, 1660-1666. - 1 omslag

62. Akkoord tussen Bernhard, Jacob, Alexander, Walraven en Catharina van Spaen, broeders en zuster, in zake de verdeling der nalatenschap van hun vader Wolter Spaen, 1 januari 1655. Concept. - 1 stuk

63. Verklaring van Alexander vrijheer van Spaen betreffende de huwelijksvoorwaarden, door hem gesloten met Johanna Dorothea Quadt von Wickeradt, 29 maart 1674. Minuut. - 1 stuk

66. Aantekening betreffende de nalatenschap van Walraven Spaen, overste-luitenant, overleden 11 februari 1656, zonder datum. - 1 stuk

67. Overeenkomst waarbij Friederich Graaf van Bylandt aan de erfgenamen van Louise Barones van Spaen, douairière van Diederich George von Heijden, belooft zijn schuld van 2000 rijksdaalders af te doen en de daarop verschenen rente af te lossen met 800 rijksdaalders, zodra hij van de familie Von Plettenberg verkrijgen zal het hem toekomende wegens verkoop van het huis Hofstadt, 4 maart 1757. - 1 stuk

69. Obligatie ten Jaste van Agnes Judith Gravin de Lostanges, geboren Van Spaen, op onderpand van door haar overgeleverd zilver. Met attest van haar zuster Florentina Anna von Wylich, geboren Van Spaen, 9 februari 1702. - 1 stuk

70. Gedicht bij gelegenheid van de huwelijksvoltrekking van Emilia Charlotte vrijvrouwe van Spaen en Frederik Graaf van Schomberg en Mertola, 25 april 1694. Gedrukt. - 1 stuk

71. Uittreksel uit het doopboek van de Gereformeerde Kerk te Kleef betreffende de doop op 8 februari 1667 van Friederich Wilhelm, zoon van Alexander vrijheer van Spaen, 30 juli 1764. - 1 stuk

72. Brief van maarschalk d’Estrades aan een onbekende, houdende het voorstel, dat de heer Alexander van Spaen zijn zoon Frederik Willem naar de academie zal zenden, voor hem een landgoed zal kopen en een huwelijk van hem met de dochter van Jacques Nomper de Caumont, hertog de la Force, zal overwegen, 19 augustus 1682. - 1 stuk

237. Gelegenheidsgedichten van Gerrit Carel Rijksvrijheer van Spaen, onder andere op Bellevue. - 1 omslag

238. Règles du jeu de Reversis. Met een Frans gedicht, opgedragen aan barones van Nieuwenheim, vrouwe van Dort, geboren van Spaen, 18e eeuw. - 1 omslag

629. Akte waarbij Jan hertog van Kleef verklaart een som gelds te hebben ontvangen van Ludolf Spaen Gerritszoon wegens afkoop van de pacht van een stuk land, genaamd de Spyck, in het kerspel Brienen, 8 oktober 1452. - 1 charter
Regest. 1452 oktober 8. Johan, Hertog van Kleef en graaf van Mark, oorkondt, dat hij ontvangen heeft van Ludolph Spaen Gerritszoon en Gees, zijn vrouw, de som van duizend tachtig oude Schilden wegens afkoop van de pacht van land, genaamd de Spijck in het kerspel Brienen, in pacht gehouden door Gerrit, met Sweder en Ludolph Spaen zijn zonen. Oorspronkelijk. De uithangende zegels van Hertog Jan van Kleef, van Johan van der Loe en van Thijs van Eyll ontbreken.

631. Verklaring ten overstaan van Gossen Verheyden, notaris te Nijmegen, betreffende een protest, uitgebracht ten behoeve van Bernt Spaen bij dijkgraaf en heemraden te Kranenburg inzake het sluiten van een sluis en opvullen van enige sloten, waardoor aan diens leengoed Cruisfoort grote waterschade was toegebracht, 19 augustus 1577. - 1 stuk

632. Getuigenverklaring op verzoek van Bernhard Spaen over het recht van vrijgeleide voor doodslagers voor het goed Cruyswyck, 10 maart 1582. Toegevoegd: kopie de dato 4 februari 1650. - 1 omslag

633. Verklaring ten behoeve van de weduwe van kapitein Wolter Spaen betreffende het opgraven van land, genaamd de Kuylen, gelegen bij Kranenburg, tussen Altena en Cruiswijk, grenzende aan het landgoed van genoemde Spaen, 16 januari 1636. - 1 stuk

634. Overeenkomst tussen Johan Spaen Willemszoon en Alert van Eyll Thijszoon aangaande een huis te Kranenburg, 12 mei 1518. - 1 charter
Regest. 1518 mei 12. (up des wierden Heijlligen Crucis dagh). Herman van Wachtendonck, drost van Kranenburg, Henrick van Aepeltaernen, heer van Persingen, en Dirk van Eykell oorkonden, dat Alert van Eyll Thijszoon en Johan Spaen Willemszoon beloofd hebben hun twist over de koop van een huis bij te leggen, zodanig, dat Alert van Eyll Thijszoon weder aan Johan Spaen Willemszoon zal opdragen het huis binnen Kranenburg, dat Jan Eyll, zijn broer, van Willem Spaen, vader van Johan, had ontvangen, voor de som van honderd gouden Philipsguldens, onder verband van diens bouwhof, gekocht van Dirck van den Steyn Gerritszoon en gelegen achter de Vraesfeltberch. Oorspronkelijk. Het uithangend zegel ontbreekt.

635. Overeenkomst tussen deken en kapittel van de collegiale kerk van St. Martin in Kranenburg en Agnes Schimmelpenninck van der Oye, weduwe Van Spaen, betreffende reparatiekosten van een huis in de Wullenstraat te Kranenburg, 1647. - 1 stuk