Inventaris van het Familiearchief Van Spaen

1e afdeling - Stukken van persoonlijke aard

A. Stambomen, genealogische aantekeningen, enzovoorts, aangaande het geslacht Van Spaen en aanverwante geslachten

1. Diploma de dato 25 mei 1661, verleend door Keizer Leopold I, waarbij Alexander van Spaen en zijn wettige nakomelingen, in de Rijksvrijherenstand verheven worden. Met kopie van een schrijven van de Keurvorst van Brandenburg aan de Keizer over deze aangelegenheid 1660. Kopie 1747. - 1 deel

2. Genealogieën, concept-genealogieën en genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Van Spaen, 18e en 19e eeuw. - 1 omslag

3. Zie Bijlage I.

4. Kwartierstaten en concept-kwartierstaat van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, van zijn vader Alexander Sweder en van zijn kinderen, 18e en 19e eeuw. - 1 omslag

5. Korte levensbeschrijving van enige leden van de familie Van Spaen, opgesteld door Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, naar aanleiding van een in Hal te verschijnen publicatie, 9 december 1766. - 1 omslag

6. Zie Bijlage I.

7. Zie Bijlage I.

8. Zie Bijlage I.

9. Familie-aantekeningen van de hand van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen over de jaren 1700-1762. - 1 omslag

10. Familie-aantekeningen over de jaren 1764-1778 van de hand van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen. - 1 stuk

11. Kopieën van en uittreksels uit stukken over de jaren 1239-1810 betreffende leden van het geslacht Van Spaen. Met tekeningen van rouwborden en grafzerken behorend aan deze familie, 18e eeuw.

12. Lijsten van stukken betreffende het geslacht Van Spaen en van stukken, op deze familie betrekking hebbende, ‘in de familiekist bij Quarles’, 19e eeuw. - 2 stukken in een omslag

13. Inhoudsopgave van enige portefeuilles met stukken en brieven, dat toebehoorde aan Willem Anne baron van Spaen, 19e eeuw. - 1 omslag

14. Genealogie van het geslacht Van Nassau la Lecq, aanvangende bij Lodewijk graaf van Nassau la Lecq, overleden 1665. - 1 stuk

15. Schets van een kwartierstaat van Maurits Lodewijk graaf van Nassau la Lecq, overleden 1740, 18e eeuw. - 1 stuk

16. Opmerkingen aangaande de admissie van het geslacht Nassau in het Duitsche Huis. Minuut van de hand van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, circa 1805. - 1 stuk

17. Verklaring van enige leden van de Ridderschap van Holland betreffende de riddermatigheid van het geslacht Van Nassau van de Lek en de beschrijving van enige zijner leden in de Ridderschap van Holland, 27 november 1801. - 1 charter

18. Uittreksel uit een register met aantekeningen betreffende doop, huwelijk en overlijden van leden van de familie Noirot over de jaren 1662-1670. Kopie, 17e eeuw. - 1 stuk

19. Schets voor een kwartierstaat van Jacoba Adriana Noirot, 19e eeuw. - 1 stuk

20. Wapentekening voor Jacoba Adriana Noirot, gehuwd met Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq. - 1 stuk

21. Stamboom van Assueer van Appeldoorn, gehuwd met Anna van Lynden, weduwe van Joseph van Arnhem.

22. Kwartieren van leden van de geslachten Van Weleveld, Van Ittersum en Van Wijngaarden, voorkomende op wapenborden in de kerk te Zalk en van andere leden van het geslacht van Weleveld, 18e eeuw. - 3 stukken

23. Lijst van wapenborden van leden der geslachten Van Weleveld, Van Oer, Keppel en Van Haeften, welke op last van het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek uit de kerk te Zalk zijn opgeruimd, opgemaakt door de schout van Zalk, 10 april 1798. - 1 stuk
Zie J. Belonje, ‘Rouwkassen in Zalk’, Verslagen en Mededeelingen Overijsselsch Regt en Geschiedenis 74 (1959) 63-69.

24. Kwartierstaat van Agnes Florentina Hadewich van Weleveld, gehuwd met Wolf Bentinck, en van Zeno Arend, hun zoon. - 2 stukken
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1202.

25. Genealogie, omvattende alle descendenten van Zeno Arend van Welvelde en Mechteld Anna van Ittersum met verklaring van vier leden van de Ridderschap van Overijssel omtrent de juistheid daarvan, 23 april 1793. - 1 stuk
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1201.

26. Genealogieën, omvattende de descendenten van Agnes Wilhelmina von Ledebur, gehuwd met Zeger van Ittersum, circa 1750.. - 2 stukken
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1198.

B. Stukken betreffende het geslacht Van Spaen


I. Gerrit Spaen

Gerrit Spaen, heer van Cruisfoort 1446, richter van Kranenburg 1440, overleden vóór 1484, zoon van Hendrik Spaen en Elisabeth Hagendoorn, gehuwd met Sophia van Brienen Hendriksdr.

28. Uittreksel uit het fundatieboek van het kapittel van Kleef, houdende een verklaring de dato 24 januari 1445, waarbij Gerrit Spaen, richter te Kranenburg, getuigt, dat Machteld Pels, huisvrouw van Johan Arentszoon, alsmede Johan, Gerrit en Arend Pels, gebroeders, aan hem hebben opgedragen ten behoeve van deken en kapittel der Lieve Vrouwekerk te Kleef een erfrente van zeven Gelderse guldens. Kopie, 19e eeuw. - 1 stuk

29. Verklaring de dato 1 juni 1452 voor schepenen van Udem door voogden van Arnt van Holthuizen en diens zuster, alsmede door hun ooms Gerrit en Hendrik Spaen inzake overdracht van goed door de kosteres van Bedbur aan Albert van den Damme. Authentieke kopie, 5 april 1798. - 1 stuk


II. Gerhard Spaen

Gerhard Spaen, heer van Cruisfoort 1542, in de Ridderschap van Kleef, overleden vóór 1545, zoon van Johan en Christina van Angenendt, gehuwd met Lucia van Hamal van Elderen, overleden vóór 1565, dochter van Gerhard en Lucia van Beeck.

Zie Bijlage I.


III. Otto Spaen

Otto Spaen, heer van Bingerden en Holthuizen, overleden vóór 1587, zoon van Johan en Christina van Angenendt, gehuwd met Anna van Bingerden, weduwe van Goossen van der Horst en dochter van Johan en Elisabeth van Voorst.

31. Uittreksels uit het leenregister van Bingerden aangaande beleningen de dato 8 maart 1554, waarbij Otto Spaen als man en voogd van Anna van Bingerden Giesbert van Ulft genaamd Maetelanck beleent met de helft van een stuk land in het kerspel Angerlo, leenroerig aan de havezate Bingerden en de dato 2 september 1578, waarbij Anna van Bingerden Arent van Cleve beleent met een hofstede te Holthuizen. Kopieën 18e eeuw. - 1 stuk


IV. Bernt Spaen

Bernt Spaen, heer van Cruisfoort 1570, hopman in Statendienst, commandeur van Geertruidenberg, overleden te Geertruidenberg 13 december 1598, zoon van Gerhard en Lucia van Hamal van Elderen (B II). Hij huwde Catharina de Rode van Heeckeren, overleden 1 september 1620, begraven te Kranenburg, dochter van Wolter en Emerentia van Ruimschottel.

Zie Bijlage I.


V. Floris Spaen

Floris Spaen, heer van Holthuizen en Winkel, in de Ridderschap van Kleef 1587, overleden 1601, zoon van Otto en Anna van Bingerden (B III), gehuwd 1576 met Elberta Spee van Aldenhof, dochter van Rutger en Anna van Husen.


VI. Wolter Spaen

Wolter Spaen, heer van Cruisfoort 1605, geboren 1578, kapitein in Statendienst 1615, kapitein van een compagnie in dienst der Stenden van Kleef met permissie van de Prins van Oranje, in de Ridderschap van Kleef 1610, gouverneur van Gennep, overleden op Genneperhuis 14 september 1625, begraven te Gennep, zoon van Bernt en Catharina de Rode van Heeckeren (B IV). Hij huwde 1611 Agnes Schimmelpenninck van der Oye, geboren 1587, overleden te Gennep 24 juni 1666, begraven aldaar, dochter van Jacob, heer van Engelenburg, en Walravine van Haeften.

Zie Bijlage I.


VII. Johan Spaen

Johan Spaen, heer van Holthuizen en Winkel, zoon van Floris en Elberta Spee van Aldenhof (B V).

50. Boedelscheiding de dato 9 maart 1614 tussen Johan Spaen en zijn zusters betreffende de nalatenschap van hun vader Floris Spaen tot Holthuizen en Winkel, met bepaling de dato 27 januari 1616 inzake verdere beleningen der goederen te Holthuizen. Kopie, 19e eeuw. - 1 stuk


VIII. Bernhard van Spaen

Bernhard van Spaen, heer van Cruisfoort 1633, geboren 24 augustus 1612, in de Ridderschap van Kleef 1632, overleden 1676, begraven te Kranenburg, zoon van Wolter en Agnes Schimmelpenninck van der Oye (B VI).

53. Verklaringen de dato 17 februari 1634 en 3 september 1639 betreffende de riddermatigheid der kwartieren van vaders- en moederszijde van Bernhard van Spaen, heer van Cruiswijk, en diens admissie tot de Ridderschap van het hertogdom Kleef. Kopie. - 1 stuk


IX. Jacob van Spaen

Jacob van Spaen, heer van Ringenberg, geboren Zutphen 6 augustus 1615, ritmeester in Statendienst 1647, daarna kolonel in Brandenburgse dienst, landdrost van Kleef 1652, kamerheer van de keurvorst 1653, geheim regeringsraad van Kleef 1653, drost van Orsoy, overleden te Holland in Pruisen 19 oktober 1655, zoon van Wolter Spaen en Agnes Schimmelpenninck van der Oye (B VI).

54. Uittreksels uit de landdagprotocollen van Wezel en Düsseldorf de dato 12. juni 1653 en 2 november 1660 betreffende de riddermatigheid der kwartieren van Jacob en Alexander van Spaen, 17e eeuw. - 1 stuk

57. Verklaring van Bernhard en Alexander van Spaen betreffende het overlijden op 19 oktober 1655 van hun broer Jacob en op 11 februari 1656 van hun broer Walraven, 2 november 1656. Kopie. - 1 stuk


X. Gerrit Spaen

Gerrit Spaen, geboren te Kranenburg 21 januari 1618, majoor in Venetiaanse dienst 1646, gaat als kolonel naar Candia en sneuvelt aldaar 1649, zoon van Wolter Spaen en Agnes Schimmelpenninck van der Oye (B VI).

Zie Bijlage I.


XI. Alexander Rijksvrijheer van Spaen

Alexander Rijksvrijheer van Spaen, heer van Cruisfoort 1678, Ringenberg, Moyland, Till, Hamine kelen, Kemmena, Biljoen, Nederhagen en Hulshorst, geboren te Kranenburg 14 januari 1619, luitenant der Hollandse gardes in de compagnie van de Prins van Turenne, overste in Franse dienst, daarna in Brandenburgse dienst, drost van Ham 1652, Kleefs en Marks regeringsraad, kamerheer van de keurvorst van Brandenburg, landdrost van Kleef en drost van Orsoy 1655, commandant van Hamm 1656, commandant van Calcar 1657, generaal-wachtmeester 1658, gouverneur van Wesel 1675, luitenant-generaal 1676, generaal-veldtuigmeester 1688, veldmaarschalk 1690, in de Rijksvrijherenstand verheven 1661, overleden te Kleef 2 oktober 1692, begraven te Ringenberg, zoon van Wolter en Agnes Schimmelpenninck van der Oye (B VI). Hij huwde 1e 1654 Hendrina van Arnhem, overleden te Moyland 4 augustus 1671, begraven te Ringenberg, dochter van Zeger, heer van Nederhagen en Hulshorst, en Judith van Oer; 2e 1674 Johanna Dorothea Vrijvrouwe Quadt van Wickeradt, overleden 4 september 1676, dochter van Willem en Christina Barbara van Bylandt; 3e 1687 Dorothea Flemming, overleden te Berlijn 1724, dochter van Ewold Joachim en Dorothea Agnes van Osten.

64. Translaat van het testament de dato 23 juli 1691 van Alexander vrijheer van Spaen, 1768. Minuut. - 1 stuk
Het translaat is door Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen overgeleverd bij zijn verzoek om als ambtsjonker van Nijkerk in de Ridderschap van Veluwe te worden toegelaten. Zie inventarisnummer 287, bijlage 8.

65. Kalender voor het jaar 1669, dat toebehoorde aan Alexander Rijksvrijheer van Spaen, later aan zijn zoon Alexander Bernhard. Gedrukt. - 1 deeltje


XII. Walraven Spaen

Walraven Spaen, geboren te Kranenburg 6 mei 1620, luitenant-kolonel der Cavalerie in Brandenburgse dienst, drost van Hamm 1655, overleden te Königsberg in Pruisen 11 februari 1656, begraven te Kranenburg, zoon van Wolter en Agnes Schimmelpenninck van der Oye (B VI).


XIII. Louise Rijksvrijvrouwe van Spaen

Louise Rijksvrijvrouwe van Spaen, geboren te Königsberg, 2 februari 1657, kanunnikes te Oberndorff, overleden 1733, dochter van Alexander en Hendrina van Arnhem (B XI), gehuwd 1678 met Diederik George vrijheer von Heyden, heer van Hofstadt, overleden 1706.

68. Statuten de dato 19 april 1666 van het adellijke vrouwenstift Oberndorff met instructies, verleend door Friederich Wilhelm markgraaf van Brandenburg. Kopie, 18e eeuw. - 1 stuk


XIV. Agnes Judith Rijksvrijvrouwe van Spaen

Agnes Judith Rijksvrijvrouwe van Spaen, geboren te Nederhagen 13 maart 1658, overleden 1731, begraven te Ringenberg, dochter van Alexander en Hendrina van Arnhem (B XI), gehuwd met 1e 1679 Daem Sigismund von Pflug, overleden 1683; 2e 1689 Felix von Schwerin, gesneuveld voor Bonn 1689; 3e 1698 Charles graaf de Lostanges, overleden 1705.

Zie Bijlage I.


XV. Amalia Charlotte Rijksvrijvrouwe van Spaen
Amalia Charlotte, Rijksvrijvrouwe van Spaen, geboren te Kleef 1 maart 1661, overleden 1731, begraven te Kranenburg, dochter van Alexander en Hendrina van Arnhem (B XI). Zij huwde 25 april 1694 Frederik graaf von Schomberg en Mertola, overleden 1702.

Zie Bijlage I.


XVI. Frederik Willem Rijksvrijheer Van Spaen

Frederik Willem Rijksvrijheer van Spaen, heer van Moyland, Till, Biljoen, Rosande, Cruisfoort, Kemmena, Nederhagen en Hulshorst, geboren te Kleef 28 februari 1667, kamerheer in Brandenburgse dienst, Kleefs en Marks geheimregeringsraad, opgenomen in de Johanniter Orde 1671, landdrost van Kleef en drost van Orsoy 1685, Brandenburgs krijgs- en commissariaatsraad 1692, verkoopt Moyland en Till aan de keurvorst en vestigt zich te Biljoen, in de Ridderschap van Veluwe 1711-1733, ambtsjonker van Rheden 1711, van Ermelo 1713, gecommitteerd ter Generaliteit 1717, lid van Gedeputeerde Staten van Veluwe 1720, overleden te Biljoen 19 februari 1735, begraven te Velp, zoon van Alexander en Hendrina van Arnhem (B XI). Hij huwde 1700 Johanna Elisabeth Adelheid von der Reek tot Horst, overleden 19 oktober 1711, begraven te Velp, dochter van Herman Diederick tot Horst en Elisabeth von der Reek tot Untrop.

Zie Bijlage I.


XVII. Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen

Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, heer van Ringenberg en Haminckelen, geboren te Kleef 24 december 1669, in Pruisische dienst, ritmeester in het regiment van zijn vader 1688, overste-wachtmeester 1691, overste-luitenant 1695, brigadier 1705, drost van Goch en Gennep 1706, generaal-majoor 1709, opgezworen in de Johanniter Orde, ridder-commandeur van Wittersheim, ridder in de Orde van de Zwarte Adelaar 1711, overleden te Kleef 11 december 1745, begraven te Ringenberg, zoon van Alexander en Hendrina van Arnhem (B XI). Hij huwde 1700 Johanna van Laer, geboren 1 maart 1679, overleden 2 november 1705, begraven te Ringenberg, dochter van Hendrik Reinier, heer van Lichtenberg, en Johanna Schimmelpenninck van der Oye.

73. Patent voor Alexander Bernhard vrijheer van Spaen als ritmeester van een compagnie cavalerie in dienst van de keurvorst van Brandenburg, 4 april 1688. - 1 stuk

74. Patent voor Alexander (Bernhard) vrijheer van Spaen als overste-wachtmeester bij een regiment cavalerie in dienst van de keurvorst van Brandenburg, 8 maart 1691. - 1 stuk

75. Patent voor Alexander (Bernhard) vrijheer van Spaen als overste-luitenant bij een regiment cavalerie, verleend door de keurvorst van Brandenburg, met correspondentie dienaangaande, 1 mei en 2 juli 1695. - 3 stukken in omslag

76. Patent voor Alexander Bernhard vrijheer van Spaen als overste bij een regiment cavalerie, verleend door de keurvorst van Brandenburg, 7 november 1696. - 1 stuk

77. Patent voor Alexander Bernhard vrijheer van Spaen als brigadier bij de cavalerie, verleend door de Koning van Pruisen, 31 januari 1705. - 1 stuk

78. Patent voor Alexander Bernhard vrijheer van Spaen als generaal-majoor bij de cavalerie, verleend door de Koning van Pruisen, 12 september 1709. - 1 stuk

79. Aanstellingsbrieven tot ambtman van Goch, Gennep en Afferden voor Alexander Bernhard vrijheer van Spaen, 8 maart en 19 april 1706. Met bericht aan schouten te Gennep en aan richters te Goch en Afferden van deze aanstelling, 19 april 1706. - 3 stukken

80. Verklaring omtrent de inkomsten uit de ambten Gennep en Goch, welke jaarlijks moeten worden uitgekeerd aan Alexander vrijheer van Spaen, ambtman van Gennep en Goch, 10 januari 1707. Met enige kwitanties dienaangaande over de jaren 1706-1710. - 1 omslag

81. Memorie van de klachten, uitgebracht door Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, inzake achteruitstelling in zijn ambten, 1723. - 1 stuk

82. Rangen-reglement van het leger van de Koning van Pruisen, met aantekening van de hand van Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, 1713. Gedrukt. - 1 stuk

83. Journaal van Alexander Bernhard vrijheer van Spaen over de jaren 1699-1728. Kopie, 19e eeuw. - 1 omslag

84. Journaal, gehouden door Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, 18 april 1699 - 30 juni 1700 en 18 juni 1723 - 28 juli 1742. - 2 deeltjes

85. Journaal van Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen van de door hem meegemaakte veldtochten, 1705-1709. - 1 deel

86. Verslag opgemaakt door Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, van hetgeen hem vanwege de Koning van Pruisen wedervaren is tot 1708. - 1 omslag

87. Relaas van hetgeen tijdens het verblijf van de Koning van Pruisen in het hertogdom Kleef en diens reis naar den Haag en Amsterdam aan Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen overkomen is, 27 mei - 11 augustus 1711. - 1 omslag

88. Journaal gehouden door Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, aanvangende met zijn reis naar Berlijn, 26 december 1711 - 21 juni 1716. - 1 omslag

89. Journaal gehouden door Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, aanvangende met zijn reis van Ringenberg naar Berlijn, 25 juli 1716 - 16 juni 1723. - 1 omslag

90. Kopie van een verklaring van opgezworen riddermatige landstenden van het hertogdom Kleef betreffende de riddermatigheid van Alexander Bernhard vrijheer van Spaen en diens broer Frederik Willem, op verzoek van Alexander Sweder vrijheer van Spaen afgegeven, 1768. - 1 stuk
Het origineel is overgeleverd door Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen bij diens verzoek als ambtsjonker van Nijkerk in de Ridderschap van Veluwe te worden toegelaten. Zie inventarisnummer 287, bijlage nummer 9.

91. Diploma voor Alexander Bernhard vrijheer van Spaen, waarbij hem toezegging gedaan wordt ten aanzien van het commandeurschap van Wittersheim in de Johanniter Orde, 17 april 1671. Met confirmatie van dit diploma de dato 20 februari 1690 en nadere confirmaties uit de jaren 1691, 1693 en 1696. - 5 stukken in een omslag

92. Aantekening door Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen betreffende ordensexpectanten, circa 1730. - 1 stuk

93. Missiven van de keurvorst van Brandenburg en de Koning van Pruisen aan Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, inhoudende oproep tot het bijwonen van de Kleefse landdag, 1692-1729. - 1 omslag

94. Gedicht gemaakt bij gelegenheid van de verlening der ridderorde van de Zwarte Adelaar door de Koning van Pruisen aan Alexander Bernhard vrijheer van Spaen. 11 juli 1711. - 1 stuk

95. Uitnodiging voor Alexander Bernhard vrijheer van Spaen tot zijn investituur op 29 januari 1712 als ridder in de Orde van de Zwarte Adelaar, 12 december 1711. - 1 stuk

96. Bewijzen van inschrijving als student aan de Universiteiten te Frankfort, Duisburg en Heidelberg voor Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, 1683 en 1684, met jacht-acte voor hem als student van de universiteit te Heidelberg 1684. - 1 omslag

97. Passe-partout afgegeven door de burgemeester van Mannheim aan de zich op jacht begevende jonge Vrijheren Van Spaen, 28 april 1687. - 1 stuk

98. Beschikking van de Kleefse regering op het verzoek van de Vrijheren Frederik Willem en Alexander Bernhard van Spaen, gebroeders, om een besloten testament in het ar-chief van Kleef te mogen deponeren, 16 juni 1694. - 1 stuk

99. Akte van verdeling der roerende goederen uit de nalatenschap van Alexander vrijheer van Spaen tussen zijn zoons Frederik Willem en Alexander Bernhard, 3 december 1695. - 1 stuk.
In 1768 opgenomen als nummer 12 onder de stukken, over te leggen bij het verzoek van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen om admissie als ambtsjonker van Nijkerk, doch in de lias vervangen door een translaat. Zie inventarisnummer 287.

100. Huwelijksvoorwaarden tussen Alexander Bernhard vrijheer van Spaen tot Ringenberg, heer van Haminkelen, ridder in de Johanniter Orde en kolonel van een regiment cavalerie en Johanna barones van Laer van de Ligtenberg, 5 juni 1700. - 1 charter
In 1768 overgelegd als nummer 6 bij het verzoek van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen om als ambtsjonker van Nijkerk en in de Ridderschap van Veluwe te worden toegelaten. Zie inventarisnummer 287.

101. Verklaring van ooggetuigen, afgegeven door de predikant van Brummen, in plaats van uittreksel uit het openbaar trouwregister, inhoudende dat Alexander Bernhard van Spaen en Johanna barones van Laer te Brummen op het huis Engelenburg getrouwd zijn, 23 september 1768. - 1 stuk
Deze verklaring is zeer waarschijnlijk opgemaakt om te worden overgelegd bij het verzoek van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen om als ambtsjonker van Nijkerk in de Ridderschap van Veluwe te worden toegelaten.

102. Approbatie van de acte van huwelijksvoorwaarden, opgemaakt tussen Alexander Bernhard van Spaen, heer van Ringelenberg en Winckeler, en Johanna van Laer, vrouwe van Ringelenberg, door de leenkamer van Gelderland, 18 maart 1702. - 1 charter

103. Gedichten ter gelegenheid van het huwelijk van Alexander Bernhard vrijheer van Spaen en Johanna barones van Laer, 20 juli 1700. - 2 stukken in omslag

104. Brief aan en minuut-brieven van Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen inzake een overwogen verloving tussen hem en Mejuffrouw van Dorp, 1707. - 1 omslag

105. Brieven, kopie- en minuut-brieven van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen aan zijn vader, zijn zuster en aan H. M. de Koningin van Pruisen tijdens zijn arrest te Potsdam en Spandau geschreven. Toegevoegd minuutbrief van Rijksvrijheer Alexander Bernhard van Spaen aan de redactie van een Gazette te Utrecht betreffende dit arrest, 1730. - 1 omslag

106. Brieven van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen aan zijn vader en anderen aangaande de veldtocht van 1745. - 1 omslag

107. Aantekeningen, meest van godsdienstige aard, van de hand van Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, 18e eeuw. - 1 omslag

108. Bericht van overlijden van Alexander Bernhard van Spaen te Kleef op 11 december 1745, met annonce uit de Gazette de la Haye. - 1 omslag

109. Gedicht naar aanleiding van het overlijden van Alexander Bernhard vrijheer van Spaen op 11 december 1745. - 1 stuk

110. Lofdicht op Frederik Willem en Alexander Bernhard Vrijheren van Spaen, 18e eeuw. - 1 stuk

111. Grafschrift voor de nog in leven zijnde generaal graaf Von Dönhoff door F.W.R., 18e eeuw.
Waarschijnlijk toegezonden aan Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, die omstreeks 1705 Dönhoffs mededinger was bij een bevordering in het leger. Zie zijn verslag inventarisnummer 81.

112. Inventaris van authentieke stukken in het bezit van Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, 18e eeuw. - 1 stuk

113. Aantekeningen van Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen betreffende de weersgesteldheid, 1720-1745. - 1 omslag

114. Beschrijving van het grafschrift met kwartieren voor Johanna van Laer, echtgenote van Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, overleden 2 november 1705. - 1 stuk

115. Volmacht van Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen voor zijn echtgenote Johanna van Laer om met haar broers een boedelscheiding aan te gaan inzake de goederen, gekomen van haar vader en door haar moeder afgestaan, 3 mei 1703. - 1 stuk

116. Akkoord en provisionele boedelscheiding de dato 1 maart 1703 tussen Hendrik en Alexander Baronnen van Laer en Alexander Bernhard baron van Spaen, heer van Ringelenberg, nomine uxoris als kinderen en erfgenamen van Hendrik Reinier baron van Laer tot Lichtenberg. Kopie, zonder jaartal. - 1 stuk

117. Boedelscheiding de dato 20 juli 1703 tussen de kinderen en erfgenamen van Hendrik Reinier baron van Laer betreffende de goederen, door hun moeder afgestaan. Kopie, circa 1720. - 1 stuk
Met inventarisnummer 115 in een lias.

118. Uittreksel uit de overeenkomst de dato 20 juli 1703 tussen Johanna barones van Laer en haar broers Hendrik en Alexander betreffende verdeling van de nalatenschap van hun vader, 1703. - 1 stuk
Met inventarisnummer 115 in een lias.

119. Staat en inventaris, opgemaakt door Hendrik van Laer, heer van Lichtenberg, van de onroerende goederen, charters, papieren, schulden, actiën, kredieten, ontvangsten en uitgaven, nagelaten door de vrouwe van Engelenburg, Johanna Schimmelpenninck van der Oye (overleden 19 april 1720), 21 november 1720. - 1 stuk 
Exemplaar voor de heer van Ringenberg.

120. Taxatie van het huis en hof Engelenburg door L. Verbeek, landmeter, 1721. - 1 stuk

121. Taxatie der goederen uit de nalatenschap van Johanna Schimmelpenninck van der Oye, vrouwe van de Engelenburg, 21 maart 1721. - 1 stuk

122. Akkoord tussen enerzijds Henriëtte barones van Keppel, weduwe van Hendrik baron van Laer, heer van Lichtenberg, en Alexander baron van Laer, en anderzijds Alexander Bernhard baron van Spaen, als weduwnaar van Johanna barones van Laer, tot vereffening van alle onbesliste zaken van de boedel van Hendrik Reinier baron van Laer, 1 mei 1722. - 1 stuk
Met inventarisnummer 115 in één lias.

123. Provisionele scheiding tussen Henriëtte barones van Keppel, weduwe en boedelhoudster van Hendrik baron van Laer, Alexander baron van Laer en Alexander Bernhard baron van Spaen, als weduwnaar van Johanna barones van Laer, kinderen en erfgenamen van Johanna barones Schimmelpenninck van der Oye, betreffende de boedel van laatstgenoemde, 5 mei 1722. - 1 stuk met 5 bijlagen
Met inventarisnummer 115 in één lias.

124. Korte staat van hetgeen de vrouwe van Lichtenberg schuldig is aan de heer Alexander van Laer en van hetgeen zij beiden schuldig zijn aan Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen, 1722. - 1 stuk
Met inventarisnummer 115 in één lias.

125. Liquidatie van schulden tussen erfgenamen van de vrouwe van Engelenburg, 7 mei 1722. - 1 stuk
Met inventarisnummer 115 in één lias.

126. Minuut-verklaring waarbij Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen afstand doet van hetgeen hem bij lotcedule van 10 maart 1722 uit de nalatenschap van de vrouwe van Engelenburg is toebedeeld tot voldoening van een som gelds, door de vrouwe van Lichtenberg voor hem aan Alexander van Laer voorgeschoten, 16 oktober 1726.- 1 stuk
Met inventarisnummer 115 in één lias.

127. Nadere overeenkomst de dato 18 april 1732 tussen erfgenamen van Johanna Schimmelpenninck van der Oye, vrouwe van Engelenburg, inzake de verdeling van het gemeen gebleven deel der nalatenschap. Kopie, 18e eeuw.

128. Boedelscheiding tussen de geslachten Van Laer en Van Spaen inzake de nalatenschap van Johanna Schimmelpenninck van der Oye, vrouwe van de Engelenburg, douairière van Laer, 15 maart 1734. - 1 charter

129. Huwelijksvoorwaarden de dato 21 mei 1687, opgemaakt tussen Johanna Schimmelpenninck van der Oye, weduwe Van Laer, en Assueer van Appeldoorn. Kopie, 18e eeuw. - 1 stuk

130. Boedelscheiding de dato 16 november 1671 tussen Johanna Schimmelpenninck van der Oye, haar broers en zusters betreffende de leen- en vrije goederen behorende tot de boedel van hun ouders Alexander Schimmelpenninck van der Oye en Anna van Appeldoorn. Kopie, circa 1720. - 1 stuk


XVIII. Hendrina Johanna Dorothea Rijksvrijvrouwe van Spaen

Hendrina Johanna Dorothca Rijksvrijvrouwe van Spaen, geboren 1 juni 1701, kanunnikesse te Soest en Fröndenberg, overleden 17 maart 1737 te Fröndenberg en aldaar begraven, dochter van Alexander Bernhard en Johanna van Laer (B XVII).

131. Lijfrentebrief ten laste van de graafschap Zutphen ten behoeve van Hendrina Johanna Dorothea van Spaen, 9 februari 1706. - 1 stuk

131. Akte waarbij Assueer van Appeldoorn en Johanna Schimmelpenninck van der Oye, echtelieden, aan Hendrina Johanna Dorothea van Spaen een koffer met servies en linnengoed schenken, 7 mei 1715. Kopie. - 1 stuk


XIX. Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen

Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, heer van Ringenberg, Haminckelen en Hardenstein, geboren 15 november 1703, in Pruisische dienst 1721, vaandrig 1723, tweede luitenant 1726. kapitein in Staatse dienst 1732, ritmeester 1735, majoor, luitenant-kolonel, kolonel 1749, generaal-majoor der Cavalerie 1766, overleden te Kleef 2 november 1768, begraven te Ringenberg, zoon van Alexander Bernhard en Johanna van Laer (B XVII). Hij huwde 1e 10 februari 1747 met Adriana de la Court, geboren 16 mei 1696, overleden 11 augustus 1748, begraven te Leiden, dochter van Pieter en Sara Poelaert; 2e 18 maart 1749 met Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, geboren Namen 29 augustus 1724, overleden Hoorn 17 juni 1798, aldaar begraven, dochter van Willem Hendrik, heer van de Leck en Ouwerkerk, en Jacoba Adriana Noirot.
Zie ook inventarisnummers 105, 106, 231 en 344.

133. Akte van aanstelling tot vaandrig bij het eerste bataljon van het Koninklijk Pruisisch regiment te voet voor de vroegere sergeant Alexander Sweder van Spaen, 25 januari 1723. - 1 stuk

134. Verzoek van Alexander Sweder baron van Spaen aan de Staten van Holland om in dienst van de Staten te mogen treden en te mogen worden begunstigd met een van de vacante compagnieën voetknechten (gedrukt), circa 1730. - 1 stuk 

135. Commissie van de Staten van Holland voor Alexander Sweder baron van Spaen als kapitein in een regiment voetknechten, 1 juli 1732. - 1 charter

136. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Alexander Sweder baron van Spaen als kapitein van een compagnie voetknechten, 15 juli 1732. - 1 charter

137. Akte van aanstelling en commissie door de Staten van Holland voor Alexander Sweder van Spaen, kapitein, als ritmeester in het regiment van generaal-majoor Van Rechteren, 17 september 1734. - 1 charter

138. Verzoek van Alexander Sweder van Spaen, ritmeester in het regiment van den generaal-majoor Van Rechteren, aan de Raad van State om twee maanden verlof voor bespreking van particuliere aangelegenheden met zijn vader en zijn uit Pruisen overgekomen broer. Met gunstige beschikking de dato 29 januari 1735. - 1 stuk

139. Ontslagformulier voor een ruiter uit het regiment cavalerie van Frederik Rudolf baron van Rechteren, blanco en ondertekend (gedrukt), 18e eeuw. - 1 stuk

140. Uittreksel uit de resoluties van de Raad van State met order voor met name genoemde officieren, onder anderen brigade-majoor Van Spaen, het commando over het corps troepen tot secours van de Koningin van Hongarije en Bohemen op zich te nemen, 19 juli 1743 (gedrukt). - 1 stuk

141. Akte van aanstelling en commissie door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Alexander Sweder van Spaen als adjudant van generaal Reinhard baron van Reede-Ginkel, 19 augustus 1743. - 1 charter

142. Akte van aanstelling door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden van Alexander Sweder baron van Spaen als kolonel bij het regiment cavalerie van de luitenant-generaal Hop, 30 januari 1749. - 1 charter

143. Lijst van hoge militairen en hun gages in verschillende ambten van Kleef, opgemaakt door Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, 18e eeuw. - 1 stuk

144. Lijsten van regimenten en troepen in dienst van de Staten­Generaal der Verenigde Nederlanden, met vermelding van de soldij, 1753 en zonder datum (18e eeuw). - 2 stukken in omslag

145. Orderboeken van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen betreffende meegemaakte campagnes, 1732, 1743 en 1745. - 5 deeltjes

146. Journaal van de campagne in Vlaanderen door Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, 1745. - 1 deeltje

147. Brieven van Lodewijk hertog van Brunswijk aan Alexander Sweder van Spaen, 1762. - 2 stukken in omslag

148. Optekening van een gesprek tussen de Koning van Pruisen en De Lostanges betreffende Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen.

149. Gedicht van de hand van Alexander Sweder van Spaen naar aanleiding van het voorgevallene met de Kroonprins van Pruisen 1730, met kopieën van brieven van latere datum van de Koning aan zijn zoon. - 3 stukken in een omslag

150. Missiven van de Koning van Pruisen aan Alexander Sweder vrijheer van Spaen, inhoudende oproep tot het bijwonen van de Kleefse landdag, 1740-1767. - 1 omslag

151. Uittreksels uit de protocollen van de landdag te Kleef uit de jaren 1704-1766 naar aanleiding van de opzwering, toelating en demissie van Alexander Sweder vrijheer van Spaen uit de Ridderschap van Mark, 18e eeuw. - 1 omslag

152. Brieven ingekomen bij Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen inzake diens verzoek tot graaf van het Heilige Roomse Rijk te mogen worden verheven, 1764. - 1 omslag

153. Journaal van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen over de jaren 1703-1732, 1734-1736, 1749 en 1758-1768. - 4 omslagen

154. Journaal van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen aangaande het voorgevallene in de jaren 1755-1759. - 1 omslag

155. Bewijs dat Alexander Sweder van Spaen, ritmeester, door burgemeesters van de stad Leiden tot het poorterrecht is ontvangen en de burgereed heeft afgelegd, 1 maart 1743 (gedrukt). - 1 stuk

156. Kwitanties en biljetten van aangifte wegens het middel op het trouwen van de stad Leiden, afgegeven bij gelegenheid van het huwelijk van Alexander Sweder baron van Spaen en Adriana de la Court. Met attestatie van de predikant te Doetinchem voor eerstgenoemde, 1747. - 1 omslag

157. Gedichten naar aanleiding van het huwelijk van Alexander Sweder baron van Spaen en Adriana de la Court te Leiden februari 1747. - 2 stukken

158. Authentiek uittreksel uit het trouwboek van de Waalse kerk in Den Haag betreffende het huwelijk van Alexander Sweder baron van Spaen en Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau, waarvoor de ondertrouw op 2 maart 1749 heeft plaatsgehad, 17 oktober 1768. - 1 stuk

159. Uittreksel uit het doopregister van de Waalse Kerk te Namen betreffende de doop op 30 augustus 1724 van Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau, overgelegd bij gelegenheid van de aangifte van haar voorgenomen huwelijk. Met aangiftebiljetten wegens het middel op het trouwen van haar en van Alexander Sweder baron van Spaen, 1749. - 1 omslag

160. Gedichten en muziek bij gelegenheid van het huwelijk van Alexander Sweder baron van Spaen en Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau, 1749. - 2 stukken in een omslag

161. Akte van huwelijksvoorwaarden voor G. van Olden, notaris te ’s-Gravenhage, opgemaakt tussen Alexander Sweder baron van Spaen en Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau, 20 februari 1749. - 2 exemplaren.

162. Staat en inventaris van de goederen en effecten die Alexander Sweder baron van Spaen ten huwelijk heeft aangebracht, 27 februari 1750. Met kanttekeningen van de veranderingen, in de eigendom der goederen en effecten aangebracht. - 1 stuk

163. Testament de dato 5 november 1750 van Alexander Sweder baron van Spaen en Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau, echtelieden. Met verklaring de dato 10 november 1750 van de magistraat van Kleef, dat het testament bij haar gedeponeerd is. Authentieke kopie. Toegevoegd kopie van dit testament met verklaring en minuut van het testament, 8 november 1768. - 3 stukken in een omslag

164. Aanvullende beschikkingen bij het testament de dato 10 november 1750 van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, 1752-1768. Authentieke kopie, november 1768. - 1 stuk

165. Beschikkingen van de overheid van Kleef op het verzoek van Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau, weduwe Van Spaen, tot opening van het testament de dato 5 november 1750 van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, tot afgifte van een authentieke kopie daarvan en tot toevoeging van enige disposities betreffende legaten krachtens clausule reservatoir in dit testament, 18 en 22 november 1768. - 2 stukken in een omslag

166. Verklaring van de kerkenraad van Ringenberg, dat op 8 november 1768 aldaar begraven is Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, 1 februari 1769. - 1 stuk

167. Brieven van Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen geboren gravin van Nassau la Lecq aan haar echtgenoot, 1749-1750. - 1 omslag

168. Brieven van Johan Hendrik Frederik Rijksvrijheer van Spaen aan zijn broer Alexander Sweder, 1745-1762. - 1 omslag

169. Brief van Christiana Frederica von Pflugk, weduwe Von Keyserlingh, aan Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen met verzoek om genealogische gegevens betreffende Agnes Juliana (Agnes Judith) van Spaen, 5 januari 1766. - 1 stuk

170. Brief van Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, douairière Alexander Diederik Rijksvrijheer van Spaen aan haar neef Alexander Sweder baron van Spaen over diens aanstaande bezoek aan Arnhem, 7 augustus 1766. - 1 stuk

171. Brief van de Prins van Oranje ingekomen bij Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, met dankbetuiging voor gelukwensen, naar aanleiding van zijn voorgenomen huwelijk ontvangen, 1 juli 1733. - 1 stuk

172. Brief van L.P.W. Strunckede aan Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, 10 september 1737.- 1 stuk

173. Brief van Jacoba Alexandrina Hermelina van Wassenaer, staatsdame van de prinses van Oranje-Nassau aan Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen met dankbetuiging voor de aan H. K. H. bewezen attentie, 22 juni 1756.- 1 stuk

174. Catalogus van de boekerij van kolonel van Spaen op Bellevue, 1756. - 1 deel

175. Aflevering van de Lippstädtische Zeitung van 4 september 1764 met bericht over een feest met vuurwerk, de 29e augustus jongstleden gegeven op het huis Bellevue bij Kleef, bij gelegenheid van de verjaardag van de echtgenote van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, 1764 (gedrukt). - 1 stuk

176. Borgtocht van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen inzake een uitkering door de wachtmeester Frederik Kuhl aan het gasthuis te Zutphen voor de verzorging van diens krankzinnige vrouw, 20 november 1761. - 1 stuk

177. Brieven ingekomen bij en minuten van brieven van Alexander Sweder baron van Spaen inzake een obligatie, groot 2000 Rd. ten laste van graaf Truchsess, 1764-1767. - 1 omslag

178. Brieven ingekomen bij Alexander Sweder vrijheer van Spaen inzake een obligatie, groot 1000 Rd. ten laste van luitenant-generaal baron von Elverfeldt, 1765. - 1 omslag

179. Brief van de syndicus Elbers te Kleef aan Alexander Sweder vrijheer van Spaen over aan hem te betalen renten wegens een lening ten laste van de Markse landstenden, 19 december 1767.- 1 stuk

180. Staat en inventaris van alle goederen, nagelaten bij Alexander Sweder vrijheer van Spaen, opgemaakt door diens weduwe Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, 5 december 1768. Met latere marginale aantekeningen betreffende veranderingen, daarin voorgevallen. - 1 stuk

181. Beschrijving van een reis gemaakt door Adriana de la Court naar Maastricht, 1732. - 1 deel

182. Beschrijving van een reis naar Maastricht, Spa en Kleef, door Gelderland en Noord-Holland terug naar Leiden, door Adriana de la Court gemaakt in gezelschap van de heer en mevrouw Snakenburg, 2 juni – 14 juli 1738. - 1 deeltje

183. Beschrijving van een reis door Brabant en Vlaanderen, gemaakt door Adriana de la Court in gezelschap van neef en nicht Backer en broer en zuster De la Court, circa 1740. - 1 deeltje

184. Beschrijving van een reis gemaakt door Adriana de la Court naar Hamburg, 1743. - 1 deeltje

185. Brieven van J.P. van Raesfeld aan Adriana de la Court en minuut-brieven van de laatste aan Van Raesfeld, 1739-1742. - 1 omslag

186. Staat en inventaris van goederen en effecten die Adriana de la Court ten huwelijk heeft aangebracht. Met kanttekeningen van de veranderingen, daarin later gekomen, 2 januari 1747. - 1 stuk

187. Authentiek uittreksel uit het doopboek van de Waalse kerk te Namen betreffende de doop op 30 augustus 1724 van Elisabeth Agnes Jaqueline [sic] (geboren 29 augustus 1724), 27 november 1793. - 1 stuk

188. Staat en inventaris van goederen en effecten, door Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau ten huwelijk aangebracht. Met kanttekeningen van de veranderingen, in de loop der jaren in de eigendom daarvan aangebracht, 27 februari 1750. - 1 stuk

189. Autorisatie van het Hof van Holland op de griffier tot het royeren van enige annotaties. gesteld op obligaties toebehorende aan Elizabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau, haar toegekomen uit de nalatenschap van haar betovergrootvader Cornelis Graafland, 8 december 1751. - 1 stuk

190. Dagboek van Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, 18 maart 1749 - 26 april 1750. - 1 deeltje

191. Authentiek uittreksel uit het resolutieboek van burgemeesters van Den Haag, de dato 26 januari van 1752, waarbij aan Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau Beverwaart vrijstelling van belasting op wijn en bier verleend wordt, 18e eeuw. - 1 stuk

192. Verslag van het verloop der behandeling inzake de inenting tegen waterpokken van Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen geboren gravin van Nassau, 1768. - 1 omslag

193. Verklaring van de magistraat van de stad Kleef, dat aan haar is overhandigd het testament van Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau, weduwe van Spaen, 7 augustus 1776. - 1 stuk

194. Concept-testament van Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau, weduwe van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, 5 augustus 1776. - 1 stuk

195. Staat en inventaris van goederen en effecten, toekomende aan Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière van Alexander Sweder baron van Spaen, 9 maart 1776. Met aantekeningen van alle veranderingen, daarin gekomen tot het jaar 1784. - 1 stuk

196. Brieven aan Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau, douairière van Spaen, inzake het beheer der goederen, toekomende aan haar minderjarige zoon, 21 en 27 maart 1769. - 2 stukken in omslag

197. Schenkingsakte betreffende haar bezittingen en vermogen, verleend door Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau, douairière van Spaen, ten behoeve van haar zoon Willem Anne, 24 juni 1789. Met bekrachtiging door de Regeringsraad van Kleef, 26 juni 1789. - 1 stuk

198. Wilsbeschikkingen van Elisabeth Agnes Jacoba douairière baron van Spaen, geboren gravin van Nassau, ten gunste van haar kamenier Helena Geertruy Sneltgens, 5 maart 1795 en 8 januari 1798. - 1 stuk

199. Berichten van het overlijden op 17 juni 1798 te Hoorn van Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau van der Leck, douairière van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen.

200. Lijst van goederen, nagelaten door Elisabeth Agnes Jacoba van Nassau la Lecq, weduwe van Alexander Sweder van Spaen, overleden te Hoorn 17 juni 1798, volgens haar laatste wil overgegeven aan Helena Sneltgens, 7 juli 1798.

201. Kasboek van Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, over haar persoonlijke uitgaven, 1746-1786. - 1 deeltje

202. Kasboek van Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq betreffende uitgaven voor het huishouden, 1750-1769. - 1 omslag

203. Staten en lijsten betreffende artikelen in het huishouden, zowel in Den Haag als in Kleef verbruikt, circa 1750 – circa 1770. - 1 omslag

204. Lijsten, aangelegd door Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau La Lecq, vermeldende het aantal logees en verdere gasten, in de loop van de jaren 1753-1779 in haar huis ontvangen. - 1 omslag

205. Aantekening van Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, over aan haar toebehorende serviezen, 1764. - 1 stuk

206. Brief van Maurits Lodewijk graaf van Nassau la Lecq aan zijn kleindochter Elisabeth Agnes Jacoba, 6 december 1739. - 1 stuk

207. Brief van Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq aan zijn dochter Elisabeth Agnes Jacoba, 27 mei 1742. - 1 stuk

208. Brieven van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, student te Utrecht, aan zijn ouders, circa 1766. - 1 omslag

209. Brieven van Prins Willem V, Prinses Wilhelmine en hun dochter Prinses Louise aan Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière Van Spaen, 1786-1787. - 1 omslag

210. Brieven van Albertine Frédérique Pater, geboren van Neukirchen genaamd Nijvenheim en van haar moeder aan Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen geboren gravin van Nassau la Lecq, met minuut brieven van de laatste, 1762-1777. - 1 omslag

211. Brief van M. Lestevenon van Berkenrode, ambassadeur in Frankrijk, aan Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, over inlichtingen aangaande mevrouw Pater, met minuut brief van haar aan de ambassadeur, 17 maart 1763 en ongedateerd. - 2 stukken in een omslag

212. Brieven van maarschalk Charles de Rohan prince de Soubise aan Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq over het verblijf van mevrouw Pater te Parijs, 1763. - 2 stukken

213. Brieven van L.A.A. d’Affry, gezant van Frankrijk, aan Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, 1760-1761. - 1 omslag

214. Brieven van Ferdinand Hertog van Brunswijk en Lüneburg aan Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, met dankbetuiging voor door haar aan de kolonel Du Pasquier verleende hulp, 1787. - 2 stukken

215. Brieven van De Voyer d’Argenson aan van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq 1760-1761. - 1 omslag

216. Brieven van verschillende personen aan Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, 1760-1761. - 1 omslag

217. Brieven van de heer Fürst aan Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, 1769-1785. - 1 omslag

218. Inventaris van de nalatenschap van mr. Jacob Noirot, raad ter admiraliteit van Friesland, oud-domheer van het Domkapittel te Utrecht, opgemaakt ten behoeve van zijn kleindochter Elisabeth Jacoba Agnes gravin van Nassau la Lecq. Fragment, circa 1746.

219. Notitie van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen betreffende de aankoop van een lijfrente op Frankrijk en 1000 ponden, circa 1762. - 1 stuk

220. Brieven aan Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière van Alexander Sweder baron van Spaen, betreffende enige obligaties op de ijzerwerken Schebo en Ortala in Zweden, genegotieerd bij Grill en Zonen te Amsterdam, 1770-1782. - 1 omslag

221. Stukken betreffende obligaties ten laste van planters, alsmede van de plantage Hamburg in de kolonie Suriname, toebehorende aan Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière van Spaen, 1771-1781. - 1 omslag

222. Décharge voor Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière Van Spaen voor een door haar ter cancellering afgegeven obligatie ten laste van het land van Kleef, 15 april 1771. - 1 stuk

223. Brieven en rekeningen van C. Fabritius en Wever te Kopenhagen betreffende het aandeel in de Deens-Aziatische Compagnie, dat toebehoorde aan Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière Van Spaen, later aan haar zoon en kleinkinderen, 1771-1841. - 1 omslag

224. Aantekeningen betreffende enige obligaties ten laste van de Koninklijke Leen- en Wisselbank te Kopenhagen, toebehorende aan Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière Van Spaen, 1775. - 1 omslag

225. Effectenboek, toebehorende aan Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, met aantekening van de ontvangsten over de jaren 1781-1789. - 1 deel

226. Schuldbekentenis van Arnoldina Emilia van Wassenaer, douairière Bentinck, ten behoeve van Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière Van Spaen, 1 januari 1783. - 1 stuk.

227. Brieven van Dusauzet en zoon te ’s-Gravenhage, aan Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq betreffende de administratie van haar zaken, 1784 en 1786. - 2 stukken

228. Schuldbekentenis van Joh. Pet. Romberg, groot 180 Hollandse guldens, ten behoeve van Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, 21 april 1784. - 1 stuk

229. Brieven van Tourton en Ravel te Parijs ingekomen bij Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière Van Spaen betreffende een rente op de Revenus du Roi de France, 1787-1789. - 1 omslag


XX. Johan Hendrik Frederik Rijkvrijheer van Spaen

Johan Hendrik Frederik Rijksvrijheer van Spaen, geboren 23 oktober 1705, officier in Pruisische dienst, majoor 1745, luitenant-kolonel 1754, overste 1757, generaal-majoor 1758, overleden te Zerbst 27 januari 1762, begraven aldaar, zoon van Alexander Bernhard en Johanna van Laer (B XVII).
Zie ook inventarisnummer 168.

230. Memorie betreffende een uitkering van 200 écus jaarlijks ten laste van het domein van Kleef en Mark door de Koning van Pruisen ten behoeve van Johan Hendrik Frederik Rijksvrijheer van Spaen naar aanleiding van het verlies van de molen te Haminkelen, circa 1745. - 1 stuk

231. Brief van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen en zijn echtgenote aan zijn broer Johan Hendrik Frederik, circa 1762. - 1 stuk

232. Lijst van regimenten, die de campagne in Silezië en Pommeren zullen doen onder bevel van Z. K. H. Prins Hendrik, zijnde het corps van generaal De la Mothe Fouqué; onder wie Van Spaen genoemd wordt als generaal-majoor, circa 1760 (fragment). Gedrukt.

233. Orderboekje van de veldtocht, gehouden door Johan Hendrik Frederik van Spaen, 1760-1761. - 1 deeltje

234. Testament de dato zo augustus 1757 van Johan Hendrik Frederik baron van Spaen, overste in het Slettenbergse regiment. Kopie, 8 juli 1762. - 1 stuk

235. Vloeiboek met enige tekeningen, dat behoorde aan Johan Hendrik Frederik vrijheer van Spaen (1705-1762). - 1 stuk


XXI. Johan Frederik Willem Rijksvrijheer van Spaen 

Johan Frederik Willem Rijksvrijheer van Spaen, heer van Ringenberg, Haminckelen, Rosande, Biljoen, Werfhorst, Over- en Nederhagen, geboren 22 mei 1746, ambtsjonker van Doornspijk en Rheden 1767, in de Ridderschap van Veluwe 1769, burgemeester van Arnhem 1785, jachtraad van Veluwe, raad en rekenmeester van Gelderland 1791, curator der Academie te Harderwijk 1791, lid van de Raad van State 1782, president der Financiën van Veluwe 1802, lid van het Wetgevend Lichaam 1805, Ridder der Orde van de Unie 1807, Commandeur der Orde van de Réunie 1812, lid van de Staten van Gelderland 1814, lid van de Staten-Generaal 1815, curator der Universiteit van Utrecht, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 1826, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overleden op Biljoen 18 november 1827, zoon van Alexander Diederik en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, kleinzoon van Frederik Willem (B XVI). Hij huwde 20 oktober 1772 Sara Johanna gravin van Hogendorp, overleden op Biljoen 19 juni 1828, dochter van Gijsbert en Maria Elisabeth Radermacher.
Zie ook inventarisnummer 349.

236. Besluit van de Souvereine Vorst de dato 5 september 1814, nummer 29, waarbij voor Johan Frederik Willem van Spaen, zijn nakomelingen en verdere familieleden de titel van Baron wordt erkend. Kopie. - 1 stuk


XXII. Gerrit Carel Rijksvrijheer van Spaen

Gerrit Carel Rijksvrijheer van Spaen, heer van Voorstonden, geboren 20 oktober 1756, ambtsjonker van Heerde en Brummen, burgemeester van Hattem 1788, gecommitteerde in de Oostindisehe Compagnie, gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer 1791, envoyé aan het Hof van Portugal 1791, envoyé aan het Hof te Wenen 1802, Ridder der Orde van de Unie 1808, Ridder in de Orde van de Réunie 1812, envoyé op het Congres van Wenen 1814, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 1815, Commandeur in die Orde 1816, overleden te Wenen 28 februari 1841, zoon van Alexander Diederik en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, kleinzoon van Frederik Willem (B XVI). Hij huwde 1 november 1778 Juliana Wilhelmina Heilwich van Heeckeren, geboren 8 februari 1757, overleden te Parijs 28 maart 1785, dochter van Jacob Adolf, heer van Enghuizen en de Cloese en Charlotte Alexandrina van Westerholt.
Zie ook inventarisnummer 348.

Zie Bijlage I.


XXIII. Johanna Maria Henriette Rijksvrijvrouwe van Spaen

Johanna Maria Henriette Rijksvrijvrouwe van Spaen, geboren 17 augustus 1758, overleden 3 februari 1789, dochter van Alexander Diederik en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, kleindochter van Frederik Willem (B XVI). Zij huwde 5 juni 1779 Bernhard van Neukirchen genaamd Nijvenheim, heer van Dorth.

Zie Bijlage I.


XXIV. Mr. Willem Anne baron van Spaen la Lecq

Mr. Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, sedert 1814 baron van Spaen la Lecq, heer van Hardenstein, geboren 26 december 1750, burgemeester van Elburg 1769-1786, 1789-1794, ambtsjonker van Nijkerk 1771, in de Ridderschap van Veluwe 1773, schout binnen en buiten Hattem 1789, dijkgraaf van Hattem 1791, extra-ordinaris raad in het Hof van Gelderland 1792, hoofdschout van Maastricht en het graafschap Vroenhoven 1793, gedeputeerde ter Staten-Generaal en ter admiraliteit van Amsterdam, president van het kanton Kleef 1803, grootmeester van wapenen van het koninkrijk Holland 1809, Ridder der Orde van de Unie 1809, Commandeur der orde van de Réunie 1812, lid der Notabelen 1814, president van de Hoge Raad van Adel 1814, lid der Staten van Gelderland 1815, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1815, Commandeur der Orde van de Nederlandse Leeuw 1815, overleden 29 april 1817, zoon van Alexander Sweder en Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq (B XIX), gehuwd 12 oktober 1773 met Anna Bentinck tot Buckhorst, vrouwe van Zalk en Veecaten, geboren 13 januari 1757, overleden 3 september 1818, dochter van Zeno Arend en Arnoldina Emilia van Wassenaer.
Zie ook inventarisnummers 208 en 565.

239. Aantekening van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen betreffende de geboorte en doop van zijn zoon Willem Anne op 26 december 1750 en 3 januari 1751. - 1 stuk

240. Authentieke uittreksels uit het Commissie- en Politieboek der stad Arnhem betreffende het verlenen van het burgerschap der stad aan Willem Anne van Spaen op verzoek van diens vader, 10 juni 1763. - 2 stukken

241. Verslag van het verloop der behandeling inzake de inenting tegen waterpokken van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, 1768. - 1 omslag

242. Staat en inventaris van de goederen en effecten toebehorende aan Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, 23 december 1772. Met latere aanvullende aantekeningen in margine. - 1 stuk

243. Akte van huwelijksvoorwaarden, opgemaakt tussen Willem Anne Rijksvrij- en baanderheer van Spaen, heer van Ringenberg en Hardenstein en Anna Bentinck, 21 september 1773. - 2 charters.

244. Lijst, opgemaakt door Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq, betreffende uitgaven gedaan bij gelegenheid van het huwelijk van haar zoon Willem Anne, 1773.- 1 stuk

245. Gedichten bij gelegenheid van de voltrekking van het huwelijk van Willem Anne baron van Spaen en Anna Bentinck, 1773. - 1 omslag

246. Rekwest van Willem Anne van Spaen aan het Provinciaal College van Politie, Finantie en Algemeen Welzijn in Gelderland zich buiten de provincie te mogen vestigen, met gunstige beschikking en intrekking van die beschikking, 1795. - 2 stukken in een omslag

247. Vrijgeleidebrieven voor Willem Anne van Spaen tot Hardenstein de dato 27 September, 8 oktober 1794 en 3 februari 1795. - 3 stukken in een omslag

248. Brieven aan en minuut-brieven van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen betreffende diens verzoek aan de Koning van Pruisen om bescherming van zijn goederen in Kleef, verheffing tot kamerheer en opneming in de orde van de Rode Adelaar, 1794-1797. - 1 omslag

249. Brief van F.G. van Lynden van Hemmen betreffende de overgang van een leen, dat toebehoorde aan Willem vrijheer van Spaen, aan diens vader Willem Anne, 21 maart 1809.- 1 stuk

250. Patent voor baron van Spaen la Lecq om gedurende het jaar 1810 haarpoeder te mogen gebruiken, 1 januari 1810. - 1 stuk

251. Verlof tot het dragen van een geweer, alsmede jachtacte, geldig voor het gehele Rijk, voor Willem Anne baron van Spaen la Lecq, grootmeester van wapenen, wonende te Amsterdam, 16 september 1810.- 1 stuk

252. Brieven en deurwaardersexploot ingekomen bij Willem Anne baron van Spaen, inzake uitbetaling van een lijfrente krachtens codicil zijner moeder aan H.G. Sneltgens te Hoorn. Met kwitantie te zijnen behoeve voor de uitbetaling van een half jaar dezer lijfrente aan de boedel van H.G. Sneltgens, 1810. - 1813. - 1 omslag

253. Uittreksel uit het register van verhuizingen uit de meierij Materborn betreffende het voornemen tot verhuizing van Willem Anne vrijheer van Spaen la Lecq, 6 juli 1814.- 1 stuk

254. Codiciliaire dispositie van Willem Anne baron van Spaen la Lecq ten gunste van Henriëtte Josephine Francisquis, opgemaakt voor notaris Hopman te Kleef, 24 september 1814. Authentieke kopie. Toegevoegd: brief van notaris Hopman de dato 15 mei 1815 met verzoek om betaling der verschuldigde kosten. - 1 omslag

255. Uittreksels uit het overlijdensregister van ’s-Gravenhage van het overlijden van Willem Anne baron van Spaen la Lecq op 29 april 1817, afgegeven 8 januari 1821 en 14 augustus 1854. - 2 stukken

256. Lijsten van communicatiebrieven naar aanleiding van het overlijden van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, overleden 29 april 1817. - 1 omslag

257. Kwitanties betreffende de begrafenis op 5 mei 1817 van Willem Anne baron van Spaen la Lecq. - 1 omslag

258. Staat en inventaris van de boedel van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, overleden 29 april 1817. 29 juni 1818. - 1 stuk

259. Uittreksel uit het proces-verbaal van verkoop de dato 28 december 1818 van de deurwaarder betreffende de verkochte boeken, kaarten en boekenkasten, die behoorden tot de nalatenschap van Willem Anne baron van Spaen la Lecq en wijlen zijn echtgenote, 2 januari 1819.- 1 stuk

260. Lijsten en catalogi van de boekerij van Willem Anne baron van Spaen la Lecq met prijsnotering en veilingcatalogus, 1817 en 1818. - 3 delen en 2 omslagen

261. Uittreksels uit het doopboek van de Kloosterkerk te ’s-Gravenhage van de doop op 16 januari 1757 van Anna Bentinck, afgegeven 11 augustus 1794 en 18 augustus 1817. - 2 stukken

262. Stukken betreffende het deelnemen van Anna Bentinck in een Rotterdamse tontine, 1769. - 2 stukken in een omslag

263. Formulier voor een attestatie de vita voor Anna Bentinck, dochter van Arnoldina Emilia van Wassenaer, 19e eeuw. - 1 stuk

264. Verklaring van Z.A. Baron Bentinck, heer van Buckhorst, Zalk en Veecaten en A.E. barones Bentinck, geboren barones van Wassenaer, waarbij zij een jaarlijkse som van 500 caroli guldens toezeggen aan hun dochter Anna bij gelegenheid van haar huwelijk met Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, 25 september 1773. - 1 stuk

265. Inventaris van het zilverwerk, door Anna van Spaen, geboren barones Bentinck, ten huwelijk aangebracht, 28 mei 1774. - 1 stuk

266. Koninklijk besluit van 18 juni 1817, nummer 79, betreffende de toekenning van een jaarlijks pensioen aan de douairière van Spaen, geboren barones Bentinck, bij haar overlijden reversibel op haar twee ongehuwde dochters, elk voor een derde gedeelte van het genoemde bedrag. Kopie, 19e eeuw. - 1 stuk

267. Missive van de opperboekhouder der Generale Thesaurie aan Anna barones Bentinck, douairière Van Spaen la Lecq betreffende uitbetaling van haar pensioen, 20 september 1817. - 1 stuk

268. Uittreksel uit het overlijdensregister van ’s-Gravenhage van het overlijden op 3 september 1818 van Anna barones Bentinck, weduwe van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, afgegeven 9 mei 1820. - 2 exemplaren

269. Inventaris van de boedel van Anna barones Bentinck, douairière van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, opgemaakt ten overstaan van A. van Ogten, notaris te ’s-Gravenhage, 23 november 1818. - 1 stuk

270. Provisionele staat en massa, alsmede schifting, scheiding en verdeling van de nalatenschap van Anna barones Bentinck, douairière van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, welke boedel vermengd gebleven is met die van Willem Anne baron van Spaen, volgens daarvan opgemaakte inventaris, 9 januari 1821.- 1 stuk

271. Verklaring de dato 13 januari 1819, afgelegd ten overstaan van notaris A. van Ogten te ’s-Gravenhage inzake de deelgerechtigheid van met name genoemde kinderen en kindskind van wijlen Anna barones Bentinck, douairière van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, in haar nalatenschap. Authentiek afschrift. 15 januari 1819. - 1 stuk

272. Rekeningen en verantwoording van de boedel van Anna barones Bentinck, douairière van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, over de jaren 1819-1821. 1820 en 1822. Met kopie van de eerste rekening en bijlage. - 3 stukken.

273. Brief van Louise Erfprinses van Brunswijk, Prinses van Oranje, aan Anna van Spaen, geboren barones Bentinck over haar verblijf in Amsterdam in weerwil van de ongunstige toestand, 31 oktober 1794. - 1 stuk

274. Brieven van rouwbeklag aan Anna Bentinck, douairière baron van Spaen la Lecq, na het overlijden van haar echtgenoot, 1817. - 1 omslag

275. Lofdicht op Willem Anne baron van Spaen, 1781 augustus 29. - 1 stuk

276. Gedichten bij gelegenheid van de verjaardag van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen met andere gelegenheidsgedichten te zijner ere. - 1 omslag

277. Uittreksels (en authentieke translaten daarvan) uit het doopboek van de hervormde gemeente te Arnhem betreffende de doopbedieningen op 10 juli 1774, 25 mei 1775, 4 juli 1779, 29 juli 1784, 16 maart 1786 en 16 augustus 1787 van kinderen van Willem Anne baron van Spaen en Anna barones Bentinck, 1794. - 1 omslag

278. Briefjes, meest verjaarsbrieven, van de kinderen Henriëtte, Zenobie, Caroline, Wilhelmine, Louise en Marie van Spaen aan hun vader, moeder en broer, circa 1790. - 1 omslag

279. Brieven van baron de Wal, commandeur van de Duitse Orde, te Andenne, aan Willem Anne baron van Spaen over de moeilijkheden, ondervonden door diens zoons bij het verzoek om toelating tot de Balije van Utrecht van de Ridderlijke Duitsche Orde, 1808. - 2 stukken

280. Correspondentie met Willem Anne baron van Spaen inzake een aanbeveling voor zijn zoon Alexander bij de Koning van Pruisen, 1797-1798. - 1 omslag

281. Verklaring van Willem Anne van Spaen en echtgenote, dat zij hebben ontvangen van Hendrik Jan baron van Loë een geldsom, door deze geschonken aan hun dochter Louise Frédérique, na haar dood toekomende aan hun jongste dochter Francina Charlotta Gerhardina Maria, waarover hij gedurende zijn leven rente zal genieten, 1 december 1808. Met brief daarover van H.J. baron van Loë aan Anna van Spaen, geboren Bentinck. - 1 omslag

282. Journaal van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen over het voorgevallene in de jaren 1769-1770. Fragment bladzijde 1-48. - 1 omslag
Met verslag uit 1796 over Kleef.

283. Journaal van Willem Anne baron van Spaen en zijn echtgenote Anna barones Bentinck over het tijdvak november 1790 - juni 1793. - 1 omslag

284. Verslag van een reis van Maastricht naar Spa door Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen ondernomen, 1776. - 1 omslag

285. Beschrijving van een reis door Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen gemaakt naar Texel en Amsterdam, zonder datum - 1 omslag

286. Beschrijving van een reis langs de Rijn waaraan ook Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen en zijn echtgenote deelnamen, 1798. Fragment. - 1 omslag

287. Stukken betreffende zijn afstamming en de eigendom van goederen onder Nijkerk door Willem Anne van Spaen van Hardenstein overgeleverd bij zijn verzoek als ambtsjonker van Nijkerk en in de Ridderschap van Veluwe te worden toegelaten, 1768-1773. - 1 lias.
De stukken zijn genummerd 1-32 en 1-3, waarvan voorhanden zijn:

1. Huwelijksvoorwaarden de dato 20 februari 1749 opgemaakt ten overstaan van G. van Olden, notaris te ’s Gravenhage, tussen Alexander Sweder baron van Spaen en Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau. Kopie, 1768. - 1 stuk

2. Uittreksel uit het doopboek van de Waalse gemeente te ’s-Gravenhage betreffende de doop op 3 januari 1751 van Willem Anne van Spaen, 3 augustus 1768. - 1 stuk

3. Uittreksel uit de resoluties van de Landdag van het kwartier Veluwe de dato 17 april 1711, waarbij Frederik Wilhelm van Spaen in de Ridderschap van dat kwartier wordt toegelaten, circa 1770. - 1 stuk

4. Uittreksel uit de resoluties van de Landdag van het kwartier Veluwe de dato 3 april 1733, waarbij Alexander Diederik van Spaen in de Ridderschap van dat kwartier wordt toegelaten, circa 1770. - 1 stuk

5-1. Uittreksel uit de resoluties van de Landdag van het kwartier Veluwe de dato 3 mei 1769, waarbij Johan Frederik Willem van Spaen wordt toegelaten in de Ridderschap van Veluwe, circa 1770. - 1 stuk

5-2. Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap van het kwartier Veluwe de dato 9 mei 1770, houdende verklaring, dat Adolf Pieter Carel van Spaen als ambtsjonker van Ermelo admissibel is, circa 1770. - 1 stuk

8. Testament de dato 23 juli 1691 van Alexander vrijheer van Spaen. Authentiek translaat, 4 augustus 1768. - 1 stuk

9. Verklaring van riddermatige landstanden van het hertogdom Kleef, dat Alexander Bernhard vrijheer van Spaen, vader van Alexander Sweder vrijheer van Spaen, een broer was van Frederik Wilhelm vrijheer van Spaen en dat beide broers met acht riddermatige kwartieren bij de Ridderschap zijn opgezworen, 4 augustus 1768. - 1 stuk

10-1. Huwelijksvoorwaarden de dato 5 juni 1700, opgemaakt tussen Alexander Bernhard vrijheer van Spaen en Johanna barones van Laer. Kopie, circa 1768. - 1 stuk
Het origineel in inventarisnummer 100.

10-2. Uittreksel uit het trouwboek van de stad Zutphen betreffende de huwelijksvoltrekking de dato 23 juni 1700 van Alexander Bernhard vrijheer van Spaen en Johanna barones van Laer, 22 september 1768.- 1 stuk

11. Authentiek uittreksel uit het doopboek van de gereformeerde gemeente der vrije heerlijkheid Ringenberg betreffende de doop op 23 november 1703 van Alexander Sweder, zoon van Alexander Bernhard Rijksvrijheer van Spaen en Johanna van Laer, 11 juli 1768.- 1 stuk

12. Akte van verdeling de dato 3 december 1695, inzake roerende goederen uit de nalatenschap van Alexander vrijheer van Spaen, tussen zijn zonen Friederich Wilhelm en Alexander Bernhard. Authentiek translaat, 26 juli 1768. - 1 stuk

14. Verklaringen van Willem Anne van Spaen van Hardenstein en J.F.W. van Spaen omtrent het wapen der familie Van Spaen, 16 maart 1771. - 1 stuk

16. Uittreksel uit het Reces van het kwartier Veluwe de dato mei 1770, vermeldende, dat Willem Anne van Spaen op de kwartiersdag te Arnhem aanwezig was, circa 1773.

17. Uittreksel uit het Reces van het kwartier Veluwe de dato 9 mei 1770, vermeldende de taxatie voor burgemeester Van Spaen wegens de import op de consumptiën, circa 1773.- 1 stuk

18. Akte van verkoop door C.A. baron van Haersolte en echtgenote aan Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen en echtgenote van goederen in het ambt Nijkerk, 27 april 1768.- 1 stuk

19. Akte van transport door C.A. baron van Haersolte en echtgenote aan Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen en echtgenote van goederen in het ambt Nijkerk, 19 september 1768.- 1 stuk

20. Akte van cessie door Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière Van Spaen aan haar zoon Willem Anne van de helft van goederen in het ambt Nijkerk, waarvan de wederhelft aan hem is toegekomen na de dood van zijn vader, 31 maart 1770. Met verklaring van overdracht, 19 januari 1771.- 1 stuk

22. Verklaringen van de schout van Nijkerk, dat de goederen onder Nijkerk, door C.A. baron van Haersolte cum uxoris verkocht aan Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen en echtgenote en aan Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen gecedeerd, niet bezwaard zijn, doch dat alleen voor de helft dier goederen het vruchtgebruik is gereserveerd voor Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière van Spaen, 17 november 1768 en 17 februari 1771.- 1 stuk

23. Akte van transport de dato 26 oktober 1758 door C.A. van Haersolte cum uxoris aan zijn zoon Nicolaas Steven Carel van Haersolte van goederen in het ambt Nijkerk. Kopie, circa 1770. - 1 stuk

24. Akte van taxatie de dato 16 september 1758 door de landdrost van Veluwe op verzoek van N.S.C. van Haersolte inzake goederen in het ambt Nijkerk. Kopie, circa 1770.- 1 stuk

25. Verzoek van Willem Anne van Spaen van Hardenstein aan de landdrost van Veluwe, dat zijn goederen onder Nijkerk mogen worden getaxeerd, circa 1770.- 1 stuk

26. Akte van taxatie door de landdrost van Veluwe, op verzoek van Willem Anne vrijheer van Spaen, inzake goederen in het ambt Nijkerk, 24 juli 1770.- 1 stuk

28. Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap van het kwartier Veluwe de dato 2 mei 1771, houdende verklaring, dat Willem Anne van Spaen als ambtsjonker van Nijkerk admissibel is, 1771. - 1 stuk
Dit stuk is uit deze lias overgebracht als nummer 5 der stukken, overgeleverd bij het verzoek van Willem Anne om als ambtsjonker van Ede te worden toegelaten. Zie inventarisnummer 468.

29-1. Verzoek van Willem Anne van Spaen aan de landdrost van Veluwe dat twee personen mogen worden aangewezen om zijn goederen in het ambt Nijkerk op hun tegenwoordige waarde te taxeren, 9 mei 1772. Met apostille, dat dit is gebeurd. - 1 stuk

29-2. Verklaring door schout en gerichtsluiden van het ambt Nijkerk, dat de goederen van Willem Anne van Spaen in dit ambt sedert de taxatie op 24 juli 1770 niet in waarde zijn verminderd, 29 mei 1772.- 1 stuk

30. Verklaringen van de secretaris der Rekenkamer in Gelderland, dat het Rootjesgoed op de Veluwe, waarmee Willem Anne van Spaen op 20 april 1770 vanwege de abdis van Elten is beleend, niet bezwaard is, 20 april 1771 en 26 november 1772. - 1 stuk

31. Verklaringen van de gevolmachtigde van de abdis van Elten dat het Rootjesgoed, sedert 1613 vrij tijnsgoed, niet bezwaard is dan met de jaarlijkse tijns, aan de abdij Elten verschuldigd, 22 april 1771 en 25 november 1772,- 1 stuk

32. Verklaring van de schout in het ambt Nijkerk dat de goederen van Willem Anne baron van Spaen, gelegen in dat ambt, niet bezwaard zijn. 1772 november 20. - 1 stuk

1. Verklaring van de schout in het ambt Nijkerk dat goederen van Willem Anne baron van Spaen tot Hardenstein, gelegen in dat ambt, niet bezwaard zijn, 19 april 1773. - 1 stuk

2. Verklaring van de leenstadhouder van de abdis van Elten dat het Rootjesgoed, gelegen in het ambt Nijkerk, met geen schulden is bezwaard dan alleen met de jaarlijkse tijns, 27 april 1773. - 1 stuk

3. Verklaring van de secretaris der Rekenkamer in Gelderland, dat het Rootjesgoed, 
waarmee Willem Anne van Spaen van Hardenstein 20 april 1770 vanwege de abdis van Elten is beleend, niet bezwaard is, 28 april 1773. - 1 stuk

288. Missive van burgemeesters, schepenen en raden van Elburg aan Willem Anne baron van Spaen met bericht van zijn aanstelling tot burgemeester van Elburg, 25 november 1769. - 1 stuk
Overgenomen uit Collectie Van Spaen, inventarisnummer 152.

289. Brieven en kopieën van stukken ingekomen bij en minuut-brieven en adviezen uitgegaan van Willem Anne baron van Spaen tot Hardenstein als burgemeester van Elburg, 1771-1792. - 1 portefeuille
Overgenomen uit de Collectie Van Spaen, inventarisnummer 152.

290. Kopieën van stukken uit de 16e-18e eeuw; brieven ingekomen bij en minuutbrieven uitgegaan van Willem Anne baron van Spaen tot Hardenstein als ambtsjonker van Nijkerk, 1776-1794. - 1 portefeuille
Overgenomen uit de Collectie Van Spaen, inventarisnummer 155.

291. Registers op de resolutieboeken der herenjonkers van het ambt Nijkerk over de jaren 1680-1703 en 1722-1755. - 1 omslag
Overgenomen uit de Collectie Van Spaen, inventarisnummer 155.

292. Beschrijvingsbrieven voor Willem Anne van Spaen tot Hardenstein en een door hem uitgebracht advies als lid van de Staten van Gelderland, 1774-1794. - 1 omslag

293. Kopieën van resoluties van de Staten-Generaal, brieven ingekomen bij en adviezen en minuutbrieven uitgegaan van Willem Anne van Spaen tot Hardenstein als gedeputeerde tot de buitenlandse zaken, 1784-1790. - 2 omslagen in portefeuille
Overgenomen uit de Collectie Van Spaen, inventarisnummer 160d en 160e.

294. Missive van de landdrost van Veluwe voor Willem Anne baron van Spaen tot Hardenstein tot bijwoning van de vergadering der Ridderschap van Veluwe om te beslissen over de admissie van Willem Carel van Dedem. Met advies van Van Spaen dienaangaande, 1785. - 2 stukken in een omslag

295. Akte waarbij Willem van Haersolte, landdrost van Veluwe, Willem Anne baron van Spaen machtigt om bij zijn afwezigheid als verwalter-landdrost van Veluwe te fungeren, teneinde de nodige regelingen te treffen tot de doormars van de Pruisische troepen door het ambt van Ede, 14 september 1787. - 1 stuk

296. Akte van aanstelling en commissie van de Staten van Gelderland voor Willem Anne van Spaen tot Hardenstein als scholtus van Hattem, 28 maart 1789. - 1 charter

297. Commissie van de Staten van Gelderland voor Willem Anne van Spaen tot Hardenstein als dijkgraaf binnen en buiten Hattem, 9 augustus 1791. - 1 charter

298. Brieven en stukken ingekomen bij en minuutbrieven en rekeningen overgeleverd door Willem Anne van Spaen tot Hardenstein als schout en als dijkgraaf van Hattem. Met kopie-stukken uit de jaren 1569-1775 betreffende de geschillen over de criminele jurisdictie tussen de magistraat van Hattem en de Staten van Gelderland, 18e eeuw. - 1 portefeuille
Overgenomen uit de Collectie Van Spaen, inventarisnummer 156.

299. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor jonkheer Willem Anne van Spaen als Raad ter Admiraliteit te Amsterdam, 1 mei 1792. - 1 charter

300. Stukken en brieven betreffende admiraliteitszaken ingekomen bij en brieven en adviezen dienaangaande uitgegaan van Willem Anne van Spaen tot Hardenstein als gecommitteerd Raad ter Admiraliteit van Amsterdam, 1781-1795. - 1 portefeuille
Overgenomen uit de Collectie Van Spaen, inventarisnummer 153.

301. Missive van de Raad der Marine van de Bataafse Republiek ingekomen bij Willem Anne van Spaen van Hardenstein betreffende zijn décharge als lid van de voormalige Admiraliteit van Amsterdam, 22 juli 1803. - 1 omslag

302. Commissie van de Staten van Gelderland voor Willem Anne van Spaen tot Hardenstein als Raad extra-ordinaris bij het Hof van Gelderland, 22 mei 1792. - 1 charter

303. Beschrijvingsbrieven voor Willem Anne van Spaen tot Hardenstein tot het bijwonen der kwartierdagen van Veluwe, 1793. - 1 omslag

304. Missiven aan Willem Anne van Spaen tot Hardenstein als extra-ordinaris raad in het Hof van Gelderland en uittreksel resoluties van het Hof van Gelderland en de Landdag binnen Nijmegen over richtlijnen, te volgen bij invasie van de provincie Gelderland door vijandelijke troepen, 1794. - 1 omslag

305. Missive van het Provinciaal gecombineerd collegie van Algemeen Welzijn, Policie en Financie in Gelderland aan Willem Anne van Spaen, hem kennisgevend dat het Hof van Justitie en de functies van Willem Anne van Spaen daarin zullen ophouden, 18 maart 1795. - 1 stuk

306. Akte van aanstelling door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden van Willem Anne van Spaen tot hoogschout van de stad Maastricht, 1 maart 1793. - 1 charter

307. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Willem Anne van Spaen als schout van Vroenhove, 1 maart 1793. - 1 charter

308. Brieven en stukken ingekomen bij en minuten van brieven uitgegaan van Willem Anne baron van Spaen als hoofdschout van Maastricht en Vroenhoven, 1793-1795. - 1 portefeuille
Overgenomen uit de Collectie Van Spaen, inventarisnummer 154.

309. Akte van benoeming van citoyen Van Spaen tot president van de Assemblée van het kanton Kleef, 11 Juni 1803. - 1 charter

310. Brieven ingekomen bij en minuten van brieven uitgegaan van Willem Anne van Spaen als président de l’Assemblée cantonale de Clèves, 1803-1809. - 1 omslag

311. Stukken betreffende de benoeming van Willem Anne van Spaen tot répartiteur des contributions directes dans la mairie de Materborn en zijn ontslag daaruit, 1807, 1809. - 2 stukken in een omslag

312. Brieven en stukken ingekomen bij en minuten van brieven uitgegaan van Willem Anne van Spaen als lid van de Commission pour les titres et la Noblesse, daarna als grootmeester van wapenen van het Koninkrijk Holland, 1808-1810. - 2 portefeuilles

313. Missive van de sous-préfet van het arrondissement Kleef, département van de Roer, aan Willem Anne van Spaen la Lecq ten geleide van de benoemingsbrief voor Van Spaen tot maire van de gemeente Materborn, 18 november 1813. - 1 stuk

314. Akte van aanstelling door de Souvereine Vorst der Verenigde Nederlanden van Willem Anne van Spaen la Lecq tot President van de Hoge Raad van Adel, 24 juni 1814. - 1 stuk

315. Brieven en stukken ingekomen bij en minuten van brieven uitgegaan van Willem Anne baron van Spaen la Lecq als Lid van de commissie tot oprichting van een college van Heraldie, daarna President van de Hoge Raad van Adel, 1814 en 1815. - 2 omslagen

316. Missiven en gedrukte stukken ingekomen bij Willem Anne van Spaen la Lecq als lid van de Vergadering van Notabelen voor de nieuwe Grondwet, 1814. - 1 omslag

317. Besluit van de Souvereine Vorst der Verenigde Nederlanden, van 28 augustus 1814, inventarisnummer 14, waarbij Willem Anne van Spaen la Lecq wordt erkend en geadmitteerd als lid van de Ridderschap van Gelderland. Kopie. - 1 stuk

318. Missiven ingekomen bij Willem Anne baron van Spaen la Lecq als lid van de Ridderschap van Gelderland, 1815. - 2 stukken

319. Missive van de Secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken aan Willem Anne baron van Spaen la Lecq, inhoudende diens benoeming bij besluit van de Souvereine vorst de dato 4 maart 1815, nummer 83, tot lid van de Provinciale Staten van Gelderland, 8 maart 1815. - 1 stuk

320. Missiven ingekomen bij Willem Anne baron van Spaen la Lecq als lid van de Provinciale Staten van Gelderland, 1815. - 1 omslag

321. Missive aan Willem Anne baron van Spaen van Hardenstein met bericht van zijn benoeming tot Commandeur in de Ordre royal de l’Union, 2 oktober 1809. Met statuten de dato 6 februari 1808 en programma voor een feest van deze Orde. - 1 omslag

322. Stukken betreffende de benoeming van Willem Anne van Spaen van Hardenstein tot Commandeur in de Ordre impérial de la Réunion, 1812. - 1 omslag

323. Stukken betreffende de teruggave der decoraties behorend tot de Ordre de la Réunion, 1816. - 1 omslag

324. Uittreksel uit het Koninklijk Besluit van 18 november 1815 waarbij Baron Willem Anne van Spaen la Lecq is benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Met begeleidend schrijven van de Secretaris van Staat.

325. Brieven ingekomen bij en minuten van brieven uitgegaan van Willem Anne van Spaen la Lecq, betreffende de mogelijkheid om de hem door de Koning van Holland voorgestelde titel van graaf van Spaen van Nijkerk te kunnen doen overgaan op de dochter van zijn zoon Alexander Willem Jacob of op een van de zoons van zijn dochter Anna Henriëtte Wilhelmine Adelheid, gehuwd met Peter Willem Lodewijk Quarles de Quarles, 1812-1813. - 1 omslag

326. Missive van de Hoge Raad van Adel aan de erven Van Spaen la Lecq betreffende toezending van de acte van confirmatie nopens het voeren van een wapen, 24 juli 1819. - 1 stuk

327. Diploma de dato 30 januari 1790 voor het lidmaatschap van Willem Anne baron van Spaen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, met enige brieven inzake dit lidmaatschap, 1789-1790. - 1 omslag

328. Diploma voor Willem Anne van Spaen van Hardenstein als lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 8 oktober 1803. - 1 charter

329. Stukken ingekomen bij Willem Anne van Spaen van Hardenstein als lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1803-1815. - 1 omslag

330. Bericht van de benoeming van Willem Anne baron van Spaen la Lecq tot lid van het Institut Royal des Sciences, de Littérature et des beaux Arts te Amsterdam (het Hollandsch Instituut). Met ingekomen brieven, 1809-1815. - 1 omslag

331. Diploma de dato 3 l mei 1815 van het lidmaatschap der Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, te Haarlem, voor Willem Anne baron van Spaen la Lecq, met ingekomen brieven betreffende het aangeboden directeurschap, 1812-1815. - 1 omslag

332. Koninklijk Besluit van 3 juli 1816, nummer 91, betreffende de benoeming van Willem Anne baron van Spaen la Lecq tot honorair lid van de Koninklijke Academie der Wetenschappen en fraaie Letteren te Brussel. Kopie. Met ingekomen geleidebrieven de dato 8 en 27 september 1816 inzake toezending van het reglement en het programma voor 1817. - 1 omslag

333. Verslag van het bezoek op 22 september van de Prins en Prinses van Oranje aan Kleef en het huis Bellevue. Met het gedicht aan de prinses opgedragen, 27 september 1787 (gedrukt). - 1 stuk

334. Gedichten op het landgoed Bellevue, 1792 en 1812. - 2 stukken

335. Brieven en stukken betreffende een huis met tuin, stalling en koetshuis aan de Noordzijde van het Lange Voorhout te ’s-Gravenhage, door Willem Anne baron van Spaen la Lecq gehuurd van mr. J.W. Half-Wassenaer van Onsenoord, 1815-1817. - 1 omslag

336. Brief van G. du Quesne betreffende de huur van een huis in Amsterdam door Willem Anne baron van Spaen la Lecq. Met kwitanties dienaangaande, 1812 en 1813. - 1 omslag

337. Verslag van de feestviering te Kleef ter ere van de herdenking der kroning van Keizer Napoleon en van zijn overwinning bij Austerlitz, 2 december 1810 (gedrukt). - 1 stuk

338. Missive van de sous-préfet van het arrondissement Kleef aan Willem Anne baron van Spaen, met dankbetuiging voor het gedicht naar aanleiding van de eerstesteenlegging van de restauratie van de tombe van graaf Maurits van Nassau-Siegen te Kleef op 10 augustus 1811, met toezending der toespraken, daarbij gehouden, 14 augustus 1811. - 1 omslag

339. Gedicht naar aanleiding van het bezoek van Keizerin-Koningin Marie Louise van Frankrijk aan Kleef, circa 1812 (gedrukt). - 1 stuk

340. Brieven ingekomen bij en minuten van brieven uitgegaan van Willem Anne baron van Spaen van Hardenstein, naar aanleiding van het ‘rassemblement’ van Osnabrück in 1795. - 1 omslag

341. Brieven, kopie en minuten van brieven naar aanleiding van de vredesonderhandelingen te Rijssel tussen Engeland en Frankrijk, het daarbij ter sprake gekomen vraagstuk van schadeloosstelling voor het Huis van Oranje, uitmakende de correspondentie tussen Willem Anne baron van Spaen van Hardenstein, oud-regenten en émigré’s, leden van het zogenaamde ‘Noyau', met Prins Willem V en de Erfprins van Oranje, 1797. - 1 omslag

342. Brieven, kopie-brieven en verdere stukken ingekomen bij en minuten van brieven uitgegaan van Willem Anne baron van Spaen van Hardenstein betreffende een door leden van de voormalige ridderschappen in te dienen memorie inzake de nieuwe staatsregeling, de belangen van het stadhouderschap en het herstel van rechten voor de Ridderschap, 1801-1802. - 1 omslag

343. Brieven van Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen, geboren gravin van Nassau la Lecq aan haar zoon Willem Anne, 1766-1790. - 7 omslagen.
1. 1766-1773.
2. 1774-1776.
3. 1777-1779.
4. 1780-1781.
5. 1782-1784.
6. 1785-1786.
7. 1787-1790.

344. Brieven van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen aan zijn zoon Willem Anne, 1766-1767. - 1 omslag

345. Brieven van Willem Rijksvrijheer van Spaen aan zijn vader, 1806-1808. - 1 omslag

346. Brieven van Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer van Spaen aan zijn vader en moeder, 1806-1811. - 1 omslag

347. Brieven van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen aan zijn vrouw, 1797-1813.

348. Brieven van Gerrit Carel Rijksvrijheer van Spaen, heer van Voorstonden, 1801-1803. - 1 omslag

349. Brieven van Johan Frederik Willem Rijksvrijheer van Spaen, heer van Biljoen, 1808-1809. - 1 omslag

350. Brief van Justine van Spaen met dankbetuiging voor het toezenden van een gedicht, circa 1800. - 1 stuk

351. Brief van Anna Paulina de Chandieu, weduwe van Lodewijk Theodoor graaf van Nassau, aan Willem Anne baron van Spaen La Lecq over een aan haar toegewezen som gelds, 1802.

352. Brief van Geertruida Françoise Elisabeth Rehbinder, geboren gravin van Nassau, met berichten over haar kinderen, 17 februari 1830. - 1 stuk

353. Brief van Pieter Willem Lodewijk Quarles de Quarles aan zijn schoonvader Van Spaen over de politieke toestand te ’s-Gravenhage en familieaangelegenheden, 6 juli 1806. - 1 stuk

354. Brieven van Jan Floris Hendrik Carel graaf van Nassau, 1807-1816. - 1 omslag

355. Brieven van Stadhouder Willem V aan Willem Anne baron van Spaen van Hardenstein en minuut-brief van de laatste aan de Prins, 1800-1801. - 1 omslag

356. Brieven van Prinses Wilhelmine van Oranje, 1794-1814. - 1 omslag

357. Brieven van Willem Erfprins van Oranje, later Koning Willem I, en minuut-brieven van Willem Anne vrijheer van Spaen aan de Erfprins, 1800-1814. - 1 omslag

358. Brieven van Louise Hertogin van Brunswijk, Prinses van Oranje, 1784-1806. - 1 omslag

359. Brief van Wilhelmine Erfprinses van Oranje aan Willem Anne van Spaen met gelukwensen bij gelegenheid van het huwelijk van diens oudste zoon en oudste dochter, 18 juni 1800.- 1 stuk

360. Brieven van Karel Hertog van Brunswijk en minuut-brieven van Van Spaen aan de Hertog, 1790-1799. - 1 omslag

361. Brieven van mr. Bernard Pieter van Lelyveld, gewezen commies der Staten-Generaal, 1796-1815. - 1 omslag

362. Brieven van Charles Eugène Gabriel de la Croix markies de Castries naar aanleiding van zijn moeilijkheden met de firma Van de Vijver te Amsterdam, 1797-1798. - 1 omslag

363. Brieven van Van Ravesteijn met inlichtingen betreffende de leenkamer van het huis Laar, 1785. - 2 stukken

364. Lijst van communicatie-brieven ontvangen door Willem Anne baron van Spaen in de jaren 1778-1783. - 1 katern

365. Brieven van diverse personen met dankbetuigingen voor genoten gastvrijheid, gedicht op Bellevue, verzoeken om steun, enzovoorts, circa 1778.

366. Brief van P. van Slijpe met bericht over de veranderingen, die zich na de bezetting door de Fransen in Maastricht hebben voltrokken, 18 februari 1796. - 1 stuk

367. Brieven van Hugo Repelaer en minuut-brief van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen aan Repelaer inzake diens proces wegens smokkelen van levensmiddelen, 1796. - 1 omslag

368. Brieven en uitnodigingen aan Willem Anne baron van Spaen la Lecq naar aanleiding van het bezoek van Keizer Napoleon aan Amsterdam, 1811. - 1 omslag

369. Brieven van d’Hodicq de Constant aan Willem Anne baron van Spaen, 1768-1773. - 1 omslag

370. Brief van een onbekende aan Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen met de waarschuwing voor het dreigend gevaar van arrestatie bij terugkeer naar de Republiek, 28 december (1795). - 1 omslag

371. Brief van rouwbeklag van Willem Jan Mulert aan Willem Anne baron van Spaen bij gelegenheid van het overlijden van diens zoon Alexander, 21 oktober 1811. - 1 stuk

372. Brieven aan Willem Anne vrijheer van Spaen naar aanleiding van zijn verzoeken tot het raadplegen van archieven en bericht in het Amsterdamsch Avondjournaal van 17 juli 1806 inzake de weigering door de Staten van Gelderland hun archieven voor hem open te stellen, 1798-1811. - 1 omslag

373. Missive van Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer, prefect van het departement van de IJssel, aan Willem Anne baron van Spaen en minuutbrief van de laatste aan Van Andringa de Kempenaer betreffende een door de Minister van Binnenlandse Zaken ingesteld onderzoek naar de toestand der archieven in dit departement, 1811. - 1 omslag

374. Brief van Quir. Alex. Collard met berichten over zijn gezin en de toestand in Maastricht, 12 januari 1798. - 1 stuk

375. Brief van A.C. Meerman-Mollerus over door haar toegezonden gedichten, 4 december 1796. - 1 stuk

376. Brief van L. A. de Breteuil over familieaangelegenheden, 9 maart 1798. - 1 stuk

377. Brieven van mr. Maarten van der Goes, 1801-1802. - 1 omslag

378. Dankbetuigingen ingekomen bij Willem Anne vrijheer van Spaen la Lecq, voor door hem toegezonden boekwerken, 1802-1815. - 1 omslag

379. Brieven en fragmentbrieven van onbekenden aan Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, circa 1800. - 1 omslag

380. Brieven van particuliere aard ingekomen bij Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, 1794-1813. - 1 omslag
Afzenders: Madame de Beaumont; S.M. de la Court; Th. D’Eschenbrender; A.C. van der Hoop; C. MonSchau; MC. van Nagell geb. Le Leu de Wilhem; Aug.M.A. en S. Raitz de Frentz; C. Prins van Salm Salm; Ant., Aug. en Chr. de Salm; L. de Tessier geb. de Kaas; Ch. en F. Waldbot en M. Waldbot geb. Guttenberg.

381. Brieven aan en minuut-brief van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen inzake diens verzoeken om voorspraak ten behoeve van derden, 1796 en 1807. - 2 stukken

382. Brieven aan Willem Anne baron van Spaen la Lecq betreffende verzoeken om voorspraak en financiële steun, 1796-1815. - 1 omslag

383. Brief van de Grand-Chambellan graaf de Montesquieu aan Willem Anne van Spaen met verzekering, dat dezelve het verzoek onder de aandacht van de Keizer zal brengen, 11 oktober 1811. - 1 stuk

384. Verhandelingen van historische, juridische en filosofische aard van de hand van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen of door hem afgeschreven, 19e eeuw. - 1 omslag

385. Minuten en fragmenten van gedichten, toespraken, toneelstukjes, enzovoorts, meest van de hand van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, eind 18e en 19e eeuw. - 1 portefeuille

386. Gedichten van de hand van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, 1799-1810. - 1 omslag

387. Brieven van B. Alfter, te Keulen, betreffende genealogische en historische onderwerpen, 1792-1805. - 1 omslag

388. Brieven van J. Berghaus, te Kleef, over historische onderwerpen, 1801-1808. - 1 omslag

389. Brief van A. de Beyer, te Nijmegen inzake het niet voorhanden zijn van het manuscript van W. van Berchem, door Van Spaen ter inzage gevraagd, 24 november 1801. - 1 stuk

390. Brief van prof. P. Bondam betreffende een aanvulling van het charterboek voor Gelderland, 23 januari 1792. - 1 stuk

391. Brieven van mr. A.Ph.R.C. baron van der Borch van Verwolde betreffende historische en genealogische onderwerpen, 1805-1812. - 1 omslag

392. Brieven van prof. Borheck, te Duisburg, inzake historische onderwerpen, 1800-1801. - 1 omslag

393. Brief van J.P.A. Buttgen, rector van de school te Xanten, met berichten over een evangelie en een psalterium uit de tiende eeuw in de bibliotheek van Xanten, alsmede over een bijbel op perkament en een evangelie in zilver met juwelen band uit de abdij van Cornelii Munster te Keulen, 16 januari 1805. - 1 stuk

394. Brieven van O.W.H. graaf van Bylandt, heer van Ooy, Persingen en Mariënweerd, inzake historische onderwerpen, 1803-1807. - 1 omslag

395. Brief van E. Degruutere, te Meenen, betreffende de genealogie Degruutere, 9 februari 1809. - 1 stuk

396. Brief van Von Dosandt, te Kleef met inlichtingen omtrent de geSchiedenis van Elten, 30 november 1785. - 1 stuk

397. Brief van G.C. van Eck, notaris te Arnhem, inzake genealogieën Van Middachten, Vijgh, Van Hell en Van Eck, 26 januari 1808. - 1 stuk

398. Brieven van Maximilienne Prinses van Elten betreffende de aanwezigheid van bepaalde stukken in het archief van de abdij Elten, alsmede over de regeling van interne aangelegenheden van de abdij, 1798-1800. - 2 stukken

399. Brieven van S.P. Ernst, pastoor te Afden, aangaande historische en genealogische onderwerpen, 1799-1815. - 1 omslag

400. Brief van H.G. Eskes, kanunnik te Rees, inzake de vondst van urnen in heuvels langs de weg van Uden naar Asperen, 3 november 1807. - 1 stuk

401. Brieven van Godefroy betreffende stukken over de geschiedenis van Gelderland, 1801. - 1 omslag

402. Brieven van mr. G. van Hasselt aangaande historische en genealogische onderwerpen, 1796-1815. - 1 omslag

403. Brief van A. Haverkamp, te Nijmegen, betreffende de heerlijkheid Lienden, 19 juli 1803. - 1 stuk

404. Brieven van mr. W.F. baron van Hemert aan Willem Anne baron van Spaen la Lecq en aan diens dochter Louise Frederique betreffende de genealogie Van Hemert, 1807-1819. - 2 stukken

405. Brieven van Immerzeel & Co. te ’s-Gravenhage aan Willem Anne baron van Spaen en zijn zoon Alexander inzake de uitgave van Van Spaens werken, 1808. - 1 omslag

406. Brief van A.P. baron van der Capellen, heer van Berkenwoude, ten geleide van een advies van prof. P. Bondam, 3 maart 1781. - 1 stuk

407. Brieven van R.J. baron van der Capellen, heer van de Marsch over historische en genealogische onderwerpen, 1807-1813. Toegevoegd: inventaris van papieren, stukken en brieven rakende de staat van het land, nagelaten door wijlen de kanselier Gerlach van der Capellen aan Willem Anne baron van Spaen medegedeeld door R.J. baron van der Capellen. - 1 omslag

408. Brieven van N. Kindlinger betreffende historische en genealogische onderwerpen, 1800-1802. - 1 omslag

409. Brieven van prof. Adriaan Kluit betreffende historische en genealogische onderwerpen, 1798-1805. - 1 omslag

410. Brieven van Cointreau, assistent bij de Bibliothèque Nationale te Parijs, inzake een onderzoek naar gegevens betreffende de geschiedenis van Gelderland aldaar, 1798. - 2 stukken

411. Brief van Fr. Cramer, benedictijn in de abdij Brauweiler, professor in de geschiedenis aan de keurvorstelijke universiteit te Bonn, met inlichtingen en gegevens over de geschiedenis van Gelderland, 7 december 1791. - 1 stuk

412. Brieven van Gerard Willem Joseph baron van Lamsweerde, te Zutphen, over de genealogie Lamsweerde, 1812. - 1 omslag

413. Brieven van D.J. van Lennep aan Willem Anne baron van Spaen la Lecq over diens historische arbeid, 1811-1815. - 1 omslag

414. Brieven van W.C.H. van Lynden van Blitterswijk uit Düsseldorf aan baron van Spaen van Hardenstein aangaande diens historische studies en onderzoekingen in archieven van opgeheven kloosters, 1807. - 3 stukken met bijlage

415. Brief van Mallinckrodt te Dortmund over Van Spaens studie en nasporingen naar het veemgericht, 12 mei 1805. - 1 omslag

416. Brieven van mr. Johan Meerman over historische onderwerpen, 1801-1808. - 1 omslag

417. Brieven van mr. Jan Hendrik baron Mollerus, 1807-1811. - 2 stukken

418. Brieven van P. van Musschenbroek van historische, genealogische en particuliere aard, 1802-1814. - 1 omslag

419. Brief van B. G. Niebuhr aan Willem Anne van Spaen en minuut-brief van de laatste aan de eerste, 1808. - 1 omslag

420. Brief van Andries baron van Pallandt van Eerde met verzoek om inlichtingen over het recht op de titel van baron voor het geslacht Spengler, 2 april 1808. - 1 stuk

421. Brief van Frederik Willem Floris Theodorus baron van Pallandt over de genealogie Van Pallandt, circa 1800.- 1 stuk

422. Brief van J.W. Racer inzake toezending van het zevende deel van zijn Overijsselsche Gedenkstukken en van het wapen van Hendrik, tweede graaf van Dalen, 8 juli 1802. - 1 stuk

423. Brief van H. van Rappard te Kleef, onder andere over een fragment van een Nederlands dichtstuk en een kroniek uit 1595 van Holland en Zeeland, 30 augustus 1803. - 1 stuk

424. Uittreksel van een brief van regeringsraad en archivaris Von Rauschard aan geheimraad Von Passavant de dato 12 april 1789 over de door Van Spaen geopperde twijfel of Otto van Gelre uit het huis Nassau afkomstig zou zijn, 18e eeuw. - 1 stuk

425. Brief van E. Reinarts over gegevens omtrent Kleefse en Gelderse hertogen, 1 oktober 1783. - 1 stuk

426. Brieven van Rethel, commissaire du Directoire Exécutif, aan Willem Anne van Spaen betreffende een te voeren onderhoud over een literair onderwerp, 1799. - 1 omslag

427. Brief van G.J. Ringelhoven, te Dulken, over de ‘Université des foux à Dulken’. 13 juni 1808. - 1 stuk

428. Brieven van mr. Willem Frederik Baron Röell, 1809-1810. - 1 omslag

429. Brieven van J. van Schuler, te Utrecht, over genealogische onderwerpen, 1799-1800. - 1 omslag

430. Brieven van prof. M. Siegenbeek, secretaris van de Maatschappij van Letterkunde, over taalkundige en historische onderwerpen, 1805-1808. - 1 omslag

431. Brieven van A.C. Baron Snouckaert van Schauburg over historische, genealogische en particuliere zaken, 1795-1815. - 1 omslag

432. Brieven van F. de Steck de Lentzbourg te Bern over de genealogie van het geslacht Steck, 1807-1808. - 1 omslag

433. Brief van Jan Steenwinkel, te Harderwijk, over een fragment-handschrift van Van Maerlants Rijmbijbel, 7 mei 1808. - 1 stuk

434. Brief van mr. J. Verheye van Citters aan Willem Anne baron van Spaen van Hardenstein en minuut-brief van de laatste betreffende historische onderwerpen, 1801-1804. - 1 omslag

435. Brieven van prof. J.W. te Water, te Leiden, over historische en genealogische onderwerpen, 1797-1808. - 1 omslag

436. Brieven van A. Wedekind, te Lüneburg, over de geschiedenis van Gelderland, 1805-1806. - 1 omslag

437. Brieven van W.H.J. baron van Westreenen van Tiellandt over historische en genealogische onderwerpen, 1808-1814. - 1 omslag

438. Brieven van dr. H. van Wijn, Rijksarchivaris, aangaande historische onderwerpen, 1796-1812. - 1 omslag

439. Missive van de Souvereine Vorst, houdende dankbetuiging voor de toezending van het oorspronkelijk Verbond van Edelen, 7 november 1814. Met kopie van de ondertekeningen van dit verbond. - 2 stukken

440. Brief van de sous-préfet van het arrondissement Kleef, met verzoek om inlichtingen over leengoederen in het arrondissement. Met minuut-brief van Van Spaen aan de sous-préfet aangaande deze lenen, 29 augustus en 7 september 1813. - 2 stukken in een omslag

441. Brief van een onbekende met inlichtingen over het Stift Bedbur, 6 april 1798. - 1 stuk

442. Minuut van een uiteenzetting door Willem Anne vrijheer van Spaen inzake vragen op het gebied der diplomatiek (het recht van bezegeling van charters, het zegel van het huis Berghes, et cetera), circa 1800. - 1 stuk

443. Effectenboek van Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen, 1784-1789. - 1 deel

444. Kasboek van Willem Anne baron van Spaen, voortgezet door zijn weduwe Anna Bentinck, over de jaren 1805-1818. - 1 deel

445. Stukken over de eigendom van Engelse effecten, dat toebehoorde aan Vrijheren Alexander Sweder van Spaen en Willem Anne van Spaen, geadministreerd bij G. en J. van Neck & Co. te Londen, 1748-1817. - 1 omslag

446. Volmacht door Willem Anne baron van Spaen ten behoeve van zijn vrouw Anna Bentinck ter zake van de administratie van effecten in Groot-Brittannië, staande ten name van de Vrijheren Willem Anne en Alexander Sweder van Spaen, 6 januari 1791. - 1 charter

447. Brieven en stukken betreffende de administratie van Franse effecten, dat toebehoorde aan Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, later aan zijn zoon Willem Anne, 1759-1816. - 1 omslag

448. Missive van Gedeputeerde Staten van het kwartier Veluwe aan Willem Anne van Spaen wegens te weinig betaald hoofdgeld voor domestieken over het jaar 1771, 18 maart 1774. - 1 stuk

449. Brieven en stukken over de door Schneewind gevoerde administratie over enkele obligaties ten laste van Willem Anne baron van Spaen, in het bezit gekomen van de heer President Von Hymmen te Düsseldorf, 1774-1817. - 1 omslag

450. Stukken betreffende een obligatie ten laste van baron Von Knesenbeck, toebehorende aan Willem Anne baron van Spaen, 1789-1790. - 1 omslag

451. Verklaring van J. Vintcent, solliciteur-militair te ’s-Gravenhage, inzake de onder hem berustende effecten, toebehorende aan Willem Anne baron van Spaen van Hardenstein, 28 januari 1790. - 1 stuk

452. Brieven en stukken over een obligatie ten laste van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, het verloren gaan der obligatie ten laste van de Duffelse Schouw, door hem daarvoor in onderpand gegeven, en de restitutie van een duplicaat der laatste obligatie, 1794-1816. - 1 omslag

453. Brieven en rekeningen ingekomen bij Willem Anne baron van Spaen la Lecq over de administratie van zijn effectenbezit door E. Borgstede en na diens dood door A.L. van Harpen te Amsterdam, 1798-1810. - 1 omslag

454. Rekeningen van J. Vintcent inzake zijn voor Willem Anne baron van Spaen gevoerde administratie, 1804-1810. - 1 omslag

455. Briefwisseling over een obligatie ten laste van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, in het bezit gekomen van mr. Maassen, burgemeester van Schermbeek, 1813-1815. - 1 omslag

456. Aantekeningen over obligaties, waarschijnlijk toebehorende aan Willem Anne baron van Spaen. - 2 stukken in een omslag

457. Kwitanties voor Willem Anne baron van Spaen over de jaren 1786-1816. - 1 omslag

458. Kwitantie van J.C. van Hasselt ten behoeve van Willem Anne baron van Spaen voor de ontvangst van 3 obligaties op de Deense tollen wegens vereffening van een som van ƒ 2000., verschuldigd aan W.G. van Neukirchen gen. Nijvenheim, 24 september 1794. - 1 stuk

459. Missive namens de Kleefse regering, houdende de vraag of de geadresseerde het al door andere crediteuren van de voortvluchtige Cosman aangenomen vergelijk mede wil aanvaarden, 23 juli 1794. - 1 stuk

460. Rekeningen van W. Robbers en erven voor Willem Anne baron van Spaen, 1804-1813. - 1 omslag

461. Brief van J. W. Smits, procuratie hebbende van de weduwe R. Andres, over een door Willem Anne baron van Spaen op den heer Andres afgegeven wissel, 19 juni 1807. - 1 stuk

462. Brieven en rekeningen van David Cosman, te Kleef, voor Willem Anne baron van Spaen over de administratie van diens gelden, 1810-1815. - 1 omslag

463. Stukken over een door Willem Anne baron van Spaen la Lecq gedaan verzoek om afbetaling van aan hem verschuldigde rente door de gemeente Niel, 1811. - 1 omslag

464. Kwitanties van Caroline Wilhelmine Trajectina gravin van Nassau voor Willem Anne baron van Spaen inzake ontvangen renten van kapitaal, deel uitmakend van de boedel van Willem Maurits graaf van Nassau, 1812-1816. - 1 omslag

465. Brieven van W. de Vaynes van Brakell aan Willem Anne baron van Spaen over de aflossing van diens schuld, 1813-1816. - 1 omslag

466. Brieven aan Willem Anne baron van Spaen betreffende leverantie van wijnen, 1815-1816. - 1 omslag

467. Brief van Gales(?), waarin hij op verzoek van den heer Brouwer hierbij de rekening van de timmerman Timmers toezendt, 25 oktober 1816. - 1 stuk


XXV. Willem Rijksvrijheer van Spaen

Willem Rijksvrijheer van Spaen, geboren 5 juli 1774, burgemeester van Elburg 1793, ambtsjonker van Ede 1794, jachtofficier over het district Gelderland 1807, overleden 's-Gravenhage 5 oktober 1808, zoon van Willem Anne en Anna Bentinck tor Buckhorst, (B XXIV). Hij huwde ’s-Gravenhage 19 april 1807 Frederica gravin van Bylandt, geboren Nijmegen 25 november 1782, overleden Neerlangbroek 1 september 1859, dochter van Otto Willem Hendrik, heer van Mariënweerd en Carolina van Wassenaer-Starrenburg; zij hertrouwde 18 augustus 1814 Maarten Adriaan Jacob van Brakell, overleden 7 juli 1822, en 13 juni 1827 met Philip Julius baron van Zuylen van Nijevelt.
Zie ook inventarisnummer 345.

468. Verzoek van Willem van Spaen om als ambtsjonker in het ambt Ede te mogen worden toegelaten. Met advies van enige leden van de Ridderschap van Veluwe de rekwestrant admissibel te verklaren, zodra deze de ouderdom van twintig jaren zal hebben bereikt, 1794. - 1 omslag

De overgeleverde stukken zijn genummerd 1-18, waarvan voorhanden zijn:
1. Akte van huwelijksvoorwaarden de dato 21 september 1773, opgemaakt tussen Willem Anne vrij- en baanderheer van Spaen en Ringenberg, heer van Hardenstein, en Anne barones Bentinck, circa 1793. Kopie. 1 stuk
2. Authentiek uittreksel uit het trouwboek van de hervormde gemeente te Zalk betreffende de huwelijksvoltrekking op 12 oktober 1773 tussen Willem Anne baron van Spaen, heer van Hardenstein, en Anne barones Bentinck, 7 december 1793. - 1 stuk
3. Authentiek uittreksel uit het doopboek van de hervormde gemeente te Arnhem betreffende de doop op 10 juli 1774 van Willem van Spaen, circa 1793. - 1 stuk
4. Uittreksel uit de resoluties de dato 6 mei 1773 van de Ridderschap en Edelen van het kwartier Veluwe, houdende verklaring dat Willem Anne van Spaen admissibel is in de Ridderschap van dat kwartier. Kopie, 1793. - 1 stuk
5. Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap en Edelen van het kwartier Veluwe de dato 2 mei 1771, houdende verklaring dat Willem Anne van Spaen admissibel is als ambtsjonker in het ambt Nijkerk, 1771. - 1 stuk
6-1 en 6-2. Certificaat dat Willem baron van Spaen op 24 december 1790 is aangenomen als lid van de Waalse gemeente te Arnhem. Met translaat van de akte, 29 maart 1794. - 2 stukken
7. Verklaring van de raad-secretaris der stad Arnhem dat Willem van Spaen, schepen en raad der stad Elburg, is gecommitteerd op de extra-ordinaris landdag te Nijmegen, 3 april 1794.- 1 stuk
8 en 9. Kwitanties voor Willem baron van Spaen wegens voldoening van het kapitale zout- en hoofdgeld in Arnhem over de jaren 1790 en 1791. - 2 stukken
11. Akte van belening de dato 20 juni 1791 door Frederik Willem Koning van Pruisen, als vorst van Meurs, van Willem vrijheer van Spaen met een vierde deel der tienden te Lunteren, releverende van dit vorstendom. Translaat, 11 april 1794. - 1 stuk
12. Akten waarbij mr. Willem Engelen verklaart op 22 februari 1791 te hebben verkocht en Willem baron van Spaen te hebben aangenomen een kwart tiend te Lunteren, leenroerig aan het vorstendom Meurs, 24 januari 1793 en 5 mei 1794. - 1 stuk
15. Akte waarbij Willem Anne baron van Spaen en echtgenote verklaren dat het transport de dato 7 mei 1792 van de halve tiend over Lunteren en Wekerom, in het ambt Ede gelegen, leenroerig aan de heerlijkheid Hemmen, ten behoeve van hun zoon Willem is geschied zonder reserve dan alleen van het vruchtgebruik voor eerstgenoemden, alsmede acte, waarbij Willem baron van Spaen dit transport aanneemt, 24 januari 1793. - 1 stuk
17. Verzoek van Willem van Spaen aan de landdrost van Veluwe, dat twee taxateurs mogen worden benoemd tot taxatie van zijn goederen, gelegen in het ambt Ede. Met apostille aangaande deze taxatie, 23 april 1793. - 1 stuk

469. Uittreksel uit de resoluties van Ridderschap en Edelen van het kwartier Veluwe de dato 9 mei 1793 inzake het rekwest van W. van Spaen om admissie als jonker in het ambt Ede, 1793. - 1 stuk

470. Rekwest van Willem van Spaen bij zijn ouders in hun woning buiten de provincie Gelderland te mogen blijven. Met beslissing van het Provinciaal College van Politie, Financie en Algemeen Welzijn dienaangaande, 25 maart 1795. - 1 stuk

471. Huwelijksvoorwaarden, opgemaakt tussen Willem des H.R. Rijksvrij- en baanderheer van Spaen en Frederica Maria des H.R. Rijksgravin van Bylandt, 3 april 1807. - 1 charter

472. Akkoord waarbij de ouders van Willem Rijksvrijheer van Spaen overeenkomen hem jaarlijks een som van 500 Caroli guldens te zullen geven naar aanleiding van zijn huwelijk met gravin van Bylandt, circa 1807. Fragment van een kopie. 1 stuk

473. Brief van Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer van Spaen aan zijn broer Willem, 1807. - 1 stuk

474. Verhandeling getiteld ‘Jus naturae’ met aantekeningen van de hand van Willem van Spaen, 18e eeuw. - 1 deel


XXVI. Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer van Spaen

Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer van Spaen, geboren te Arnhem 15 mei 1775, vaandrig 1787, kapitein 1790, brigadier-majoor 1794, stalmeester van de Koningin van Holland en ritmeester der huzaren 1806, Ridder van de Orde van de Unie 1807, stalmeester van de Koning en luitenant-kolonel van de huzaren 1808, kamerheer van de Koning 1808, kamerheer van Keizer Napoleon 1810, overleden te Kleef 26 september 1811, zoon van Willem Anne en Anna Bentinck (B XXIV). Hij huwde 9 september 1800 Seyna Adriana van Neukirchen genaamd Nijvenheim, geboren 20 november 1778, overleden te Kleef 10 november 1801, begraven te Velp, dochter van Evert Jan, heer van Eck en Wiel, en Friderica Christina Henriëtte Bentinck.
Zie ook inventarisnummers 280, 346, 473.

475. Uittreksel uit het doopboek van de kerk te Arnhem van de doop op 25 mei 1775 van Alexander Willem Jacob van Spaen, in het Frans vertaald en afgegeven 22 augustus 1794. - 1 stuk

476. Paspoort uitgereikt door de Bataafse Republiek aan Alexander Willem Jacob van Spaen van Hardenstein om door het gebied van de Franse Republiek naar Duitsland te reizen, 20 juni 1803. - 1 stuk

477. Missive aan Alexander Willem Jacob van Spaen, berichtend over zijn benoeming bij Koninklijk besluit van 20 december 1806 tot ritmeester bij het tweede regiment huzaren, 23 december 1806. - 1 stuk

478. Attest van de magistraat van Huissen aangaande het goed gedrag der huzaren onder het bevel van ritmeester Van Spaen, die daar van 21 april tot 7 juni 1808 in garnizoen lagen, 7 juni 1808. - 1 stuk

479. Missive met bericht dat de heer Van Spaen is benoemd tot stalmeester van Hare Majesteit de Koningin van Holland, 1806. - 1 stuk

480. Missiven en orders ingekomen bij de heer Van Spaen als ritmeester en als stalmeester van de Koning. 1807-1808. - 1 omslag

481. Brief van Charles van Bylandt aan Alexander Willem Jacob baron van Spaen, met bericht van diens benoeming tot luitenant-kolonel bij het derde regiment huzaren, 6 juni 1808. - 1 stuk

482. Stukken betreffende het ziekteverlof, verleend aan de luitenant-kolonel bij het derde regiment huzaren Alexander Willem Jacob van Spaen, 1808. - 1 omslag

483. Missive van de Minister van Oorlog over het eervol ontslag, verleend aan de luitenant-kolonel Van Spaen. Authentieke kopie, 5 november 1808. - 1 stuk

484. Aanstellingsbrief de dato 2 november 1808 voor Alexander Willem Jacob baron van Spaen als kamerheer van de Koning, met begeleidend schrijven, 4 november 1808. - 2 stukken

485. Missiven ingekomen bij Alexander Willem Jacob baron van Spaen als kamerheer van de Koning, 1809 en 1810. - 1 omslag

486. Stukken betreffende de benoeming van Alexander Willem Jacob van Spaen tot ridder in de Ordre Royal de Mérite en de installatie op 6 februari 1807. - 1 omslag

487. Missive ten geleide van de statuten van de Ordre de l’Union ingekomen bij Alexander Willem Jacob van Spaen als ridder in die orde, 1 maart 1808. - 1 stuk

488. Huwelijksvoorwaarden opgemaakt tussen Alexander Willem Jacob Rijksvrij- en Baanderheer van Spaen en Ringenberg en Seyna Adriana barones van Neukirchen genaamd Nijvenheim, 22 augustus 1800. - 1 charter

489. Verklaring van E.J. baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim en F.C.H. barones Bentinck waarbij zij een jaarlijkse som van duizend vijf honderd guldens toezeggen aan hun dochter Seyna Adriana bij gelegenheid van haar huwelijk met Alexander Willem Jacob baron van Spaen, 22 augustus 1800. - 1 stuk 

490. Kasboek van Alexander Willem Jacob vrijheer van Spaen over de jaren 1801-1810. - 1 deel

491. Kwitantie voor Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer van Spaen wegens een door hem afbetaalde schuldbekentenis, te Fontainebleau afgegeven, 1810. - 1 stuk

492. Rekening van L. Vintcent voor Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer van Spaen over de jaren 1809-1810. - 1 omslag

493. Uittreksel uit het overlijdensregister van Kleef betreffende het overlijden op 19 Brumaire an X (10 november 1801) van Rosine van Nijvenheim van Eck en Wiel, afgegeven 28 Pluviôse an X (17 februari 1802). Met overlijdensbericht. - 1 omslag

494. Aantekeningen omtrent loopbaan en uiterlijk van Alexander Willem Jacob baron van Spaen, 4 juni 1808. - 1 stuk


XXVII. Anne Henriette Wilhelmine Adelheid baronesse van Spaen

Anne Henriette Wilhelmine Adelheid barones van Spaen, geboren 25 juni 1779, overleden te Wageningen 7 september 1853, dochter van Willem Anne en Anna Bentinck (B XXIV). Zij huwde 25 juni 1800 Pierre Guillaume Louis Baron Quarles de Quarles, heer van Tedingsweerd, geboren Voorburg 18 april 1758, overleden Harderwijk 28 december 1826, zoon van mr. Willem en Louise Henriëtte van Wijhe, vrouwe van Tedingsweerd.

495. Akte van huwelijksvoorwaarden, opgemaakt tussen Pieter Willem Lodewijk Baron Quarles de Quarles en Anne Henriette Wilhelmine Adelheid barones van Spaen, 5 juni 1800. - 1 stuk

496. Akte waarbij Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen en Anna barones Bentinck, hun dochter Anne Henriette Wilhelmine Adelheid barones van Spaen bij gelegenheid van haar huwelijk met Pieter Willem Lodewijk baron Quarles de Quarles een jaargeld van 300 Caroli guldens toekennen, 5 juni 1800. - 1 stuk

497. Toneelstukje, getiteld ‘La réconciliation par surprise’, opgevoerd bij gelegenheid van het huwelijk van Anne Henriette Wilhelmina Adelheid van Spaen met Pieter Willem Lodewijk baron Quarles de Quarles, 1800. - 1 omslag

498. Lijst van de geboortedata der kinderen van Pieter Willem Lodewijk baron Quarles de Quarles en Anne Henriëtte Wilhelmina barones van Spaen, circa 1820. - 1 stuk

499. Proces-verbaal van aanbieding, opening en deponering bij notaris D. A. van Munster te Nijmegen van het testament de dato 26 april 1822 en het codicil de dato 1 mei 1822 van Henriet Philippine Wilhelmine Frederique barones von Trebra, geboren barones Quarles de Quarles, overleden 27 december 1822 te Nijmegen, waarbij zij de dochters van haar broer Pieter Willem Lodewijk tot universele erfgenamen benoemt, 3 januari 1823. Afschrift - 1 stuk

500. Brief aan ‘Frau Generalin Trebra’, te Kleef, 14 april 1817. - 1 stuk

501. Authentiek uittreksel uit het Register van de Burgerlijke Stand te Wageningen van het overlijden op 2 april 1854 van Zenobie Guillemine Alexandrine Cornelie, dochter van Willem Pieter Lodewijk baron Quarles de Quarles, 22 mei 1854. - 1 stuk

502. Authentiek uittreksel uit het register van de Burgerlijke Stand te Wageningen van het overlijden op 7 September 1853 van Anne Henriëtte Wilhelmine Adelaide barones van Spaen la Lecq, weduwe van Pieter Willem Lodewijk baron Quarles de Quarles, 22 mei 1854.

503. Approbatie door de stadhouder van de lenen van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen van de testamentaire dispositie van Christiaan Reinout van Wijhe tot Egteld en IJsendoorn en zijn vrouw Henrietta Philippina van Brakel, de dato 21 september 1731, ten behoeve van zijn kinderen, 30 oktober 1748.
Een van die kinderen is Louise Henriette, moeder van Pieter Willem Lodewijk baron Quarles de Quarles.


XXVIII. Anne Jan Floris Leopold van Spaen

Anne Jan Floris Leopold van Spaen, geboren maart 1783, overleden 11 april 1783, zoon van Willem Anne en Anna Bentinck (B XXIV).

504. Gedicht van Willem Anne vrijheer van Spaen op het overlijden van zijn jongste zoon Anne Jan Floris Leopold op 11 april 1783. - 1 stuk


XXIX. Zenobie Arnoldine Emilie van Spaen

Zenobie Arnoldine Emilie van Spaen, geboren 24 juli 1784, overleden op huis Bellevue bij Kleef 8 april 1804, begraven te Ringenberg, dochter van Willem Anne en Anna Bentinck. (B XXIV)

505. Verklaring, dat Zenobia Arnoldina Emilia van Spaen de derde is om de prove, op de abdij van Rijnsburg geassigneerd, te genieten, 2 november 1792. - 1 stuk


XXX. Caroline Emilie Jacoba Alexandrine van Spaen
Caroline Emilie Jacoba Alexandrine van Spaen, geboren 5 maart 1786, overleden huis Bellevue bij Kleef 4 mei 1809, begraven te Ringenberg, dochter van Willem Anne en Anna Bentinck. (BXXIV)

506. Uittreksel uit het overlijdensregister van Materborn van het overlijden op 4 mei 1809 van Caroline Emilie Jaqueline Alexandrine van Spaen. - 1 stuk

507. Nota's en rekeningen van de kosten van de begrafenis te Ringenberg van Caroline Emilie Jacoba Alexandrine van Spaen, overleden 4 mei 1809. - 1 omslag


XXXI. Wilhelmine Adolphine van Spaen

Wilhelmine Adolphine van Spaen, geboren 27 augustus 1787, overleden huis Bellevue bij Kleef 8 november 1804, begraven te Ringenberg, dochter van Willem Anne en Anna Bentinck. (B XXIV)

508. Uittreksel uit het overlijdensregister van Materborn betreffende het overlijden op 7 Frimaire An XIII (28 november 1804) van Wilhelmine Adolphine van Spaen. - 1 stuk

509. Nota’s en rekeningen van de kosten der begrafenis te Ringenberg van Wilhelmine Adolphine van Spaen, overleden 28 november 1804. - 1 omslag


XXXII. Louise Frederique barones van Spaen

Louise Frederique barones van Spaen, geboren te Kleef 3 juni 1791, overleden te Rheden 31 januari 1849, dochter van Willem Anne en Anna Bentinck. (B XXIV)
Zie ook: inventarisnummers 522, 537, 539.

510. Authentiek uittreksel uit het doopregister van de Franse kerk te Kleef van de geboorte op 3 juni en doop op 19 juni 1791 van Louise Frederique van Spaen, 3 februari 1793. - 1 stuk

511. Rekenboek en kasboek van Louise Frederique barones van Spaen, 1806 en 1820-1830. - 1 deel

512. Uittreksel uit de provisionele staat en massa, Schifting, scheiding en verdeling de dato 9 januari 1821 van de boedel van Anna barones Bentinck, douairière van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, welke boedel is vermengd gebleven met die van laatstgenoemde, opgemaakt ten behoeve van Louisa Frederica barones van Spaen, 10 januari 1821. - 1 stuk

513. Verklaring van jonkheer Jan Hendrik van Lynden van Lunenburg betreffende geschenken, door zijn overleden vrouw toegedacht aan Louise Frederique en Francina Charlotte Gerhardina Maria baronessen van Spaen, 15 april 1835. - 1 stuk

514. Schuldbekentenis van D. Kortlang ten behoeve van Louise Frederique en Francina Charlotte Gerhardina Maria baronessen van Spaen la Lecq, 1 juli 1847. - 1 stuk

515. Aantekening betreffende te betalen successierechten, indien Louise Frederique en Francina Charlotte Gerhardina Maria baronessen van Spaen la Lecq zich over en weder universeel erfgenaam maken, circa 1848. - 1 stuk

516. Uittreksel uit het register van de Burgerlijke Stand der gemeente Rheden betreffende het overlijden op 31 januari 1849 van Louise Frederique barones van Spaen la Lecq, 24 mei 1854. - 1 stuk

517. Proces-verbaal van aanbieding en opening van het testament de dato 12 november 1846 van Louise Frederique barones van Spaen, overleden te Velp op 31 januari 1849. Authentiek afschrift, 5 februari 1849. Met een aangehecht en een toegevoegd afschrift van het testament. - 1 omslag

518. Kwitanties, overgelegd bij de regeling van de nalatenschap van Louise Frederique barones van Spaen Ia Lecq, overleden 31 januari 1849. - 1 omslag


XXXIII. Francina Charlotte Gerhardine Maria barones van Spaen

Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen, geboren Arnhem 1 februari 1793, overleden Utrecht 16 november 1861, dochter van Willem Anne en Anna barones Bentinck. (B XXIV)
Zie ook inventarisnummers 278, 295, 513, 515.

519. Uittreksel uit het doopboek van de Nederduits-Hervormde gemeente van Arnhem betreffende de doop op 10 februari 1793 van Francine Charlotte Gerhardina Maria van Spaen, geboren op 1 februari 1793. - 1 stuk

520. Uittreksel uit de provisionele staat en massa, Schifting, scheiding en verdeling de dato 9 januari 1821 van de boedel van Anna barones Bentinck, douairière van Willem Anne baron van Spaen Ia Lecq, welke boedel vermengd is gebleven met die van laatstgenoemde, opgemaakt ten behoeve van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen, 10 januari 1821. - 1 stuk

521. Attestatie, uitgereikt door de kerkenraad van ’s-Gravenhage aan Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen bij haar vertrek naar Velp, 12 maart 1829. - 1 stuk

522. Brieven en stukken betreffende gelden, voorgeschoten door Louise Frederique en Francina Charlotte Gerhardina Maria baronessen van Spaen aan M. en W.J. Diehl te ’s-Gravenhage ten behoeve van het deelnemen in hun zaken door Henriette Francisque, 1836-1852. - 1 omslag

523. Stukken betreffende overschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld ten name van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, 1854. - 1 omslag

524. Huurcontract, ingaande 1 mei 1859, betreffende een huis in het dorp Velp, door Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen voor 6 achtereenvolgende jaren gehuurd, 1 december 1858. - 1 stuk

525. Brieven aan Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, meest met verzoeken om en dankbetuigingen voor hulp en ondersteuning, 1854-1862. - 1 omslag

526. Uittreksel uit het register van de Burgerlijke Stand der gemeente Utrecht betreffende het overlijden op 16 november 1861 van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, 19 februari 1862. - 1 stuk

527. Missive van rouwbeklag namens de Koning bij het overlijden van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, 23 november 1861. - 1 stuk

528. Uittreksel uit het holografisch testament de dato 4 juli 1861 van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen, 1861. Kopie. 1 stuk

529. Akte van bewaargeving de dato 4 juli 1861, ten overstaan van F.W.L. van Eck, notaris te Arnhem, door Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen van haar holografisch testament. Authentiek afschrift, 6 juli 1861. - 1 stuk

530. Proces-verbaal van aanbieding aan en overneming door notaris F.W.L. van Eck, te Arnhem, van een uiterste wilsbeschikking de dato 4 juni 1861 van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, alsnog in haar boedel aangetroffen. Gelijktijdig authentiek afschrift, 23 november 1861. - 1 stuk

531. Akte van aanbieding en opening ten overstaan van F.W.L. van Eck, notaris te Arnhem, van het testament de dato 4 juli 1861 van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq. Gelijktijdig authentiek afschrift, 19 november 1861. - 1 stuk

532. Memorie van aangifte voor het recht van successie en overgang betreffende de nalatenschap van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, overleden te Utrecht 16 november 1861. Met bewijs van inlevering der memorie en concept-memorie, 16 mei 1862. - 1 omslag

533. Berekening der verschuldigde successierechten wegens de nalatenschap van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, met kwitantie voor de voldoening daarvan, 30 mei en 16 juni 1862. - 2 stukken

534. Inventaris van het meubilair, dat behoorde aan Francina Charlotte Gerhardine Maria barones van Spaen, met lijsten van hetgeen daaruit door enige erfgenamen overgenomen is, 1862. - 1 omslag

535. Memorie van ontvangsten en uitgaven betreffende de boedel van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, met voorlopige vaststelling van het aandeel, dat aan de deelgerechtigden zal worden toebedeeld. Met kopie en specificatie van enige onderdelen daarvan, 1862. - 1 omslag
 
536. Kwitanties, overgelegd voor de opstelling der memorie van ontvangsten en uitgaven betreffende de boedel van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, 1862. - 1 omslag

537. Onderhandse acte van scheiding der goederen en geldswaarden, afkomstig uit de nalatenschap van Louise Frederique barones van Spaen la Lecq, in vruchtgebruik geweest bij haar zuster Francina Charlotte Gerhardina Maria, 14 februari 1862. - 1 stuk

538. Brieven ingekomen bij mr. Constant Theodoor baron van Lynden van Sandenburg als executeur-testamentair van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq naar aanleiding van de boedelscheiding, 1862. - 1 omslag

539. Lijst van effecten behorend tot de boedels van Louise Frederique en Francina Charlotte Gerhardina Maria baronessen van Spaen la Lecq, 1862. - 1 stuk


XXXIV. Anna Wilhelmina barones van Spaen

Anna Wilhelmina barones van Spaen, geboren Arnhem 28 juli 1801, overleden Utrecht 25 augustus 1836, dochter van Alexander Willem Jacob en Seyna Adriana van Neukirchen genaamd Nijvenheim (B XXVl). Zij huwde 16 april 1823 Frederik August Alexander Carel baron van Lynden van Sandenburg, geboren Utrecht 18 oktober 1801, vice-president van het Gerechtshof te Utrecht, overleden h. Sandenburg 30 juni 1855, zoon van Gijsbert Carel Cornelis Jan en Benudina Maria de Beaufort; hij hertrouwde Amsterdam 14 april 1843 met Catherina Melvil.

540. Obligaties ten laste van Anna Wilhelmina barones van Spaen la Lecq, opgenomen door haar voogd en toeziende voogd bij Evert Jan baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim, groot ƒ 3.000.- en ƒ 9.000.-, 1 juni 1812. - 2 stukken

541. Attestatie van het consistorie van de Waalse kerk te ’s-Gravenhage voor Anne Wilhelmine barones van Spaen la Lecq, 18 oktober 1819 (gedrukt). - 1 stuk

542. Uittreksel uit de provisionele staat en massa, Schifting, scheiding en verdeling de dato 9 januari 1821 van de boedel van Anna barones Bentinck, douairière van Baron Willem Anne van Spaen, welke boedel vermengd is gebleven met die van laatstgenoemde, opgemaakt ten behoeve van Anna Wilhelmina barones van Spaen, 10 januari 1821. - 1 stuk

543. Bewijs van overschrijving van een inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld ten name van Willem Anne baron van Spaen la Lecq, groot ƒ 500.-, op de rekening van mr. Marinus Willem de Jonge in kwaliteit van voogd over Anna Wilhelmina barones van Spaen la Lecq, 2 februari 1821. Toegevoegd een verificatie van de handtekening van bovengenoemde voogd op 30 januari 1846. - 2 stukken in een omslag

544. Schuldbekentenissen en hypothecaire inschrijvingen ten behoeve van Evert Jan baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim en erfgenamen ten laste van Gradus Derksen en Hanna Jansen, echtelieden, onder verband van hun hofstede, genaamd de Poll, land en tabaksland onder Homoet, 1780-1821. - 1 omslag

545. Taxatie van de boedels van de heer en mevrouw van Wiel, circa 1822. - 1 stuk

546. Lijst van het vierde deel der effecten van de douairière Neukirchen genaamd Nijvenheim, op 2 oktober 1824 op Rozendaal gedeeld. Met conceptlijst en aantekening van effecten, aan baron van Lynden overgegeven, 1824. - 1 omslag

547. Lijst van obligaties ten laste van Otto van Quadt ten behoeve van Evert Jan baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim of diens erfgenamen, dienende ter zake van het royement der inschrijvingen, circa 1825. - 1 stuk

548. Stukken en brieven betreffende verdeling van het gedeelte der renten van Nassau Zuylesteyn, toekomende aan de descendenten van Frederika Christina Henriëtte barones Bentinck, gehuwd geweest met Evert Jan baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim, grootouders van Anna Wilhelmina barones van Spaen, 1832-1835. - 1 omslag

549. Stukken betreffende de begrafenis van Anna Wilhelmina barones van Lynden van Sandenburg, geboren barones van Spaen, overleden 25 augustus 1836,- 1 omslag

C. Stukken betreffende aanverwante geslachten

I. Van Arnhem

Het geslacht Van Arnhem is verwant aan het geslacht Van Spaen door het huwelijk van Hendrina van Arnhem met Alexander Rijksvrijheer van Spaen (Tabel II)


1. Joseph van Arnhem

Joseph van Arnhem, geboren 1593, overleden 22 juli 1617, zoon van Paul, heer van Nederhagen en Hulshorst, en Hendrica van Goltstein. Hij huwde Anna van Lynden, dochter van Frans, heer van Hemmen, en Anna van Lynden. Zij hertrouwde met Assueer van Appeldoorn.

550. Huwelijksvoorwaarden opgemaakt tussen enerzijds Joseph van Arnhem, zoon van Paul, landrentmeester-generaal van Gelderland, en Henrica van Goltstein, en anderzijds Anna van Lynden, dochter van Frans, heer van Hemmen, en Anna van Lynden, 9 november 1615. - 1 stuk


Ia. Van Laer

Het geslacht Van Laer is verwant aan het geslacht Van Spaen door het huwelijk van Johanna van Laer met Alexander Bernhard van Spaen.


1. Luther Hendrik van Laer van Hardenstein

Luther Hendrik van Laer van Hardenstein, heer van Lichtenberg, geboren 1614, overleden 17 augustus 1672, zoon van Melchior van Laer en Elisabeth van Brembt. Hij huwde 1641 Lucretia Johanna van der Hoeven, dochter van Hendrik Willem en Elisabeth van Wisch.

550a. Kwartierstaat van 16 kwartieren van Luther Hendrik van Laer van Hardenstein, heer van Lichtenberg (1614-1672), 17e eeuw. - 1 stuk
Dit stuk is in 1940 door het Rijksarchief in Overijssel overgedragen aan het Rijksarchief in Gelderland, in 1971 door laatstgenoemde aan de Hoge Raad van Adel.


II. Van Nassau La Lecq

Het geslacht Van Nassau la Lecq is verwant aan het geslacht Van Spaen door het huwelijk van Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq met Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen (Tabel III).


1. Elisabeth gravin van Nassau

Elisabeth gravin van Nassau, gedoopt ’s-Gravenhage 28 december 1633, overleden Londen 29 januari 1718, dochter van Lodewijk, heer van Beverweerd, Odijk en de Lek, en Isabella de Hornes. Zij huwde 1665 Henry Bennet graaf Arlington, overleden 28 juli 1685.

551. Brief van François de Montmorency, duc de Luxembourg, aan de graaf van Arlington, secretaris van de Koning van ‘Groot Bretagne’, over een dienst, te bewijzen aan de ‘marquis de la Lec’ (Maurits Lodewijk graaf van Nassau, heer van de Lek), 16 augustus (1672). - 1 stuk


2. Louise Catharine gravin van Nassau

Louise Catharine gravin van Nassau, gedoopt ’s-Gravenhage 31 maart 1679, overleden aldaar 12 december 1757, begraven te Ouwerkerk aan de IJssel, dochter van Willem Adriaan, heer van Odijk, Kortgene, Zeist, Driebergen en Blikkenburg, en Elisabeth van der Nisse, vrouwe van Heinkenszand, Ovezande, Driewegen en Coudorpe.

552. Akte waarbij Louise gravin van Nassau-Odijk veranderingen maakt in haar testamentaire en codicillaire disposities, van 19 juni 1754 en 30 december 1755. Met latere veranderingen tot 13 december 1757. Kopie. - 1 stuk


3. Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq

Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq, heer van Ouwerkerk, geboren ’s-Gravenhage 3 juni 1693, luitenant-generaal der ruiterij, gouverneur van Heusden, overleden ’s-Gravenhage 13 december 1762, begraven te Ouwerkerk aan de IJssel, zoon van Maurits Lodewijk, heer van de Lek en Beverweerd, en Elisabeth Wilhelmina gravin van Nassau, vrouwe van Odijk. Hij huwde Utrecht 30 april 1724 Adriana Jacoba Noirot, gedoopt Utrecht 10 december 1699, overleden Namen 23 oktober 1724, begraven te Utrecht, dochter van Jacob en Agnes Schade van Westrum.

553. Akte van opening van de besloten acte van huwelijksvoorwaarden de dato 24 april 1724, opgemaakt tussen Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq en Jacoba Adriana Noirot, 24 januari 1755. Met autorisatie op notaris J. Sijthoff te ’s-Gravenhage tot het openen van deze acte door Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq, 23 januari 1755. - 1 omslag


4. Jan Willem Maurits graaf van Nassau la Lecq

Jan Willem Maurits graaf van Nassau la Lecq, geboren 1706, luitenant-generaal der infanterie, overleden Kleef 5 augustus 1783, zoon van Maurits Lodewijk, heer van Beverweerd, de Lek en Odijk, en Elisabeth Wilhelmina gravin van Nassau, vrouwe van Odijk.

554. Consent voor Jan Willem Maurits graaf van Nassau om te mogen disponeren over zijn leen- en andere goederen, 11 januari 1757. - 1 charter

555. Bericht van overlijden op 2 september 1779 van Onno Zwier van Haren te Wolvega, toegezonden aan Jan Willem Maurits graaf van Nassau, 3 september 1779 (gedrukt). - 1 stuk 

556. Brieven, wissels en kwitanties betreffende de administratie van de compagnie van Johan Willem Maurits graaf van Nassau van de Leck en hetgeen aan inkomsten nog toekomt aan zijn erfgenamen, 1781-1783. - 1 omslag

557. Testament de dato 29 augustus 1781 van Jan Willem Maurits graaf van Nassau la Lecq. Kopie. - 1 stuk

558. Testament de dato 30 april 1782 van Jan Willem Maurits graaf van Nassau la Lecq. Kopie, met uittreksel uit dit testament. - 1 omslag

559. Stukken betreffende de bewaargeving en opening van het testament de dato 30 april 1782 van Jan Willem Maurits graaf van Nassau la Lecq, 1782-1783. Met kopie van dit testament, 1783. - 1 omslag

560. Lijst voor de communicatiebrieven naar aanleiding van het overlijden van Jan Willem Maurits graaf van Nassau la Lecq, 1783. - 1 stuk

561. Inventaris van de goederen en effecten nagelaten door Jan Willem Maurits graaf van Nassau van de Leck. Met liquidatie van de goederen en effecten, alsmede lijsten van daarbuiten blijvende posten voor de vruchtgebruikster, 18 juni 1784. Toegevoegd minuut-inventaris en aantekeningen die dienden tot het opstellen daarvan. - 2 omslagen.

562. Lijsten van zilverwerk behorend tot de boedel van Jan Willem Maurits graaf van Nassau la Lecq, alsmede opgave van ontvangsten en uitgaven betreffende de afwikkeling der nalatenschap, 1784. - 1 omslag

563. Stukken betreffende in Kleef te betalen collaterale rechten voor de nalatenschap van Johan Willem Maurits graaf van Nassau van de Leck, 1783-1784. - 1 omslag

564. Kwitanties, et cetera betreffende de nalatenschap van Jan Willem Maurits graaf van Nassau la Lecq, 1783. - 1 omslag

565. Brieven aan Willem Anne vrijheer van Spaen als executeur van het testament van de op 5 augustus 1783 overleden Maurits Willem graaf van Nassau la Lecq, 1783. - 1 omslag

566. Akkoord de dato 5 november 1783 en nader akkoord de dato 15 augustus 1788 tussen Willem Anne baron van Spaen, gesubstitueerd erfgenaam, en Maria Wilhelmina en Carolina Wilhelmina Trajectina gravinnen van Nassau van de Leck, geïnstitueerde erfgenamen van Jan Willem Maurits graaf van Nassau van de Leck, betreffende goederen en effecten uit diens nalatenschap. Met brieven en stukken dienaangaande, 1782-1789. - 1 omslag


5. Lodewijk Theodoor graaf van Nassau la Lecq

Lodewijk Theodoor graaf van Nassau la Lecq, heer van Ouwerkerk, geboren 20 november 1741, extra-ordinaris raad van Culemborg, raad in het Hof van Vianen, overleden Ravestein april 1795, zoon van Lodewijk Theodoor en Geertruid Crommelin. Hij huwde 1e 13 juli 1767 Jeanne Françoise Elisabeth Crousaz, overleden Lausanne 3 februari 1768, dochter van Pierre François en Etienne Elisabeth des Combes; 2e 4 april 1768 met Anne Pauline Marie de Chandieu, dochter van Benjamin en Marie de Montrond.

567. Huwelijksvoorwaarden de dato 26 november 1766 ten overstaan van A.R. Gauly, notaris te Lausanne, tussen Lodewijk Theodoor graaf van Nassau la Lecq en Jeanne Françoise Elizabeth Crousaz. Authentieke kopie, 19 augustus 1783. - 1 stuk

568. Testament van Lodewijk Theodoor graaf van Nassau la Lecq, verleden voor notaris Peter van der Heyden, te Ravestein, op 3 april 1795. Kopie, 18e eeuw. - 1 stuk


6. Maria Wilhelmina gravin van Nassau La Lecq

Maria Wilhelmina gravin van Nassau la Lecq, vrouwe van Ouwerkerk, geboren 16 april 1750, overleden Utrecht 25 augustus 1809, begraven te Ouwerkerk aan de IJssel, dochter van Jan Nicolaas Floris, heer van Ouwerkerk, en Maria Anna Testas.

569. Staat van de boedel van de op 25 augustus 1809 overleden Maria Wilhelmina gravin van Nassau la Lecq, 1809. - 1 stuk


7. Carolina Wilhelmina Trajectina gravin van Nassau la Lecq

Carolina Wilhelmina Trajectina gravin van Nassau la Lecq, gedoopt Utrecht 14 augustus 1757, overleden Utrecht 1 mei 1840, dochter van Jan Nicolaas Floris, heer van Ouwerkerk, en Maria Anna Testas.
Zie ook inventarisnummers 704, 708.

570. Minuut-verklaring van Carolina Wilhelmina Trajectina gravin van Nassau la Lecq, welke effecten na haar dood moeten worden ter hand gesteld aan barones douairière van Spaen, geboren Bentinck, 1817. - 1 stuk

571. Omschrijving der stukken aanwijzend de devolutiën der Nassause goederen, voor zoveel betreft de 17/56e gedeelten, waarvan Carolina Wilhelmina Trajectina gravin van Nassau la Lecq, overleden Utrecht 1 mei 1840, de inkomsten genoot. Met aantekeningen dienaangaande, 1840. - 1 omslag

572. Bewijs van inlevering der memorie van aangifte van de nalatenschap van Carolina Wilhelmina Trajectina gravin van Nassau la Lecq, 16 oktober 1840. - 1 stuk

573. Kwitantie voor successierechten inzake het fideï-commis, vervallen door het overlijden van Carolina Wilhelmina Trajectina gravin van Nassau la Lecq, 9 november 1840. - 1 stuk


8. Lodewijk Philips Karel graaf van Nassau la Lecq

Lodewijk Philips Karel graaf van Nassau, geboren Lausanne 15 augustus 1769, luitenant, overleden Lausanne 1794, zoon van Lodewijk Theodoor, heer van Ouwerkerk, en Anne Pauline Marie de Chandieu. (C II 5)

574. Uittreksel de dato 7 september 1769 uit het doopregister van de stad Lausanne van de doop van de op 15 augustus 1769 geboren Louis Philippe Charles, zoon van Louis Theodore graaf van Nassau la Lecq, heer van Ouwerkerk, en van Anna Paulina de Chandieu, 3 maart 1773. - 1 stuk

575. Conceptverklaring betreffende de afstamming van Lodewijk Philips Karel graaf van Nassau, 19e eeuw. - 1 stuk

III. Bentinck

Het geslacht Bentinck is verwant aan het geslacht Van Spaen door het huwelijk van Anna Bentinck met Willem Anne van Spaen. (Tabel IV)


1. Hendrik Bentinck

Hendrik Bentinck, heer van Diepenheim, drost van Twente, kolonel van de Cavalerie, overleden vóór 1728, zoon van Bernd en Anna van Bloemendael. Hij huwde Ida Magdalena van Ittersum, geboren 5 februari 1660, overleden 18 november 1728, dochter van Zeger, heer van Noorddeuringen, en Agnes Wilhelmina Hadewig von Ledebur, erfgename van Langebrugge.

576. Brief van Willem Bentinck tot Schoonheten aan zijn vrouw moei (Ida Magdalena van Ittersum, echtgenote van Hendrik Bentinck), naar aanleiding van het overlijden van haar moeder (Agnes Wilhelmina Hadewig Ledeboer, echtgenote van Zeger van Ittersum), 6 juni 1700. - 1 stuk


2. Willem Jan Bentinck

Willem Jan Bentinck, heer van Langevelsloe, geboren 16 november 1714, overleden 23 december 1759, zoon van Wolf en Agnes Florentina Hadewig van Weleveld. Hij huwde Agnes Sophia Henriëtte van Haersolte, dochter van Derk, heer van Yrst, en Jochemina Elisabeth van Rechteren. Zij hertrouwde met Derk Frederick van Voerst tot Alerdinck.
Zie ook inventarisnummer 597.

577. Brieven van Otto Maximiliaan Bentinck, heer van Breklenkamp, aan Willem Jan baron Bentinck, heer van Langevelsloe, betreffende het proces Weleveld – Van Galen over leenroerige Dincklagense goederen, 1757-1759. - 1 omslag
Zie over dit proces ook inventarisnummer 746.


3. Zeno Arend Bentinck

Zeno Arend Bentinck, heer van Buckhorst, Zalk en Veecaten, geboren 12 november 1715, in de Ridderschap van Overijssel, hoogheemraad van Delfland, generaal-majoor en chef van een regiment Infanterie, commandeur van Maastricht, overleden 19 maart 1778, zoon van Wolf Bentinck en Agnes Florentina Hadewig van Weleveld. Hij huwde 1748 Arnoldina Emilia van Wassenaer, weduwe van Willem Hambroek, heer van Arenshorst, geboren 1 augustus 1716, overleden juli 1790, dochter van Jacob Emmery, heer van Zuid-Waddinxveen, en van Anna Cornelia Martina van Baerle.

578. Extract-resolutie van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland de dato 27 april 1740, waarbij Zeno Arend Bentinck, vaandrig in de compagnie van de kolonel-commandant Mahony, zal overgaan en de dienst als sous-lieutenant zal waarnemen in de compagnie grenadiers van de majoor Ferriet in het regiment guardes te voet, 18e eeuw. - 1 stuk

579. Extract-resolutie van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland de dato 1 juli 1743, waarbij toegestaan wordt dat gedurende de aanstaande veldtocht luitenant Zeno Arend Bentinck, in plaats van luitenant Houto, de dienst zal waarnemen bij de compagnie van luitenant-kolonel en kapitein Van den Boetzelaer, 18e eeuw. - 1 stuk

580. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Arend Zeno Bentinck, kapitein in het regiment guardes te voet, als brigade-majoor van de infanterie bij het corps troepen, bestemd tot ondersteuning van de Koningin van Hongarije en Bohemen, 22 april 1745. - 1 stuk

581. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Zeno Arend Bentinck als kapitein in het regiment guardes te voet, 12 januari 1748. Met verklaring inzake betaling van het traktement, 16 januari 1748. - 2 charters

582. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Zeno Arend Bentinck als kolonel, 20 september 1748. - 1 charter

583. Akte van naturalisatie door de Staten van Holland voor Zeno Arend Bentinck, kolonel en commandant van de eerste lijfcompagnie in het regiment Hollandse guardes te voet, 17 augustus 1753. - 1 charter

584. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Zeno Arend Bentinck als tweede majoor van het regiment Hollandse guardes te voet, 23 juli 1756. Met verklaring inzake betaling van zijn traktement, 23 juli 1756. - 2 charters

585. Commissie van de Staten van Holland voor Zeno Arend Bentinck als eerste majoor in het regiment Hollandse guardes te voet, 21 mei 1762. - 1 charter

586. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Zeno Arend Bentinck als eerste majoor van het regiment Hollandse guardes te voet, 26 mei 1762. - 1 charter

587. Commissie van de Staten van Holland voor Zeno Arend Bentinck als luitenant-kolonel van het regiment Hollandse guardes te voet, 30 november 1762. - 1 charter

588. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Zeno Arend Bentinck als luitenant-kolonel van het regiment Hollandse guardes te voet, 3 december 1762. - 1 charter

589. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Zeno Arend Bentinck als sergeant-majoor of wachtmeester-generaal over al de Infanterie in dienst van de Verenigde Nederlanden, 14 maart 1766. - 1 charter

590. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Zeno Arend Bentinck als kapitein van de compagnie grenadiers onder het eerste bataljon van het regiment van wijlen de luitenant-generaal Evertsen, 7 januari 1773. - 1 charter

591. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Zeno Arend Bentinck als kolonel van het regiment Infanterie, in plaats van en wegens het overlijden van luitenant-generaal Evertsen, 7 januari 1773. - 1 charter

592. Commissie van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor Zeno Arend Bentinck als commandeur over de stad Maastricht en onderhorige forten, 27 maart 1775. - 1 charter

593. Mutueel testament van Zeno Arend baron van Bentinck en Arnoldina Emilia barones van Wassenaer. Authentieke kopie, 12 september 1753. - 1 stuk

594. Brieven van Willem graaf Bentinck, heer van Rhoon, aan Zeno Arend Bentinck en minuut-brieven van de laatste aan de eerste, 1744-1764. - 1 omslag

595. Brieven van Charles graaf Bentinck tot Nijenhuis aan Zeno Arend Bentinck, 1748-1768. - 1 omslag

596. Memorie en minuut-brief aan de Hertog van Brunswijk van Zeno Arend Bentinck betreffende het voorgevallene met Willem en Carel graven Bentinck, circa 1762. - 1 omslag

597. Brieven van Willem Jan Bentinck aan zijn broer Zeno Arend. Met minuut-brieven van deze aan de eerste, 1746-1759. - 1 omslag
Zie over het hierin vermelde Diepenbroekse proces ook inventarisnummer 599.

598. Brieven van L. Hertog van Brunswijk aan Zeno Arend baron Bentinck. 1756-1773. Met een brief van kapitein J.C. G. Schmid en een van J. A. v. Meetloo en minuut-brieven van Zeno Arend Bentinck aan de Prins van Nassau Weilburg en aan de Hertog van Brunswijk. - 1 omslag

599. Stukken betreffende een proces wegens verschuldigde kooppenningen voor het land Diepenbroek, waarvan de pretentie op Zeno Arend Bentinck is overgegaan, 1768-1785. - 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 597.

600. Aantekenboekjes, bevattende uittreksels uit de werken van Euclides en andere wiskundige aantekeningen, bijeengebracht door Zeno Arend Bentinck. - 15 deeltjes

601. Gedicht bij gelegenheid van het overlijden op 19 maart 1778 van Zeno Arend Baron Bentinck tot Buckhorst. - 1 stuk

602. Akten, waarbij Jacoba Maria, Anna Henriëtte en Elisabeth Françoise, alsmede Maria Hermelina en Arnoldina Emilia baronessen van Wassenaer ontslag van fideï-commis verkrijgen ten aanzien van hun erfporties in 150.000 gulden, nagelaten door hun grootvader maternel Hendrik van Baerle, 1739 en 1742. - 2 charters

603. Brief van Robbert Hendrik van Hambroek aan zijn schoonzuster Arnoldina Emilia van Wassenaer met berichten over het oproer in Friesland, 8 juni 1748. - 1 stuk

604. Verklaring, afgelegd door notaris B. Bonnet te Londen, betreffende een aandeel in het Samengevoegde fonds van geconsolideerde Bankannuïteiten, toebehorende aan Arnoldina Emilia Bentinck, geboren barones Van Wassenaer, 14 december 1761. - 1 stuk

605. Rekening van ontvangsten en uitgaven voor Arnoldina Emilia van Wassenaer, douairière Zeno Arend Bentinck tot Buckhorst, 1779. - 1 stuk

606. Kasboek voor Arnoldina Emilia van Wassenaer, douairière Zeno Arend baron Bentinck, 1782. - 1 katern

607. Verklaring, dat Arnolda Emilie barones van Wassenaer, in leven douairière van Zeno Arend baron Bentinck, op 28 juli 1790 is overleden en dat haar dochter Anna haar enige en universele erfgename is, 24 december 1790. - 1 stuk

608. Uittreksel uit het overlijdensregister van Arnhem van het overlijden te Arnhem en bijzetting in de kerk te Velp op 28 juli 1790 van Arnoldina Emilia barones van Wassenaer, douairière van wijlen Zeno Arend baron Bentinck, 24 december 1790. - 1 stuk


4. Berend Hendrik Bentinck

Berend Hendrik Bentinck, heer van Diepenheim en Schoonheten geboren 2 september 1702, drost van Twente 1728, drost van het land van Valkenburg, schout van Raalte 1750-1761, dingwaarder van de Hoge Bank van Justitie en luitenant-stadhouder der lenen van Overijssel 1761, commandeur van de Duitse Orde, overleden 19 februari 1773, zoon van Willem en Anna Agnes Bentinck, vrouwe van Diepenheim. Hij huwde Bonne Elisabeth Juliana du Tertre, geboren 15 november 1710, overleden 1 juli 1796, dochter van Ambrosius en Elisabeth van Haersolte.

609. Lijst met opgave van geboortedata der kinderen van Berend Hendrik Bentinck tot Schoonheten, 1756. - 1 stuk


IV. Van Neukirchen genaamd Nijvenheim

Het geslacht Van Neukirchen genaamd Nijvenheim is verwant aan het geslacht Van Spaen door het huwelijk van Seyna Adriana van Neukirchen genaamd Nijvenheim met Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer van Spaen (Tabel V).


1. Evert Jan van Neukirchen genaamd Nijvenheim

Evert Jan van Neukirchen genaamd Nijvenheim, heer van Eck en Wiel, geboren 5 april 1736, resident van Cheribon, in de Ridderschap van Nijmegen 1777, overleden 16 juli 1811, zoon van Johan Gijsbert Ludolf Adriaan, heer van Driesberg, en Seyna Margriet van Wijhe. Hij huwde 1e Geertruida Mom; 2e 1778 Frederique Christine Henriëtte Bentinck, dochter van Goossen Geurt, heer van Brieler, en Wilhelmine Jeanne van Reede.

610. Akte van scheiding van de boedel van Dorothea Charlotte gravin van Wyckradt, geboren barones van Neukirchen genaamd Nijvenheim, overleden 21 mei 1785, tussen Otto graaf van Quadt van Wyckradt, weduwnaar en boedelhouder van bovengenoemde en hun minderjarige kinderen, voor welke kinderen optreden Johan Gijsbert Ludolph Adriaan baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim, grootvader maternel, Evert Jan baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim, oom maternel en G.W. baron van Balveren, oudoom, 3 februari 1787. - 1 stuk


V. Van Wassenaer

Het geslacht Van Wassenaer is verwant aan het geslacht Bentinck, door het huwelijk van Arnoldina Emilia van Wassenaer met Zeno Arend Bentinck (Tabel VI).


1. Jacob van Wassenaer

Jacob van Wassenaer, heer van Duvenvoorde, Voorschoten en Veur, geboren 1 augustus 1649, lid van de Ridderschap van Holland, president van Gecommitteerde Raden, dijkgraaf van Rijnland, ambassadeur in Engeland, overleden 7 juni 1707, zoon van Arend, heer van Duvenvoorde, Voorschoten, Veur en Rosande, en Anna Margriet van Scherpenzeel. Hij huwde 1668 Jacoba van Lier, overleden 1693, dochter van Willem, heer van Katwijk, en Maria van Reigersberg.

611. Brief van de broers van Retoryke van de Witte Fyolen onder Voorschoten aan de heer van Duvenvoorde (Jacob van Wassenaer) met gelukwensen bij gelegenheid van het aanstaande huwelijk van zijn zoon (Arend met Anna Margriet Bentinck), met verzoek of zij, evenals in 1668 bij zijn eigen huwelijk, ook nu met trommel en vaandel op een wagen voor zijn huis mogen komen. Kopie, 19e eeuw.


VI. Van Hambroek

Het geslacht Van Hambroek is aan het geslacht Bentinck verwant door het huwelijk van Lambert Joost van Hambroek met Mechteld Anna Bentinck (Tabel IV).


1. Lambert Joost van Hambroek

Lambert Joost van Hambroek, heer van Weleveld, Bulink, Luttenberg en Arenshorst, luitenant-generaal der Cavalerie, commandeur van Stevensweerd, geboren 25 april 1670, overleden 13 februari 1748, zoon van Herman Gooswijn, heer van Wolfskule en Buening, en Maria Judith van Weleveld. Hij huwde Mechteld Anna Bentinck, geboren 26 april 1683, overleden 19 maart 1749, dochter van Hendrik en Ida Magdalena van Ittersum.

612. Pachtboekje voor Lambert Joost van Hambroek, 1707-1713. - 1 deeltje

613. Brieven en stukken betreffende financiële aangelegenheden van Lambert Joost van Hambroek, 1717-1731. - 1 omslag

614. Brief van de Prins van Oranje aan de heer van Hambroek, met verzoek een bericht over te brengen aan Mevrouw Torck, geboren Van Wassenaer van Duvenvoorde, 8 maart 1733. Kopie. - 1 stuk


VII. Van Weleveld

Het geslacht Van Weleveld is verwant aan het geslacht Bentinck door het huwelijk van Agnes Florentina Hadewig van Weleveld met Wolf Bentinck (Tabel VII).


1. Otto van Weleveld

Otto van Weleveld, geboren 1540, zoon van Zeno, heer van Diepenbroek en Anna van Diepenbroek, vrouwe van Diepenbroek.

615. Kwitantie de dato 29 augustus 1586 door voogden van de kinderen van wijlen Gerhard van Weleveld, in leven drost van Bocholt, afgegeven ten behoeve van Berthold Setteler en Ursula Louwermans, echtelieden, te Munster. Kopie, 17e eeuw. - 1 stuk
Een van de voogden is Otto van Weleveld te Bocholt.

616. Rekening van hetgeen Otto van Welvelt over de jaren 1593-1604 van de gebroeders van Mervelt heeft ontvangen. - 1 stuk


2. Zeno van Weleveld

Zeno van Weleveld, heer van Diepenbroek 1625, domheer van Worms, overleden 1627, zoon van Gert, heer van Diepenbroek, en Pieternella van Buren.

617. Verklaring van Henrich Jorde dat hij ten behoeve van Zeno van Weleveld, domheer en domcantor te Hildesheim, een som van 45 rijksdaalders heeft overhandigd aan Rutger Rurmondt, secretaris van Bocholt, 1617. - 1 stuk


3. Maria van Weleveld

Maria van Weleveld, vrouwe van Diepenbroek 1627, priorin van het Hogeklooster te Wesel, dochter van Gert, heer van Diepenbroek, en Pieternella van Buren.

618. Approbatie door stadhouder van de lenen van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen voor Maria van Weleveld tot Diepenbroek inzake de beschikking de dato 5 oktober 1627 over het huis Diepenbroek en al haar andere Gelderse leengoederen ten behoeve van haar neef Johan van Weleveld en na diens kinderloos overlijden ten behoeve van diens broer Joost, 23 oktober 1627. - 1 charter


4. Joost van Weleveld

Joost van Weleveld, heer tot Hackmuelen, geboren 1582, vaandrig 1615, overleden 12 maart 1622, zoon van Herman en Josina van Barmentlo, vrouwe ter Klenke en Hackmuelen. Hij huwde 1611 Bela van Volckershuijsen, dochter van Johan en Amalia van Weleveld.

619. Brief de dato 12 augustus 1621 van Joost van Weleveld aan de griffier der Ridderschap en Steden van Overijssel, met bericht, dat hij wegens vaandrigsdienst niet kan voldoen aan het verzoek van de Ridderschap zich bij de griffier te melden. Kopie, 17e eeuw. - 1 stuk

620. Stukken betreffende een schuldbekentenis de dato 23 mei 1604 ten laste van Peter van Voorst, Bye van Barmentloe, weduwe van Bernt Moerbecke, en Lucia van Barmentloe, weduwe van Hans Caspar van Walsum, wegens door Herman van Weleveld voorgeschoten gelden voor de begrafenis van hun moeder, ten dele ten behoeve van Joost van Weleveld afgedaan, en een daaruit voortvloeiende kwestie tussen Joost en Johan van Weleveld enerzijds en de kinderen van Peter van Voorst anderzijds, 1604-1619. - 2 stukken in een omslag


5. Johan Zeger van Weleveld

Johan Zeger van Weleveld, heer van Buckhorst, Diepenbroek, Zalk en Veecaten, geboren 1689, overleden november 1750, zoon van Zeno Arend, heer van Diepenbroek, en Mechteld Anna van Ittersum. Hij huwde 1715 Johanna Isabella Bentinck, geboren 1685, overleden 10 april 1728, dochter van Hendrik en Ida Magdalena van Ittersum.

621. Brieven van Wolf Bentinck aan zijn zwager Johan Zeger van Weleveld tot Diepenbroek betreffende de geboorte van zijn zonen Willem Jan en Zeno Arend, 1714 en 1715. - 2 stukken in omslag

622. Brief van Florentina Anna van Spaen, douairière van Diederik vrijheer van Wylich tot Diesfort, aan baron (Johan Zeger) van Weleveld, heer tot Diepenbroek, betreffende deelgerechtigdheid in de nalatenschap van Arend van Haersolte, overleden 7 oktober 1731. Met kopiebrief van R.B. Sloet dienaangaande, 1731. - 2 stukken in omslag


VIII. Van Ittersum

Het geslacht Van Ittersum is verwant aan het geslacht Van Weleveld door het huwelijk van Mechteld Anna van Ittersum met Zeno Arend van Weleveld (Tabel VII).


1. Adolf Caspar van Ittersum

Adolf Caspar van Ittersum, heer van Langebrugge, geboren 23 april 1661, overleden 23 december 1706, zoon van Zeger, heer van Norddeuringen, en Agnes Wilhelmina Hadewig von Ledebur. Hij huwde Florentina Agnes van Hambroek, overleden 28 februari 1697, dochter van Herman Gooswijn, heer van Wolfskule en Buning, en Maria Judith van Weleveld.

623. Testament de dato 3 november 1705 van Adolf Caspar van Ittersum, heer van Langebrugge. Kopie, 18e eeuw. - 1 stuk

D. Stukken betreffende van Spaen's, waarvan de verwantschap met dit geslacht niet vaststaat.


I. Ingerman Spaen

624. Uittreksel uit een rekening van de rentmeester Emilius de Byllen over het jaar 1313 betreffende een betaling door Ingerman Spaen, gedaan aan den Hertog van Kleef. Kopie, circa 1784. - 1 stuk


II. Ludolf Spaen

625. Verklaring de dato 21 mei 1364 van Ludolf Spaen, de oude, en Ludolf Spaen, de jonge, gebroeders, dat zij voldaan zijn van hun pretenties op het huis van Bredevoort. Kopie, 1784. - 1 stuk


III. Willem Spaen

Willem Spaen, overleden vóór 1401, zoon van Johan Spaen, beleend met Spaensweerd 1387. Hij huwde Geertruid van Dorth, dochter van Hendrik en Anna van Keppel.

626. Akte waarbij Willem Spaen en zijn zuster Griete aan Willem, heer van Bronchorst, Ghisebert en Frederick, zijn zonen, kwijtschelden al hetgeen zij schuldig waren aan zijn vader Johan Spaen en zijn broer Hendrik Spaen, 9 mei 1385. - 1 charter
Regest: 1385 mei 9 (des Dynxdaghes na des Hilghen Cruces daghe Inventio). Willem Spaen getuigt, dat hij een vergelijk heeft getroffen mee Gisebert en Frederik van Bronckhorst, gebroeders, inzake alle twistzaken met hen of met hun vader, zodanig, dat hij, Willem, en zijn zuster Griete kwijtschelden aan Willem, heer van Bronckhorst en aan Gisebert en Frederik zijn zonen alle schuld, die zij aan zijn vader Johan Spaen, zijn broer Hendrik Spaen en hemzelf schuldig zijn. Oorspronkelijk (Inv.nr 626). Het uithangend zegel van Willem Spaen ontbreekt. Een afbeelding daarvan staat afgetekend op de kopie. (Zie inventarisnummer 11).


IV. Brant Spaen

627. Verklaring van Brant Spaen, tijnsmeester van het hof te Ranwyck, aangaande opdracht van een bouwinge te Oenhusen door Wolter Gruter aan Bernt Hachvoerts de Jonge, 14 april 1436. - 1 charter
Regest: 1436 april 14. Brant Spaen, tijnsmeester van het hof te Ranwijk, oorkondt van wegen jonkheer Willem van Egmond, dat Wolter Gruter aan hem heeft opgedragen ten behoeve van Berndt Hackvoort de jonge de bouwinge te Oenhusen tegen een jaarJijkse cijns, te betalen aan het hof te Ranwijk. Oorspronkelijk (Inv.nr 627). Het uithangend zegel van Brant Spaen ontbreekt. Een afbeelding daarvan staat afgetekend op de kopie. (Zie inventarisnummer 11).

V. Ludolf Spaen

Ludolf Spaen, richter te Hemmen 1474.

628. Verklaring de dato 8 augustus 1474 van Ludolf Spaen, richter in Hemmen, inzake de overdracht door Feuls van Randwick, weduwe van Johan van Lienden, aan haar zoon Dirck van Lienden, heer van Hemmen, van al hetgeen zij van haar man heeft geërfd. Kopie, 18e eeuw. - 1 stuk

2e afdeling - Stukken van zakelijke aard

Stukken betreffende goederen, toebehorende aan leden van de familie Van Spaen


I. Goederen in Kleefsland en Westfalen

629. Zie Bijlage I.

630. Uittreksel uit het leenregister van het hertogdom Kleef aangaande de belening op 23 december 1446 van Gerrit Spaen, ambtman van Kranenburg, met de hofstede te Cruiswijck in het land van Kranenburg. Authentieke kopie, 18e eeuw. - 1 stuk

631-635. Zie Bijlage I.

636. Stukken betreffende de aankoop door Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen van een deel in het grootouderlijk huis, gekocht van de broers en zusters Von Rijnsch zu Holthausen, 1744 en 1748. - 2 stukken in een omslag
Betreft waarschijnlijk het huis Caldenhof, door zijn grootvader Alexander in 1662 verkocht aan diens zuster Catharina en zwager Elbert von der Heyden gen. Rijnsch.

637. Brieven, aantekeningen en voorschriften betreffende materialen voor het huis Bellevue en het onderhoud van dit huis en de tuin, 18e eeuw. - 1 omslag

638. Sauvegarde uitgereikt door de hertog van Arenberg aan Alexander Sweder baron van Spaen ten behoeve van zijn huis en goederen, gelegen bij Kleef, 1 februari 1756. Gedrukt. - 1 stuk

639. Sauvegarde voor het huis Bellevue bij Kleef, toebehorende aan Alexander Sweder, baron van Spaen. Uitgegeven door maarschalk d’Estrées en Charles de Rohan, commandant van de Oostenrijks-Franse troepen, 20 april en 23 mei 1757. - 4 stukken

640. Schenkingsacte verleend door Elisabeth Agnes Jacoba Vrijvrouwe van Spaen, gravin van Nassau la Lecq ten behoeve van haar zoon Willem Anne, betreffende het bezit van het huis Bellevue bij Kleef en het vruchtgebruik van het vermogen van haar echtgenoot, 24 juni 1789.

641. Kasboek van de uitgaven voor het beheer van het huis Bellevue over de jaren 1781-1814, bijgehouden door Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière van Alexander Sweder Rijksvrijheer van Spaen, en door haar zoon Willem Anne. - 1 deel

642. Contract, waarbij Willem Anne baron van Spaen la Lecq onder bepaalde voorwaarden aan Paulus David Sigismund Maurits baron van Nagell verkoopt het landgoed Bellevue, gelegen bij Kleef, en de visserij in het Kermisdal, 14 juli 1814. - 1 stuk

643. Stukken betreffende betaling der achterstallige erfpachtsrechten voor de visserij in Kirmisdahl, verbonden aan het bezit van het huis Bellevue, 1814-1818. - 1 omslag

644. Akte waarbij Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, douairière van Spaen, met haar zoon Willem Anne het riddergoed Hardenstein aan G. W. Rijksvrijheer von Boenen verkopen, juni 1787. - 1 stuk

645. Stukken betreffende koop en verkoop van een huis aan de Prinsegracht te ’s Gravenhage dat toebehoorde aan Alexander Sweder baron van Spaen, 1749-1770. - 1 omslag


II. Goederen onder Nijkerk

646. Akte waarbij Willem van Haersolte overdraagt aan Caspar Anthony van Haersolte en vrouwe Carolina van Welderen, echtelieden, goederen onder Nijkerk, 12 september 1758. - 1 stuk

647. Akte van verkoop de dato 27 april 1768 door C. A. baron van Haersolte cum uxoris aan A. S. Rijksvrijheer van Spaen cum uxoris van goederen in het ambt Nijkerk. Authentieke kopie, 29 april 1768. - 1 stuk
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1183.

648. Brieven van P. van Hamel aan Rijksvrijheren Alexander Sweder van Spaen en Willem Anne van Spaen aangaande de koop van goederen onder Nijkerk ten behoeve van de laatste en diens admissie in de Ridderschap van het kwartier Veluwe, 1768-1770. - 1 omslag

649. Specificaties van de koopsom en van gelden, boven de kooppenningen betaald, door Alexander Sweder vrijheer van Spaen voor goederen onder Nijkerk en verdere onkosten voor de admissie van zijn zoon Willem Anne als ambtsjonker van Nijkerk, 1768. - 1 omslag

650. Memorie der revenuen en lasten van goederen, gelegen in het ambt Nijkerk, circa 1768. - 1 stuk

651. Kwitanties voor Alexander Sweder baron van Spaen en zijn echtgenote wegens de koop van goederen onder Nijkerk, 1768. - 1 omslag

652. Brieven van S. van der Hart aan Rijksvrijheer Alexander Sweder van Spaen, alsmede aan diens weduwe betreffende het beheer der goederen in het ambt Nijkerk. 1768-1769. - 1 omslag

653. Brieven van S. van der Hart aan Willem Anne baron van Spaen over het beheer van diens goederen onder Nijkerk, 1770-1794. - 3 stukken in een omslag
Brief van 1794 overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1187.

654. Rekeningen van S. van der Hart voor Willem Anne Rijksvrijheer van Spaen over de goederen in het ambt Nijkerk, 1770/71-1784/85 en 1786/87-1793/94. - 23 stukken
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, behalve de rekening 1773/74, inventarisnummer 1185.

655. Bijlagen bij de rekeningen van S. v. d. Hart. 1771-1795. - 11 bundels
Behalve die over het jaar 1773/74, overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1186.

656. Brieven van J. Nodler aan Willem Anne baron van Spaen en zijn erfgenamen betreffende zijn beheer over de goederen onder Nijkerk. 1795-1827. - 1 omslag
Vijf brieven over de jaren 1796-1798 zijn overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1190.

657. Rekeningen van J. Nodler en J. van de Pol over landerijen in het scholtambt Nijkerk, dat toebehoorde aan Willem Anne baron van Spaen en zijn erfgenamen, over de jaren 1797-1860. - 1 deel

658. Rekeningen van J. Nodler en J. van de Pol over goederen in het scholtambt Nijkerk, dat toebehoorde aan Willem Anne baron van Spaen en zijn erfgenamen, 1794/95-1798/99, 1800/01-1819/20, 1821/22-1823/24, 1830/31, 1835/36, 1837/38, 1848/49, 1850/51, 1851/52, 1855, 1857, 1859, 1862 - 42 stukken
De rekeningen 1795/96 en 1796/97 zijn overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1188.

659. Bijlagen bij de rekeningen van J. Nodler, 1794/95-1796/97, 1798/99, 1806/07, 1808/09, 1813/14-1819/20, 1821/22-1823/24, 1825/26, 1830/31, 1832/33-1835/36, 1837/38, 1839-1846, 1850/51, 1851/52, 1855 en 1857/1859. - 28 omslagen
Bijlagen over 1795/96-1796/97 zijn overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1189.

660. Uittreksel uit de condities van verkoop door J. Nodler voor Willem Anne baron van Spaen betreffende goederen te Nijkerk, 1798. - 1 stuk
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1184.

661. Volmacht van Willem Anne vrijheer van Spaen en A. Bentinck, echtelieden, voor Johan Nodler, te Nijkerk, om het erf Rootjesgoed of Renauw in het ambt Nijkerk, met de steeg, bomen en houtgewassen, te transporteren aan Joost van Ramshorst en zijn vrouw, 1798. Kopie. - 1 stuk

662. Afrekeningsstaten van ontvangsten en uitgaven der goederen onder Nijkerk voor de freules van Spaen, 1833-1857. - 1 omslag

663. Taxaties van goederen onder Nijkerk, 1841 en ongedateerd. - 1 omslag

664. Taxatie van goederen onder Nijkerk, toebehoord hebbende aan Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, 1862. - 1 omslag


III. Tienden onder Lunteren en Wekerom

665. Volmacht de dato 21 februari 1741 voor Willem Hendrik de Wijs om voor de leenkamer van Meurs ten behoeve van Johan Engelen te verzoeken opnieuw te worden beleend met een vierendeel der tienden onder Lunteren en Wekerom in het schependom Wageningen, 18e eeuw. - 1 stuk

666. Stukken betreffende de koop van gedeelten van een tiend onder Lunteren en Wekerom door Willem Anne vrijheer van Spaen in naam van zijn minderjarige zoon Willem, in verband met diens admissie als ambtsjonker van Ede, 1791 en 1792. - 1 omslag

667. Brieven en rekeningen betreffende het beheer der tienden onder Lunteren en Wekerom, 1803-1809. - 1 omslag

668. Aanzegging bij deurwaardersexploot aan Willem Anne vrijheer van Spaen om aan Jenneke van Heeckersen, wonende te Rennekum te betalen de som van ƒ 700.-, op 26 oktober 1804 geleend en op 28 februari 1812 in het hypotheekregister te Arnhem ingeschreven, daar zij anders zal moeten overgaan tot de openbare verkoop van een deel der Lunterse en Wekeromse tienden, 9 juli 1814. - 1 stuk


IV. Visserij op de Lek

Zie ook inventarisnummer 704 en 708.

669. Codicil van Maurits Prins van Oranje de dato 5 april 1625. Kopie, 1746. - 1 stuk

670. Aantekening betreffende een verondersteld huwelijk van Prins Maurits van Oranje, 19e eeuw. - 1 stuk

671. Genealogie van het geslacht Van Nassau la Lecq, aanwijzend diegenen, die deel hebben aan de heerlijkheid van de Lek, 19e eeuw. - 1 stuk

672. Aantekeningen betreffende de heerlijkheid van de Lek door K. van Alkemade en P. van der Schelling, 18e eeuw. - 1 katern

673. Punten van bedenking voor de graaf van Nassau betreffende de uitgifte van de visserij op de Lek, het salaris voor de advocaten in het proces tegen de vrouwe van Lekkerkerk, de bewaring der kisten met papieren van de Lek en Beverweerd, de belening met het leen Beverweerd en het sluiten der rekening van de Lek, 18e eeuw. - 1 stuk

674. Aantekening uit een rekening waaruit blijkt, dat de platen in de Maas lange tijd geleden door de heer van Ridderkerk in possessie zijn genomen en dus door de rendant niet worden verpacht, zonder datum. - 1 stuk

675. Formulier voor een vergunning door heren en vrouwen van de Lek en Stormpolder, enzovoorts om met volgwant te mogen vissen op het Vroon, 19e eeuw. - 1 stuk

676. Stukken betreffende de afdoening van een schuldbekentenis ten laste van Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq ten behoeve van zijn broer Hendrik Carel, onder verband van een zevende deel der inkomsten uit de visserij van de Lek, 1745-1759. - 7 stukken in een omslag
De stukken zijn:
a. Akte van schuldbekentenis, door Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq ten behoeve van zijn broer Hendrik Carel graaf van Nassau, heer van Beverweerd, onder verband van een zevende part der inkomsten uit de visserij van de Lek, 13 maart 1745. - 1 stuk
b. Akte van condemnatie door de Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden, waarbij Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq wordt gecondemneerd tot nakoming van de acte op 25 maart 1751 ten overstaan van J. Thierry de Bye, notaris te ’s-Gravenhage, gepasseerd, waarbij hij belooft te zullen afstaan aan zijn broer Hendrik Carel het zevende part in de inkomsten van goederen onder Beverweerd, alsmede in de Prins Maurits-rente, de visserij en platen in de Lek en de Merwede, 3 mei 1758. - 1 stuk
c. Akte van cessie en transport, door Alexander Sweder baron van Spaen en Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, echtelieden, aan Hendrik Carel graaf van Nassau la Lecq, heer van Beverweerd, van vijf obligaties, 6 mei 1759. - 1 stuk
d. Akte waarbij Hendrik Carel graaf van Nassau la Lecq, heer van Beverweerd, verklaart van onwaarde te zijn het transport, de dato 6 mei 1759 aan hem gedaan, van vijf obligaties door Alexander Sweder baron van Spaen en Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, echtelieden, 29 augustus 1759. - 1 stuk
e. Overeenkomst, waarbij Hendrik Carel graaf van Nassau, heer van Beverweerd, na ontvangst van een som van 5500 gulden, aan zijn nicht Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq zal afstaan de vordering ten laste van zijn broer Willem Hendrik en alle pretensie, die hij heeft op diens goederen krachtens acte van 25 maart 175 1 voor J. Thierry de Bye, notaris te ’s-Gravenhage, verleden, 29 augustus 1759. - 1 stuk
f. Akte van confirmatie door Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq aan zijn dochter Elisabeth Agnes Jacoba van de acte van afstand de dato 29 augustus 1759, door zijn broer Hendrik Carel gegeven, inzake goederen onder Beverweerd, de Prins Mauritsrente, alsmede de visserij en platen in de Lek en de Merwede. 18 december 1759. - 1 stuk
g. Verklaring van Alexander Sweder vrijheer van Spaen en zijn echtgenote betreffende de voldoening der schuld van hun Schoonvader en vader aan Hendrik Carel graaf van Nassau Beverweerd en de tenietdoening der cessie inzake het aandeel in de nalatenschap van Maurits Lodewijk graaf van Nassau la Lecq. 11 Januari 1760. - 1 stuk

677. Brieven van C. Pijl aan Alexander Sweder baron van Spaen inzake de cessie van inkomsten uit fideï-commissaire goederen door Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq en aflossing van diens schuld aan Hendrik Carel graaf van Nassau uit die inkomsten, 1760-1761. - 1 omslag

678. Rekeningen door C. Pijl, rentmeester van de domeinen, goederen en visserijen van de heerlijkheid van de Lek en de Maas, van de heerlijkheid Stormpolder en van de visserijen, zanden, platen en aanwassen in de Merwede tussen de stad Dordrecht en de Lek, 1759/60, 1760/61, 1762/63, 1763/64, 1765/66-1769/70, 1771/72-1778/79 en 1783/84-1785/86. Kopieën. - 20 stukken
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 229.

679. Rekeningen door C. A. Pijl, rentmeester van de domeinen, goederen en visserijen van de Lek en de Maas, van de heerlijkheid Stormpolder en van de visserijen, zanden, platen en aanwassen in de Merwede tussen de stad Dordrecht en de Lek, 1786/87, 1792/93 en 1793/94. Kopieën. - 3 stukken
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 232.

680. Brieven ingekomen bij Willem Anne baron van Spaen, betreffende het ontslag van C. A. Pijl als rentmeester van de goederen van de Lek en aanstelling van H. Verhoef, notaris te Dordrecht, in zijn plaats, 1793-1796. - 1 omslag

681. Verklaring van notaris F. Schacht, te Materborn, betreffende het erfpachtcontract voor de visserij op de Lek de dato 12 april 1321, aan hem vertoond door Willem Anne vrijheer van Spaen, 5 mei 1812. - 1 stuk

682. Rekeningen door H. Verhoeff, rentmeester van de domeinen, goederen en visserijen van de Lek en de Maas, van de heerlijkheid Stormpolder en van de visserijen, landen, platen en aanwassen in de Merwede tussen de stad Dordrecht en de Lek, 1801/02-1803/04, 1805/06, 1806/07, 1808/09-1810/11, 1812/13, 1814/15, 1815/16 en 1820/21. Met borderellen; die van 1812/13 ontbreekt. Kopieën. - 12 stukken
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 236.

683. Rekeningen door Verhoeff en Maritz, rentmeesters van de domeinen, goederen en visserijen van de Lek en de Maas, van de heerlijkheid Stormpolder en van de visserijen, zanden, platen en aanwassen in de Merwede tussen de stad Dordrecht en de Lek, 1821/22-1823/24, 1825/26 en 1831/32. Met borderellen. Kopieën. - 5 stukken
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq (behalve de rekening van 1831/32), inventarisnummer 239.

684. Memorie van de verkoping over de jaren 1814 en 1815 van het rietgewas in de Noord en de Lek, 1815. - 1 stuk

685. Rekeningen door G.J.L. Maritz, rentmeester van de domeinen, goederen en visserijen van de Lek en de Maas, van de heerlijkheid Stormpolder en van de visserijen, zanden, platen en aanwassen in de Merwede tussen de stad Dordrecht en de Lek, 1834/35-1840/41, 1842/43-1844/45, 1846/47-1851/52, 1853/54 en 1854/55. - 19 stukken
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 243.

686. Brief van F.A.A.C. baron van Lynden van Sandenburg aan L.F. barones van Spaen betreffende de inkomsten uit de visserij van de Lek, 7 augustus 1835. - 1 stuk

687. Brieven van H.J.C.J. baron van Heeckeren van Enghuizen aan F.A.A.C. baron van Lynden van Sandenburg inzake de visserij op de Lek, 1836 en ongedateerd. - 2 stukken

688. Memorie van de opbrengst der visserijen op de Lek van 1 oktober 1845 tot 30 september 1846, 1846. - 1 stuk

689. Lijsten van stukken, gebruikt naar aanleiding van een proces over de leenroerigheid van Ridderkerk aan de Lek, tussen heren van de Lek en die van Lekkerkerk, 18e eeuw. - 1 omslag

690. Stukken betreffende het recht van benoeming van schout of burgemeester en secretaris in de gemeente van de Lek, toekomende aan eigenaren van de heerlijke rechten van de Lek, 1735-1846. Kopieën. - 1 omslag

691. Missive de dato 18 mei 1847 van de gouverneur der provincie Zuid-Holland aan eigenaren van het heerlijk recht van Stormpolder betreffende eventuele combinatie van de gemeenten Krimpen aan de IJssel en Stormpolder. Kopie, 19e eeuw. - 1 stuk

692. Beschrijving en opbrengst der goederen en visserijen van de Lek, opgemaakt bij de aangifte voor het recht van successie van de nalatenschap van wijlen Louise Frederique barones van Spaen la Lecq, overleden te Velp 31 januari 1849, met memorie dienaangaande, februari 1849. - 2 stukken

693. Taxatie van het aandeel in de goederen en visserijen van de familie Van Nassau la Lecq, nagelaten door Francina Charlotte Gerardina Maria barones van Spaen la Lecq, circa 1862. - 1 stuk


V. Renten, door Prins Maurits gelegateerd

694. Vertaling in het Frans van een uittreksel uit het codicil de dato 5 april 1625 van Maurits Prins van Oranje inzake een jaarlijkse rente en een kapitaal, aan zijn zonen Willem en Lodewijk gelegateerd, 19e eeuw. - 1 stuk

695. Memorie en aantekeningen aangaande de verdeling van het kapitaal en de renten voor ieder der geïnteresseerden in de grote Beverweerdse rente, ten laste van de provincie Utrecht gebracht, circa 1750. - 1 omslag

696. Rekwest van Hendrik graaf Grantham en Willem Maurits graaf van Nassau aan de Staten van Holland om vergoeding voor de verminderde uitbetaling van hun aandeel in de Prins Maurits-rente, met memories daarbij ingediend, 1733. Gedrukt. - 3 stukken in een omslag

697. Rekwest van Louise gravin van Nassau Odijk cum suis, erfgenamen van Hendrik graaf van Nassau, Earl Grantham, aan de Staten van Holland betreffende betaling van het aandeel in de Prins Maurits-rente, gerepartitieerd op deze provincie, met voorafgaande rekwesten en beschikkingen, circa 1755. Gedrukt. - 1 stuk

698. Akkoordbevinding door notaris J. Sijthoff, te ’s-Gravenbage, betreffende het translaat van het testament de dato 25 augustus 1753 en het codicil de dato 19 mei 1754 van Hendrik van Nassau, graaf Grantham, waarbij deze legateert zijn gehele jaarlijkse rente, genaamd de Prins Maurits- of Grote Rente, met authentiek uittreksel van de approbatie de dato 10 december 1754 van het Prerogatieve Hof van Canterbury, 20 januari 1755. - 1 omslag

699. Brieven van H. Brouwer en H. Berkelbach ingekomen bij Johan Willem Maurits graaf van Nassau, aangaande het testament van Hendrik graaf Grantham, 1755. - 1 omslag

700. Brief van W. Victorijn aan Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen geboren gravin van Nassau la Lecq, inzake cessie van het zevende part in de Grote Rente door Willem Hendrik graaf van Nassau la Lecq aan zijn bovengenoemde dochter, en de uitbetaling van dit part, 31 december 1759. - 1 stuk

701. Aantekeningen betreffende de verdeling der Prins Maurits-rente na het overlijden van Jan Willem Maurits graaf van Nassau, 1783. - 3 stukken in een omslag

702. Brieven en rekeningen-courant van J. Linder, te Utrecht, aan Willem Anne baron van Spaen en aan diens moeder betreffende zijn administratie van de Beverweerdse rente, 1788-1791. - 1 omslag

703. Uittreksel uit het register van decreten der Nationale Vergadering, representerende het Bataafse Volk de dato 30 augustus 1797 betreffende voldoening der losrente ten behoeve van Prins Maurits en zijn erven en nakomelingen door het Provinciaal Bestuur van Utrecht. Met rapport van de Commissie van Finantie dienaangaande de dato 26 augustus 1797, 19e eeuw. - 1 omslag

704. Brieven ingekomen bij en minuten van brieven uitgegaan van Willem Anne baron van Spaen inzake de uitbetaling, tiërcering en inschrijving in het Grootboek van de losrente van Prins Maurits, alsmede betreffende het recht van visserij op de Lek, 1807-1816. - 1 pak.
In deze correspondentie zijn de beide onderwerpen zodanig vermengd, dat de oorspronkelijke chronologische rangschikking gehandhaafd bleef. Afzenders: mr. J.H. Appelius, I.J.A. Gogel, E.F. baron van Heeckeren v. Enghuizen, L. baron van Heeckeren, Van Kerkhoff, J.A. Mulert, C.W.T. gravin van Nassau la Lecq, H.G. Baron Nolden, mr. C.Ch. Six van Oterleek, G.J.A. Baron de Stassart, Teysset & Co., H. Verhoeff, J. en L. Vintcent, C. Vollenhoven en R. Voûte.

705. Brieven van het makelaarskantoor Jan Dan. Mercker (later Mercker en Zoon), te Amsterdam, aan Willem Anne baron van Spaen, later aan zijn erfgenamen, betreffende het beheer zijner geldzaken, o.a. zijn in N. W. Schuld belegd en in het Grootboek ingeschreven kapitaal, fideï-commissair afkomstig van de Nassause renten, 1813-1844. - 1 pak

706. Kopie-besluit van de Souvereine Vorst de dato 30 juni 1814, inventarisnummer 80, betreffende overschrijving in het Grootboek, op de rekening van geamortiseerde inschrijvingen, van enige legaten door de Prinsen Maurits, Frederik Hendrik, Willem II van Oranje en door René de Châlons Prins van Oranje vermaakt, en de uitbetaling dezer erfelijke renten uit de inkomsten der Domeinen, 30 juni 1814. - 1 stuk

707. Brief van W.J. Mulert aan Willem Anne baron van Spaen, met verzoek de makelaars Zondervan en Godzen te employeren als gemachtigden van geïnteresseerden voor de Prins Maurits-renten, 15 januari 1815. - 1 stuk

708. Brieven van Carolina Wilhelmina Trajectina gravin van Nassau la Lecq en van haar zuster Isabella Charlotte Amalia, echtgenote van Carel Pieter Baron de Geer, aan Louise Frederique barones van Spaen onder andere inzake de inkomsten uit de Lek en die uit de renten, 1817-1824. - 1 bundel.

709. Verklaring de dato 27 maart 1818 betreffende de deelgerechtigdheid der met name genoemde kinderen en kindskind van wijlen Willem Anne baron van Spaen la Lecq tot de erfelijke renten, geconstitueerd 16 oktober 1609 ten behoeve van Prins Maurits van Oranje. Authentiek afschrift, 30 maart 1818. - 1 stuk

710. Brief van Isabella Charlotte Amalia de Geer van Oudegein, geboren gravin van Nassau la Lecq, aan haar neef om weder op te nemen het in 1814 ingediende rekwest betreffende uitkering van het resterende uit de zogenaamde Grote rente van Prins Maurits, 18 oktober 1825. Met kopie van dit rekwest en andere bijlagen. - 1 omslag

711. Aantekeningen en berekeningen betreffende de liquidatie van de Beverweerdse rente, 19e eeuw. - 1 omslag


VI. Goederen onder Beverweerd

712. Akte van belening de dato 20 maart 1618 door de Staten van Utrecht van Prins Maurits van Nassau met het huis Beverweerd, hofsteden, tienden, landerijen, enzovoorts. Kopie, 19e eeuw. - 1 stuk

713. Aantekeningen betreffende het beheer van de Beverweerdse goederen, circa 1750. - 1 omslag

714. Schuldbekentenis, groot ƒ 3 000 ten laste van Isabella van Beyeren van Schagen, gravin-weduwe van Nassau, en van Maurits Lodewijk graaf van Nassau ten behoeve van mr. Gerard Breyer, onder verband van hofsteden en ongeveer 70 morgen land onder Driebergen, 16 september 1699. Met aantekening de dato juli 1702 dat deze schuldbekentenis is overgeboekt op de namen der kinderen van Maximiliaan Breyer en aantekening de dato 20 augustus 1781, dat zij, uit de erfenis van mr. Johan Breyer gekomen, aan de gereformeerde diaconie van Utrecht is afgelost. - 1 stuk
Zie inventarisnummer 725.

715. Akte waarbij mr. Johan Busero en Anna Maria Vervelst, echtelieden, verklaren aan mr. Jan Breyer toe te delen een derde part in het kapitaal van ƒ 3000,- dat Isabella van Beyeren van Schagen, gravin-weduwe van Nassau, en Maurits Lodewijk graaf van Nassau aan mr. Gerard Breyer schuldig zijn, 31 juli 1744. Authentiek afschrift. Met aantekeningen betreffende deze schuldbrief. - 1 stuk

716. Schuldbekentenis, groot ƒ 2600,- ten laste van Anna Isabella van Beyeren van Schagen, gravin-douairière van Nassau, ten behoeve van Margaretha Ruysch, weduwe Johan Pith, onder verband van een huis en hofstede, gelegen onder Werkhoven, 20 februari 1713. - 1 charter
Zie inventarisnummer 724.

717. Akte waarbij executeurs van het testament van Theodorus Backer, in leven schout van Odijk, transporteren aan Maurits Lodewijk graaf van Nassau van de Leck en Beverweerd zekere hofsteden met bouw- en weilanden, gelegen onder Driebergen, verder nog bouwland in het Beverweerdse broek onder Driebergen, 26 oktober 1726. - 1 charter

718. Kopie van een verklaring de dato 29 april 1755 van erfgenamen van Maurits Lodewijk graaf van Nassau la Lecq betreffende tot het leen Beverweerd behorende percelen, welk leen in het particulier toebehoort aan Hendrik Carel graaf van Nassau. Met overdracht in erfrecht aan laatstgenoemde van drie percelen land, gelegen onder de gerechten Werkhoven en Driebergen, alsmede bepaling omtrent de brug over de Langbroekse watering, het daarbij staande Schippershuisje en de passage over de Veense steeg en door de lanen van Beverweerd. Met kopie der desbetreffende uitspraak van het Hof van Utrecht de dato 23 juni 1755. Met uittreksel uit deze akte. - 1 omslag

719. Akte van belening van Hendrik Carel graaf van Nassau, heer van Beverweerd en Odijk, met land onder het gerecht Driebergen en het huis daarop staande, nadat, op verzoek van de beleende, de leenplichtigheid van land onder het gerecht Odijk aan het huis en de ridderhofstad van Nijeveld op dit tiendvrije land overgebracht was, 8 mei 1776. - 1 charter

720. Akte van belening van Henriette Johanna Susanna Maria gravin van Nassau la Lecq, vrouwe van Beverweerd en Odijk, gehuwd met Evert Frederik baron van Heeckeren, heer van de Cloese, zowel ten behoeve van haarzelf als van de overige erfgenamen van wijlen Maurits Lodewijk graaf van Nassau, heer van de Leek en Beverweerd, met land onder het gerecht van Driebergen, 22 januari 1785. - 1 charter

721. Brief van Johan Willem Maurits graaf van Nassau aan zijn broer Johan Nicolaas Floris over het beheer van de fideï-commissaire goederen in Utrecht, namelijk Werkhoven, Driebergen en Odijk en over onenigheden met hun broer Hendrik Carel, 29 december 1779. - 1 stuk

722. Concept waarnaar de rentmeester Jan van Beek jaarlijks in de maand mei zijn rekening zal hebben op te maken, met concept van een instructie voor de rentmeester, circa 1779. - 1 omslag

723. Brieven van J. van Beek, rentmeester te Werkhoven, aan Jan Willem Maurits graaf van Nassau betreffende de administratie der goederen onder Werkhoven, Odijk en Driebergen, 1782-1783. - 3 stukken in een omslag

724. Schuldbekentenis van geïnteresseerden in de familiegoederen, afkomstig van Maurits Prins van Oranje, ten behoeve van Jan Willem Maurits graaf van Nassau la Lecq, groot ƒ 2600.-, tot aflossing van een hypotheek ten name van de heer vroedschap Pit, onder verband van een huis, hofstede en landerijen, zijnde allodiaal goed, onder het gerecht van Werkhoven, 27 september 1781. - 1 charter
Zie inventarisnummer 716.

725. Schuldbekentenis van geïnteresseerden in de familiegoederen, afkomstig van Maurits Prins van Oranje, ten behoeve van Jan Willem Maurits graaf van Nassau la Lecq, groot 3000 gulden, tot aflossing van een hypotheek ten name van de Diaconie van Utrecht, onder verband van een hofstede en landerijen, gelegen onder het gerecht Driebergen, 26 september 1781. - 1 charter
Zie inventarisnummer 714.

726. Brieven aan Willem Anne vrijheer van Spaen betreffende erfpacht van enige percelen lands, gelegen bij het leen Beverweerd, 1784. - 1 omslag

727. Ontwerp van een overeenkomst tussen geïnteresseerden in de fideï-commissaire Nassause goederen onder Beverweerd en de heer van Beverweerd naar aanleiding van het afstaan in erfpacht van goederen aan laatstgenoemde, 1784.

728. Brief van Lutzenburgh, rentmeester van Beverweerd, aan W. vrijheer van Spaen, met verzoek om toestemming hout uit het bos van Driebergen te mogen verkopen, 16 mei 1785. - 1 stuk

729. Brief van J. van Beek, rentmeester van de Beverweerdse goederen, aan Willem Anne baron van Spaen van Hardenstein, met bericht over een nieuwe huurder op één van de hofsteden van Beverweerd, 9 maart 1790. - 1 stuk

730. Brieven van H. de Vriendt, te Langbroek, rentmeester van de Beverweerdse goederen, aan Willem Anne van Spaen betreffende diens administratie, 1816. - 1 omslag

731. Voorwaarden, waarbij erfgenamen van Maurits Lodewijk graaf van Nassau la Lecq verhuren aan Maas Jacobsen een boerenhofstede in de gemeente Driebergen aan de Bovenveense steeg op de Eng voor de tijd van zes jaren, 3 november 1817. - 1 stuk

732. Aantekenboekje van de kosten der werkzaamheden, verricht aan de goederen onder Driebergen, 1835-1836. - 1 deeltje

733. Aantekeningen betreffende timmer-, metsel- en verfwerken en reparaties, verricht ten behoeve van goederen onder Driebergen en Werkhoven over het jaar 1837. - 4 katernen in een omslag

734. Aantekenboekje van de opbrengst van de pachten van hofsteden en landerijen uit de gemene Beverweerdse goederen, circa 1837. - 1 katern

735. Volmacht van H.J.C.J. baron van Heeckeren, heer van Enghuizen, Beverweerd en Odijk, voor H. de Vriendt tot het sluiten van een overeenkomst met gezamenlijke eigenaars en vruchtgebruikers van de onverdeelde landgoederen onder Werkhoven, Driebergen en Odijk betreffende afgraving en afstand van een deel grond en boomgaard van de hofstede tegenover Beverweerd tegen andere gronden, alsmede betreffende de verlegging van de Molenweg, over de grond van die hofstede lopende, 11 december 1835. - 1 stuk

736. Stukken betreffende de Beverweerdse goederen onder Driebergen, Werkhoven en Odijk, met correspondentie van F.A.C. baron van Lynden van Sandenburg inzake ruiling van goederen tussen geïnteresseerden in deze goederen en H.J.C.J. baron van Heeckeren, alsmede inzake onderhandelingen, welke geleid hebben tot scheiding der goederen op 5 augustus 1846, 1835-1847. - 1 omslag

737. Akte van scheiding de dato 5 augustus 1846 ten overstaan van H.J. van Mariënhoff, notaris te Wijk bij Duurstede, tussen geïnteresseerden in de onroerende goederen, tienden en erfpacht, gelegen onder de gemeenten Werkhoven, Driebergen, Odijk, Doorn en Bunnik, afkomstig van Maurits Lodewijk graaf van Nassau la Lecq. Authentiek afschrift, 1846. - 1 stuk

738. Rekeningen van H. de Vriendt als rentmeester van de goederen gelegen onder Werkhoven, Driebergen en Odijk, toebehorende aan de erfgenamen van Maurits Lodewijk graaf van Nassau la Lecq, 1817/18, 1818/19, 1820/21, 1822/23, 1826/27-1846/47. Met bijlagen bij de rekeningen van 1842/43 en 1844/45. - 32 stukken

VII. Goederen te ’s-Gravenhage

739. Uittreksel uit het register der graven in de Grote Kerk te ’s-Gravenhage betreffende de verkoop van een graf aan Anna baronesse Bentinck, douairière Willem Anne baron van Spaen la Lecq, 3 mei 1817. - 1 stuk

740. Bewijs van overboeking van een grafkelder in het koor van de Grote Kerk te ’s-Gravenhage op naam van Francina Charlotte Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, 18 maart 1823. - 1 stuk


VIII. Goederen in de Betuwe

741. Stukken betreffende de door andere crediteuren van Steven van Egeren betwiste verkoop de dato 27 april 1827 van een windkorenmolen onder Valburg aan Goswina Geurdina en Albertine Euphrosina Thalia Aglae baronessen van Neukirchen genaamd Nijvenheim en aan Anna Wilhelmina barones van Spaen, erfgenamen van Evert Jan baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim, hypotheekhouders van die molen. Met retroacta, 1795-1836. - 1 omslag

742. Deurwaardersexploot ten geleide van het vonnis der rechtbank in eerste instantie te Tiel de dato 21 juni 1823 in het geschil tussen erfgenamen van Evert Jan baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim, verhuurders, en Gijsbert van Breuk, huurder, aangaande het rooien van bomen op het gehuurde land onder Eck en Wiel, 11 november 1823. - 1 stuk


B. Stukken betreffende goederen, toebehorende aan aanverwante geslachten


I. Leengoederen onder Langebrugge

743. Opgave van beleningen uit de 15e-17e eeuw betreffende leengoederen onder Langebrugge ten name van leden van de geslachten Von Ledebur, Van Home, Van Dincklage, Van Ittersum en Van Weleveld, 19e eeuw. - 1 omslag

744. Kopieën van leenbrieven over de jaren 1657-1708, verleend aan leden van de geslachten Van Ittersum en Van Weleveld, door de bisschop van Munster betreffende de leengoederen Ubbing en Meierhof in de kerspelen Rhede en Oesteressen en de tienden van Langebrugge en Haselünen, 19e eeuw. - 6 stukken in een omslag

745. Missiven van de Land- und Justiz Kantzlei van Osnabrück aan Johan Zeger van Weleveld, Zeno Arnold van Weleveld en Johan Willem Bentinck betreffende de bekendmaking van de data van hun belening met leengoederen onder Langebrugge, 1749, 1751 en 1758. - 3 stukken.


II. Leengoed Dincklagen

746. Sententie de dato 10 maart 1775 van het Kaiserliche Kammergericht in de kwestie tussen Van Galen en Van Ittersum, later Van Weleveld, waarbij Van Galen wordt veroordeeld tot afstand aan de interveniënt Ledebur van het leen Dincklagen en wat daaruit sedert de belening door bisschop Bernhard van Galen in 1664 is genoten. Kopie, 1775. - 1 stuk
Toegevoegd: genealogieën behorend bij het ‘Ledeburse lnterventionsschrift’. Zie voor het Dincklagense proces ook inventarisnummer 577.

747. Stambomen van de geslachten Van Weleveld, Van Ittersum, overgelegd in het Dincklagense proces, circa 1750. - 2 stukken
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1198.

748. Stambomen van de geslachten Van Ittersum en Van Ledebur met verklaringen van de Ridderschap van Overijssel de dato 22 augustus 1757 en 22 december 1759, dat Willem Jan Bentinck leenvolger is van zijn oom Zeno Arend van Weleveld en dat Zeno Arend Bentinck leenvolger is van zijn broer Willem Jan, overgelegd in het Dincklagense proces. - 2 stukken
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1199.


III. Leengoed Bulinck

749. Akte waarbij zich verbindt A. E. barones van Wassenaer, douairière van Hambroek, om aan L.J. baron van Hambroek uit de opbrengst der heerlijkheid Bulinck circa 1000 pistolen uit te keren, 1747. Met acte van kwitantie door R.H. van Hambroek voor dit bedrag, 1752. - 1 stuk
Overgenomen uit het archief van de N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, inventarisnummer 1200.


IV. Goederen in Overijssel

750. Stukken en brieven inzake geschillen, ontstaan bij de verkoop van het goed Bertholink onder het gerecht Borne, leenroerig aan den heer van Ruinen, door Johan van Weleveld aan Goosen Heidenrich Schele tot Welveld, 1635-1658. - 1 omslag

751. Akte waarbij Johan van Weleveld tot Diepenbroek en zijn vrouw Agneta Florentia van Oer bekennen een som gelds te hebben ontvangen van Herman Bertholink, burger te Oldenzaal, en zijn vrouw Catharina Velthuizen, waarvoor zij hun erf en goed, genaamd Roedenhuis, gelegen in het gerecht Borne verbinden, 18 maart 1647. - 1 charter

752. Verklaring betreffende de verkoop van het goed Arendshorst door Joost van Weleveld als voogd over de nagelaten kinderen van zijn broer Willem Hendrik van Weleveld, heer ter Klenke, aan Johan van Weleveld, heer van Diepenbroek, 26 december 1660. Fragment. - 1 stuk

753. Rekwest van Herman van Weleveld, om zijn woning, genaamd de Hachmeulen, vrij van Schatting te mogen. bezitten, met gunstige apostille de dato 20 april 1591 van de stadhouder van Friesland en Overijssel. Kopie, 1617. - 1 stuk

[754. Vervallen]

3e afdeling - Overige stukken

A. Stukken, waarvan de samenhang met het archief niet gebleken is

755. Akte van transport door de Hoge Overheid van Holland aan Claes Philipsz van Leeuwen van de lente- en herfstbeden van Alphen en de bottinge aldaar, 30 november 1583. - 1 charter
Regest: 1583 november 30. Willem Prins van Oranje etc., als denzelve gedefereerd zijnde de hoge Overheid van Holland, representerende de Staten van Holland, doet te weten, dat aan Claes Philipsz van Leeuwen verkocht en getransporteerd is de lente- en herfstbeden van Alphen en de bottinge aldaar voor honderd zes ponden. Oorspronkelijk. Het uithangend zegel in rode was van Willem Prins van Oranje beschadigd.

756. Missive van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden aan de Keurvorst van Keulen inzake een verzoek van George Nicolaes van der Lauwick, heer van Geldermalsen, commandeur en drost van Bredevoort, betreffende het hem toebehorende adellijk huis, genaamd Wijer, leenroerig aan de Keurvorst van Keulen, 29 juli 1652. - 1 stuk

757. Akte van transport voor schout en schepenen van Strijen van een huis en erf in het dorp Strijen door Willem Cornelisz Streefflandt aan Cornelia Dircxdr, weduwe van Johan van der Hoeve, 29 juni 1677. - 1 charter

758. Memories, opgesteld door de ontvangers W. van Mansvelt en Roelands inzake hetgeen nodig zal zijn, voordat de lijfrenten zijn afgestorven, circa 1695. - 2 stukken in een omslag

759. Schuldbekentenis van Cornelia Imants, weduwe van luitenant-kolonel Arskyne, wonende op de Engel onder Sliedrecht, als fideï-commissaire erfgename van Maria van der Meijde, vrouwe van Giessendam, ten behoeve van Margarieta van Eyck, wonende op Schiesicht buiten het dorp Ouwerschie, onder verband van land, gelegen in het oude binnenland van Oost-Barendrecht, 3 januari 1702. - 1 charter

760. Kopie van het relaas van het stranden van ’s lands schip ‘Het Huys in Bosch’ op de Moorse kust op 20 december 1751. - 1 deel

761. Kabinetsorder van Frederik Koning van Pruisen betreffende de verbetering van het justitiewezen, 14 april 1780. - 1 stuk

762. Kwitanties wegens lantaarn- en huisgeld voor E.T. Valk betreffende een huis in het Sint Jacobsteegje te Utrecht, 1794. - 2 stuks.

763. Rekening van ontvangsten en uitgaven door mr. C. Dedel, penningmeester van het hoogheemraadschap van Amstelland, gedaan van november 1837-november 1838, goedgekeurd in de vergadering van 5 november 1838. - 1 stuk

764. Concept-verhandelingen betreffende de Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap van Amstelland, 19e eeuw. - 1 omslag

765. Memorie der papieren behorend tot de op 27 juni 1814 verkochte boerderij onder Nieuwer-Amstel en landerijen onder Ouder-Amstel, 19e eeuw. - 1 stuk

766. Stukken betreffende de Maatschappij voor Brandschade te Amsterdam, circa 1813. - 1 omslag

B. Varia

767. Kopie van een briefwisseling uit de jaren 1776 en 1777 betreffende een afstammeling van de natuurlijke zoon van Koning Gustaaf Adolf van Zweden, 18e eeuw. - 1 stuk

768. Kopie van een brief van Willem Lodewijk van Wassenaer van Starrenburg aan de Prins van Oranje, 2 mei 1800. - 1 stuk (plus gedrukte kopie)

769. Uittreksel uit de resoluties van de Noble Confrèrie de la bonne Amitié voor Willem Berent Lambrechtsen om in de orde te worden opgenomen, 18e eeuw. - 1 stuk
Hierbij een afbeelding van het ordeteken.

770. ‘Memoire pour le voyage d’Angleterre’. Beschrijving der bezienswaardigheden, 18e eeuw. - 1 omslag

771. Beschrijving van een reis langs Namen, Luik en Maastricht, 18e eeuw. - 1 omslag

772. Kopie van een brief van Alex. Rasigade met beschrijving van een circa 1699 door België en Frankrijk gemaakte reis, 19e eeuw. - 1 omslag

773. Beschrijving van enige steden en landstreken in Italië, 18e eeuw. - 1 omslag

774. ‘Voyage d’Utrecht par la France en Suisse avec Monsieur Pierre de Salis de Coire, Monsieur Antoine de Salis de Soglio et Monsieur Conradin Perini de Seanf’, 30 maart-25 april 1750. - 1 deeltje

775. ‘Voyage de Basle à Utrecht sur le Rhin’, 23 november-14 december 1750. - 1 deeltje

776. ‘Voyage d’Utrecht en Angleterre et par les Pais-Bas avec Messieurs Pierre et Batiste de Salis et mr. Conradin Perini, gentilshommes grisons’, 9 juli-21 augustus 1749. - 1 deeltje

777. ‘Voyage de Londres à Utrecht par Ostende, Brusselle, Bois-le-Duc, Nimègue et Deventer’, 18 augustus-5 september 1749. - 1 deeltje

778. ‘Relation de mon voyage en Valteline avec Messieurs Pierre et Baptiste de Salis’, 1746. Kopie, 18e eeuw. - 1 omslag

779. Livre de Géographie. Aantekeningen in de vorm van lessen betreffende Europa, Azië, Afrika en Amerika, 19e eeuw. - 1 deel

780. ‘Géographie abrégé de la Terre Sainte’. Leerboek, 18e eeuw. - 1 katern

781. Aantekenboek, dienende tot leerboek voor de wijsbegeerte, 19e eeuw. - 1 deel

782. Aantekeningen uit keuren en plakkaten betreffende misdrijven met uittreksels uit vonnissen, daarin gewezen; verzameld en getiteld ‘Crimminalia van gemene landsmiddelen’, 18e eeuw. - 1 omslag

783. Aantekening betreffende een aanslag op Prins Maurits van Oranje en de connecties van de dader met het huis Nassau, circa 1812. - 1 stuk

784. Recepten van allerlei aard, 18e eeuw. - 1 deel en 1 omslag

785. Kopieën en minuten van gedichten, uittreksels uit boekwerken, pamfletten en kleine verhandelingen, door onderscheidene personen gemaakt; toegevoegd gedrukte stukken van diezelfde aard. - 1 portefeuille

786. Tekeningen en silhouetten. - 1 omslag

Aanwinst 2021

1. ‘Plans de l’architecture civile et militaire faits et lavez par Monsieur G. de Spaen’. Architectuurtekeningen van Willem Anne baron van Spaen, 18e eeuw - 1 map
Aankoop antiquariaat W. de Goeij te Kalmthout met steun van Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.

Aanwinst 2023

Verworven tijdens veiling Bubb Kuyper 24 mei 2023 te Haarlem, met financiële steun van de Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, de Stichting Fonds Nederlandse Adel Vereniging Cultuur, de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, de Ridderschappen van Gelderland, Utrecht en Overijssel en de Stichting Sint Nicolaas Gasthuis.

1. Brieven aan leden van de familie Van Spaen, 1653-1755. - 39 stukken
Betreft brieven aan Jacob Spaen, 1653; Alexander van Spaen, 1653-1671 en z.j.; een broer van Alexander van Spaen; Alexander Sweder van Spaen 1733-1763; Elisabeth Agnes Jacoba van Spaen geb. des H.R. Rijksgravin van Nasau la Lecq, 1668-1771. Een door een onbekende brief geschreven brief aan Alexander Sweder van Spaen (d.d. Parijs, 17 febr. 1763) betreft Albertine Elisabeth van Neukirchen genaamd Nijvenheim. Lotnr. 78/2429.

2. Brieven van Reinhard van Reede van Ginckel en een onbekende aan Alexander Sweder van Spaen, 1731. - 2 stukken
Lotnr. 78/2426.

3. Brieven van Frederik Willem I, koning van Pruisen, aan Alexander Sweder van Spaen, met een kopiebrief van een brief van laatstgenoemde aan de koning, 1738-1740. - 3 stukken
N.B. Lotnr. 78/2426.

4. Brieven van Frederik II koning van Pruisen (Frederik de Grote), aan Alexander Sweder van Spaen, 1727-1763. - 28 stukken
Lotnr. 78/2425.

5. Brieven van August Willem Prins van Pruisen aan Alexander Sweder van Spaen, 1743-1757. - 23 stukken
Lotnr. 78/2424.

6. Brieven van Frederik Willem II, hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck aan Alexander Sweder van Spaen, 1742-1743. - 2 stukken
Lotnr. 78/2427.

7. Brief van Karel August Frederik vorst van Waldeck-Pyrmont aan Alexander-Sweder van Spaen, 1746. - 1 stuk
Lotnr. 78/2427.

8. Brieven van stadhouder Willem IV aan Alexander Sweder van Spaen, 1739-1746. - 10 stukken
Lotnr. 78/2442.

9. Brieven van Lodewijk hertog van Brunswijk aan Alexander Sweder van Spaen, 1757-1759. - 5 stukken
Lotnr. 78/2483.

10. Condoleancebrieven van stadhouder Willem V, Lodewijk hertog van Brunswijk en Karel Willem van Nassau, vorst van Nassau-Usingen aan Elisabeth Agnes Jacoba gravin  van Nassau la Lecq, 1768. - 3 stukken
Lotnr. 78/2444 en 78/2453.